กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

ไม่มีพระอื่นใดเสมอเหมือนพระเยโฮวาห์
10:1 “ในเวลานั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงสกัดแผ่นศิลาสองแผ่นให้เหมือนอย่างเดิม และขึ้นมาหาเราบนภูเขาและเจ้าจงทำหีบไม้ไว้ด้วย
10:2 และเราจะจารึกบรรดาถ้อยคำที่อยู่ในแผ่นศิลาแผ่นเดิมที่เจ้าทำแตกเสียนั้น และเจ้าจงเก็บแผ่นศิลาเหล่านั้นไว้ในหีบ’
10:3 และข้าพเจ้าได้ทำหีบด้วยไม้กระถิน และสกัดแผ่นศิลาสองแผ่นเหมือนอย่างเดิม และขึ้นไปบนภูเขา โดยมีแผ่นศิลาสองแผ่นอยู่ในมือของข้าพเจ้า
10:4 และพระองค์ได้ทรงจารึกบนแผ่นศิลาเหล่านั้นตามอย่างที่ได้ทรงจารึกไว้ครั้งก่อนนั้น คือพระบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที่มีการประชุมกันนั้น และพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นศิลานั้นให้แก่ข้าพเจ้า
10:5 แล้วข้าพเจ้าก็หันกลับและลงมาจากภูเขา และเก็บแผ่นศิลาเหล่านั้นไว้ในหีบซึ่งข้าพเจ้าได้ทำขึ้น และแผ่นศิลาเหล่านั้นก็ยังอยู่ที่นั่น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้
10:6 และชนชาติอิสราเอลก็เดินทางจากเบเอโรทแห่งลูกหลานของยาอาคัน มาถึงโมเสราห์ อาโรนก็สิ้นชีวิตที่นั่นและเขาถูกฝังไว้ที่นั่น และเอเลอาซาร์บุตรชายของเขาจึงปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตแทนเขา
10:7 เขาทั้งหลายเดินทางออกจากที่นั่นมาถึงกุดโกดาห์ และจากกุดโกดาห์มาถึงโยทบาธาห์เป็นแผ่นดินที่มีแม่น้ำลำธารมาก
10:8 ในเวลานั้นพระเยโฮวาห์ได้แยกเผ่าเลวี ให้หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ให้ยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เพื่อปรนนิบัติพระองค์ และให้อวยพรในพระนามของพระองค์ จนถึงทุกวันนี้
10:9 ดังนั้น เลวีจึงหามีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับพวกพี่น้องของตนไม่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นมรดกของเขา ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้กับเขาแล้วนั้น
10:10 และข้าพเจ้าก็อยู่บนภูเขาอย่างครั้งก่อนนั้นสี่สิบวันสี่สิบคืน และในเวลานั้นพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังข้าพเจ้าด้วย และพระเยโฮวาห์ไม่ทรงประสงค์จะทำลายท่าน
10:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้น เจ้าจงเดินทางนำหน้าประชากรต่อไปเถิด เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เข้าไปและยึดครองแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่า จะให้แก่พวกเขานั้น’
10:12 และบัดนี้ คนอิสราเอลเอ๋ย พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านกระทำอะไรเล่า นอกจากให้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินตามพระมรรคาทั้งปวงของพระองค์ ให้รักพระองค์ และให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
10:13 ให้รักษาบรรดาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อประโยชน์สุขของท่าน
10:14 ดูเถิด ฟ้าสวรรค์และสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน รวมทั้งโลกกับบรรดาสิ่งสารพัดที่อยู่ในโลกด้วย
10:15 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยในบรรพบุรุษของท่าน ได้ทรงรักเขาทั้งหลาย และพระองค์ทรงเลือกเชื้อสายของพวกเขาที่มาภายหลังเขาเหล่านั้น คือพวกท่านจากชนชาติทั้งหลาย เหมือนอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้
10:16 เพราะฉะนั้น จงเข้าสุหนัตหนังหุ้มปลายหัวใจของท่านทั้งหลายเสีย และอย่าดื้อรั้นคอแข็งอีกต่อไป
10:17 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลาย และเป็นจอมของเจ้าทั้งปวง เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์และน่ากลัว ซึ่งไม่เห็นแก่ผู้ใด ทั้งไม่ยอมรับสินบน
10:18 พระองค์ประทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย และทรงรักคนต่างชาติโดยประทานอาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่เขา
10:19 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงรักคนต่างชาติ เพราะว่าพวกท่านเคยเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินแห่งอียิปต์
10:20 ท่านจงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านจงปรนนิบัติพระองค์และท่านจงยึดมั่นอยู่กับพระองค์ และจงปฏิญาณโดยออกพระนามของพระองค์
10:21 พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของท่าน และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงกระทำกิจการใหญ่และน่ากลัวเหล่านี้ ซึ่งนัยน์ตาของท่านได้เห็นแล้ว
10:22 บรรพบุรุษของท่านได้ลงไปในอียิปต์เป็นจำนวนเจ็ดสิบคน และบัดนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทำให้ท่านมีมากดุจดวงดาวมากมายในฟ้าสวรรค์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope