กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

ปีแห่งการปลดปล่อย
15:1 “ทุก ๆ สิ้นเจ็ดปีท่านจะต้องมีการปลดปล่อย
15:2 และการปลดปล่อยนั้นจงเป็นดังนี้คือ เจ้าหนี้ทุกคนจะต้องยกสิ่งที่ให้เพื่อนบ้านของเขายืมไปนั้นเสีย อย่าให้เขาทวงสิ่งนั้นคืนจากเพื่อนบ้านของเขาหรือจากพี่น้องของเขาเลย เพราะว่าสิ่งนั้นได้เรียกว่าการปลดปล่อยของพระเยโฮวาห์แล้ว
15:3 ท่านจะทวงคืนจากคนต่างประเทศก็ได้ แต่ถ้ามีสิ่งใดของท่านซึ่งอยู่กับพี่น้องของท่านก็จงให้มือของท่านปล่อยสิ่งนั้นไป
15:4 เว้นแต่เมื่อไม่มีคนยากจนในท่ามกลางท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงอวยพรแก่ท่านเป็นอย่างยิ่งในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นมรดกยึดครองนั้น
15:5 ถ้าท่านเพียงแต่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้
15:6 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่าน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ต่อท่านนั้น และท่านจะให้ประชาชาติหลายชาติยืมสิ่งของของท่าน แต่ท่านอย่ายืมสิ่งของของเขาเลย และท่านจะปกครองอยู่เหนือหลายประชาชาติ แต่เขาทั้งหลายจะไม่ปกครองเหนือท่าน
15:7 ถ้าในท่ามกลางท่านทั้งหลายมีคนยากจนสักคนหนึ่งเป็นพี่น้องของท่านอยู่ภายในประตูเมืองใด ๆ ในแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านอย่ามีใจแข็งกระด้างหรือหดมือของท่านไว้เสียจากพี่น้องของท่านที่ยากจนนั้น
15:8 แต่ท่านจงยื่นมือของท่านให้เขาด้วยใจกว้างขวาง และในสิ่งใด ๆ ที่เขาต้องการนั้น จงให้เขายืมเพียงพอตามความต้องการของเขาเป็นแน่
15:9 จงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีความคิดชั่วร้ายในจิตใจของท่านว่า ‘ปีที่เจ็ด คือปีแห่งการปลดปล่อยนั้นมาถึงแล้ว’ และท่านก็มีแววตาอันชั่วร้ายต่อพี่น้องของท่านที่ยากจน และท่านจึงไม่ยอมให้อะไรเขาเลย และเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์เรื่องท่าน และสิ่งนั้นก็เป็นบาปต่อท่าน
15:10 ท่านจงให้เขาเป็นแน่ และเมื่อท่านให้เขาแล้วอย่าให้จิตใจของท่านคิดเสียดาย เพราะเหตุนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่าน และในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านลงมือทำ
15:11 เพราะว่าคนยากจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ‘ท่านจะต้องยื่นมือของท่านต่อพี่น้องของท่าน ต่อคนยากจนและคนขัดสนของท่านซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านด้วยใจกว้างขวาง’
15:12 และถ้าพี่น้องของท่านซึ่งเป็นชายคนฮีบรูหรือเป็นหญิงคนฮีบรู ถูกขายไว้แก่ท่าน และได้ปรนนิบัติท่านหกปีแล้ว ดังนั้นในปีที่เจ็ดท่านจงปลดปล่อยเขาเป็นอิสระพ้นไปจากท่าน
15:13 และเมื่อท่านปลดปล่อยเขาเป็นอิสระจากท่าน ท่านอย่าปล่อยเขาไปมือเปล่า
15:14 ท่านจงมีใจกว้างขวางจัดเตรียมของให้แก่เขา จากฝูงแพะแกะของท่าน จากลานนวดข้าวของท่าน และจากบ่อย่ำองุ่นของท่าน ท่านจงให้แก่เขาตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่าน
15:15 และท่านจงจำไว้ว่าท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดินแห่งอียิปต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงไถ่ท่านไว้ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาเรื่องนี้แก่ท่านในวันนี้
15:16 และต่อมา ถ้าทาสนั้นกล่าวแก่ท่านว่า ‘ข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่าน’ เพราะเขารักท่านและครอบครัวของท่าน เพราะเขาอยู่กับท่านมีความสุขสบายดี
15:17 ดังนั้น ท่านจงเอาเหล็กแหลมแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตู และเขาจะเป็นทาสของท่านตลอดไป และท่านจงกระทำอย่างนี้แก่ทาสหญิงของท่านด้วย
15:18 เมื่อท่านปล่อยเขาเป็นอิสระไปจากท่านนั้น ท่านอย่าคิดเสียดาย เพราะว่าเขาได้รับใช้ท่านมาหกปีแล้ว ด้วยว่าเขาได้ให้ผลประโยชน์แก่ท่านมากกว่าลูกจ้างเป็นสองเท่า และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านในบรรดากิจการซึ่งท่านได้กระทำนั้น
15:19 บรรดาสัตว์หัวปีตัวผู้ซึ่งเกิดในฝูงวัวของท่านหรือฝูงแพะแกะของท่านนั้น ท่านจงถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าใช้วัวหัวปีของท่านทำงาน หรือตัดขนจากแกะหัวปีของท่าน
15:20 ท่านจงรับประทานสัตว์หัวปีนั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทุก ๆ ปี ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้นั้น ทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่าน
15:21 และถ้าสัตว์นั้นมีตำหนิใด ๆ คือพิการหรือตาบอด หรือมีตำหนิเลวร้ายอย่างหนึ่งอย่างใด ท่านอย่าถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
15:22 ท่านจงรับประทานสัตว์นั้นภายในประตูเมืองของท่าน ทั้งผู้ที่เป็นมลทินและผู้ที่สะอาดก็จะรับประทานได้ด้วย อย่างเนื้อละมั่งและเนื้อกวาง
15:23 เพียงแต่ท่านอย่ารับประทานเลือดของมัน ท่านจงเทเลือดนั้นลงบนดินเหมือนอย่างเทน้ำ”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope