กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

บทเรียนต่าง ๆ จากการอพยพและภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยการกบฏ
11:1 “เหตุฉะนั้น ท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และรักษาบรรดาคำกำชับ กฎเกณฑ์ และคำตัดสิน และพระบัญญัติของพระองค์เสมอไป
11:2 และท่านจงทราบในวันนี้ เพราะข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับลูกหลานของท่านทั้งหลาย ผู้ไม่รู้และไม่ได้เห็นการวินัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ และพระกรที่เหยียดออกของพระองค์
11:3 และบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในอียิปต์ต่อฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่าน
11:4 และซึ่งพระองค์ทรงกระทำต่อกองทัพแห่งอียิปต์ ต่อบรรดาม้าของเขาทั้งหลาย และต่อรถม้าศึกทั้งปวงของพวกเขา ที่พระองค์ทรงกระทำให้น้ำในทะเลแดงท่วมเขาทั้งหลายขณะเมื่อพวกเขาไล่ติดตามท่านทั้งหลาย และที่พระเยโฮวาห์ทรงทำลายเขาทั้งหลายจนถึงทุกวันนี้
11:5 และที่พระองค์ทรงกระทำแก่ท่านทั้งหลายในถิ่นทุรกันดาร จนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้
11:6 และที่พระองค์ทรงกระทำต่อดาธาน และอาบีรัมบุตรชายทั้งหลายของเอลีอับ บุตรชายของรูเบน ที่แผ่นดินได้อ้าปากและกลืนเขาทั้งหลายเข้าไป ทั้งครัวเรือน เต็นท์ และบรรดาทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่กับพวกเขา ในท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งปวง
11:7 แต่นัยน์ตาของท่านทั้งหลายได้เห็นบรรดาพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำนั้น
11:8 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงรักษาบทบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ เพื่อพวกท่านจะเข้มแข็ง และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าไปครอบครองนั้น
11:9 และเพื่อวันเวลาของท่านทั้งหลายจะยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของพวกท่านว่า จะให้แก่เขาทั้งหลายและแก่เชื้อสายของพวกเขา เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์
11:10 เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้าไปยึดครองนั้น ไม่เหมือนแผ่นดินแห่งอียิปต์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้จากมานั้น เป็นที่ซึ่งท่านหว่านพืชของท่านและรดน้ำด้วยเท้าของท่าน เหมือนเป็นสวนผัก
11:11 แต่แผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายจะเข้าไปยึดครองนั้น เป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขา และดูดดื่มน้ำฝนแห่งฟ้าสวรรค์อยู่
11:12 เป็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงดูแล พระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี
11:13 และจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะตั้งใจฟังบรรดาบทบัญญัติของข้าพเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียร ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านไว้ในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและให้ปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของพวกท่าน
11:14 ‘เราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าทั้งหลายตามฤดูกาล คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู เพื่อเจ้าจะได้เก็บพืชผล น้ำองุ่น และน้ำมันของเจ้า
11:15 และเราจะให้หญ้าในทุ่งนาของเจ้าสำหรับฝูงสัตว์ของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รับประทานและอิ่มหนำ’
11:16 จงเอาใจใส่ตัวของท่านทั้งหลายให้ดี เพื่อจิตใจของท่านทั้งหลายจะไม่ถูกหลอกลวง แล้วพวกท่านจึงหันเหไปและปรนนิบัติพระอื่น ๆ และนมัสการพระเหล่านั้น
11:17 และหลังจากนั้นพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่อท่านทั้งหลายยิ่งนัก แล้วพระองค์ทรงปิดฟ้าสวรรค์เพื่อไม่ให้ฝนตก และแผ่นดินนั้นก็ไม่งอกพืชผลของมัน และเกรงว่าท่านทั้งหลายจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดี ซึ่งพระเยโฮวาห์ประทานแก่พวกท่านนั้น
11:18 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงจดจำบรรดาถ้อยคำของข้าพเจ้าไว้ในจิตใจของท่านทั้งหลาย และจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของพวกท่านเป็นหมายสำคัญ เพื่อถ้อยคำเหล่านี้จงเป็นเหมือนอย่างเครื่องหมายอยู่ระหว่างนัยน์ตาของท่านทั้งหลาย
11:19 และท่านทั้งหลายจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูก ๆ ของพวกท่าน จงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านของท่าน และเมื่อท่านกำลังเดินอยู่ตามทาง เมื่อท่านนอนลงและเมื่อท่านลุกขึ้น
11:20 และท่านจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่วงกบประตูบ้านของท่าน และที่ประตูรั้วของท่าน
11:21 เพื่อวันเวลาของท่านทั้งหลายและวันเวลาของลูก ๆ ของพวกท่านจะได้เพิ่มทวีคูณในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายว่าจะประทานแก่พวกเขา ตราบเท่าบรรดาวันที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือแผ่นดินโลก
11:22 เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายขยันหมั่นเพียรที่จะรักษาบทบัญญัติทั้งหมดนี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาพวกท่านให้กระทำตาม คือให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และให้ติดสนิทอยู่กับพระองค์แล้ว
11:23 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงขับไล่บรรดาประชาชาติเหล่านี้ให้ออกไปพ้นหน้าท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะยึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่านทั้งหลาย
11:24 ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายจะเหยียบลงที่ใด ที่นั่นจะเป็นของพวกท่าน อาณาเขตของท่านทั้งหลายจะเริ่มจากถิ่นทุรกันดารและเลบานอน จากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟรติส ไปจนถึงทะเลฝั่งตะวันตก
11:25 จะไม่มีผู้ใดสามารถยืนหยัดต่อหน้าท่านทั้งหลายได้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงกำหนดให้แผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะเหยียบย่ำไปทั้งสิ้นนั้น หวาดกลัวและครั่นคร้ามพวกท่าน ตามที่พระองค์ตรัสไว้กับท่านทั้งหลาย
11:26 ดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลาย
11:27 ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังบรรดาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้ ก็จะเป็นไปตามพรนั้น
11:28 ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังบรรดาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน แต่หันเหไปเสียจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้ ไปติดตามพระอื่น ๆ ซึ่งพวกท่านไม่เคยรู้จัก ก็จะเป็นไปตามคำสาปแช่งนั้น
11:29 และจะเป็นไปอย่างนี้ เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนำท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้าไปยึดครองนั้น ท่านจงตั้งคำอวยพรนั้นไว้บนภูเขาเกริซิม และตั้งคำสาปแช่งนั้นไว้บนภูเขาเอบาล
11:30 ภูเขาเหล่านี้อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น ไปตามทางที่ดวงอาทิตย์ตกในแผ่นดินของคนคานาอัน ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากิลกาล ข้างที่ราบแห่งโมเรห์มิใช่หรือ
11:31 เพราะท่านทั้งหลายจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไป เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะยึดครองแผ่นดินนั้นและอาศัยอยู่ที่นั่น
11:32 และท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำตามบรรดากฎเกณฑ์และคำตัดสิน ซึ่งข้าพเจ้าตั้งไว้ต่อหน้าพวกท่านในวันนี้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope