กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปัญญาจารย์ 10 / Ecclesiastes 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

ความโง่เขลา ความชั่วร้ายและความล้มเหลวของมนุษย์
10:1 แมลงวันตายทำให้น้ำมันของเภสัชกรบูดเหม็นไป ความโง่เขลานิดหน่อยก็ทำให้คนที่มีชื่อเสียงดีเรื่องสติปัญญาและเกียรติยศเป็นเช่นนั้น

Folly, Evil and the Failure of Men
10:1 Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.

10:2 จิตใจของคนที่มีสติปัญญาอยู่ที่มือขวาของเขา แต่จิตใจของคนโง่เขลาอยู่ที่มือซ้ายของเขา

10:2 A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.

10:3 ใช่แล้วด้วย เมื่อคนที่เป็นคนโง่เขลากำลังเดินไปตามทาง สติปัญญาของเขาก็ทำให้เขาผิดหวัง และเขาพูดกับทุกคนว่าเขาเป็นคนโง่เขลา

10:3 Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.

10:4 ถ้าจิตใจของผู้ปกครองเกิดโมโหขึ้นต่อเจ้า อย่าออกไปเสียจากสถานที่ของเจ้า เพราะว่าอารมณ์เย็นย่อมระงับบรรดาความผิดใหญ่หลวงไว้ได้

10:4 If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.

10:5 มีสิ่งเลวร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ เช่นความผิดอันหนึ่งซึ่งมาจากผู้ปกครอง

10:5 There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:

10:6 ความโง่เขลาถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งใหญ่โต และคนมั่งคั่งนั่งในตำแหน่งต่ำต้อย

10:6 Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.

10:7 ข้าพเจ้าได้เห็นพวกคนรับใช้ขี่ม้า และพวกประมุขเดินอย่างพวกคนรับใช้บนพื้นแผ่นดิน

10:7 I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.

10:8 ผู้ใดที่ขุดบ่อไว้จะตกลงในบ่อนั้น และผู้ใดก็ตามที่พังรั้วต้นไม้ทะลุเข้าไป งูจะขบกัดผู้นั้น

10:8 He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.

10:9 ผู้ใดก็ตามที่สกัดหินทั้งหลายจะได้รับบาดเจ็บเพราะหินเหล่านั้น และผู้ใดที่ผ่าขอนไม้จะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้

10:9 Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.

10:10 ถ้าขวานทื่อแล้ว และเขาไม่ลับให้คม เขาก็ต้องออกแรงมากขึ้น แต่สติปัญญาก็เป็นประโยชน์ที่จะนำพา

10:10 If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.

10:11 งูจะกัดโดยปราศจากการร่ายมนต์อย่างแน่นอน และคนพูดอ้อแอ้ก็หาดีไปกว่าไม่

10:11 Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.

10:12 บรรดาถ้อยคำแห่งปากของคนที่มีสติปัญญาก็มีคุณ แต่ริมฝีปากของคนโง่เขลาจะกลืนตัวเขาเองเสีย

10:12 The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.

10:13 การเริ่มต้นของบรรดาถ้อยคำแห่งปากของเขานั้นเป็นความโง่เขลา และตอนจบแห่งการพูดของเขาก็เป็นความบ้าบอร้ายกาจ

10:13 The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.

10:14 คนโง่เขลาก็เต็มไปด้วยบรรดาถ้อยคำด้วย มนุษย์ไม่รู้ว่าเหตุอันใดจะบังเกิดขึ้น และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาล่วงไป ใครเล่าจะบอกเขาได้

10:14 A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?

10:15 งานหนักของคนโง่เขลาทำให้เขาทุกคนเหน็ดเหนื่อย เพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปยังนครนั้นอย่างไร

10:15 The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.

10:16 วิบัติแก่เจ้า โอ แผ่นดินเอ๋ย เมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็ก และประมุขทั้งหลายของเจ้ากินเลี้ยงในตอนเช้า

10:16 Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!

10:17 ความสำราญจะมีแก่เจ้า โอ แผ่นดินเอ๋ย เมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นบุตรชายของบรรดาขุนนาง และบรรดาประมุขของเจ้ารับประทานตามกาลเทศะ เพื่อจะมีพละกำลัง และมิใช่เพื่อจะดื่มให้มึนเมา

10:17 Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!

10:18 โดยความขี้เกียจมากมาย สิ่งปลูกสร้างก็ผุพัง และโดยความเกียจคร้านของมือ บ้านก็พังทลาย

10:18 By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.

10:19 งานเลี้ยงจัดไว้เพื่อให้มีการหัวเราะ และน้ำองุ่นทำให้ชื่นบาน แต่เงินก็จัดได้ทุกสิ่ง

10:19 A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.

10:20 อย่าแช่งด่ากษัตริย์ แม้แต่ในความคิดของเจ้า และอย่าแช่งด่าคนมั่งมีในห้องนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงนั้นไป และตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้น

10:20 Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope