กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปัญญาจารย์ 7 / Ecclesiastes 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

ความชั่วร้ายของมนุษย์ก็ทำให้ผิดหวังและท้อแท้
7:1 ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมที่มีราคามาก และวันแห่งความมรณาก็ดีกว่าวันแห่งการเกิดของคนเรา

Evils of Men Are Disappointing and Frustrating
7:1 A good name is better than precious ointment; and the day of death than the day of one's birth.

7:2 ไปยังเรือนแห่งความโศกเศร้าก็ดีกว่าไปยังเรือนแห่งการกินเลี้ยงกัน เพราะนั่นเป็นปลายทางของมนุษย์ทั้งปวง และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจของตน

7:2 It is better to go to the house of mourning, than to go to the house of feasting: for that is the end of all men; and the living will lay it to his heart.

7:3 ความโศกเศร้าก็ดีกว่าเสียงหัวเราะ เพราะโดยความเศร้าหมองของสีหน้า จิตใจก็ถูกทำให้ดีขึ้น

7:3 Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.

7:4 จิตใจของคนที่มีสติปัญญาอยู่ในเรือนแห่งการไว้ทุกข์ แต่จิตใจของบรรดาคนโง่เขลาอยู่ในเรือนแห่งความรื่นเริง

7:4 The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

7:5 ฟังคำตำหนิของคนที่มีสติปัญญายังดีกว่าให้คนฟังเพลงของพวกคนโง่เขลา

7:5 It is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of fools.

7:6 ด้วยว่าดุจเสียงแตกของเรียวหนามที่อยู่ใต้หม้อ เสียงหัวเราะของคนโง่เขลาก็เป็นอย่างนั้น สิ่งนี้ก็อนิจจังด้วย

7:6 For as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool: this also is vanity.

7:7 แน่นอนการบีบบังคับกระทำให้คนที่มีสติปัญญาบ้าได้ และสินบนก็ทำลายจิตใจ

7:7 Surely oppression maketh a wise man mad; and a gift destroyeth the heart.

7:8 เบื้องปลายแห่งสิ่งใด ๆ ก็ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนั้น ๆ และคนที่มีใจอดกลั้นก็ดีกว่าคนที่มีใจอหังการ

7:8 Better is the end of a thing than the beginning thereof: and the patient in spirit is better than the proud in spirit.

7:9 อย่ารีบเร่งในใจของเจ้าที่จะโกรธ เพราะความโกรธอาศัยอยู่ในทรวงอกของคนโง่เขลา

7:9 Be not hasty in thy spirit to be angry: for anger resteth in the bosom of fools.

7:10 เจ้าอย่ากล่าวว่า “อะไรเป็นเหตุที่วันเวลาในกาลก่อนก็ดีกว่าในการบัดนี้” เพราะเจ้าไม่ได้ไต่ถามเรื่องนี้โดยใช้สติปัญญา

7:10 Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.

7:11 การมีสติปัญญาก็เป็นสิ่งที่ดีเมื่อได้มรดก และโดยสติปัญญานั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายที่ได้เห็นดวงอาทิตย์

7:11 Wisdom is good with an inheritance: and by it there is profit to them that see the sun.

7:12 ด้วยว่าสติปัญญาเป็นเครื่องป้องกัน และเงินก็เป็นเครื่องป้องกัน แต่ความดีเลิศของความรู้ คือว่าสติปัญญาให้ชีวิตแก่คนเหล่านั้นที่มีสติปัญญานั้น

7:12 For wisdom is a defence, and money is a defence: but the excellency of knowledge is, that wisdom giveth life to them that have it.

7:13 จงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้า เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้คดแล้ว ผู้ใดเล่าสามารถกระทำให้สิ่งนั้นตรงได้

7:13 Consider the work of God: for who can make that straight, which he hath made crooked?

7:14 ในวันแห่งความเจริญก็จงปีติยินดี แต่ในวันแห่งความทุกข์ยากก็จงพินิจพิจารณา พระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้งสองอย่างด้วย เพื่อมนุษย์จะพบว่าไม่มีอะไรหลังจากที่เขาล่วงไปแล้ว

7:14 In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him.

7:15 ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งสารพัดในวันเวลาแห่งความอนิจจังของข้าพเจ้า มีคนชอบธรรมที่พินาศในความชอบธรรมของตัว และมีคนชั่วที่ทำให้ชีวิตของเขายืนยาวไปในความชั่วของเขา

7:15 All things have I seen in the days of my vanity: there is a just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that prolongeth his life in his wickedness.

7:16 อย่าเป็นคนชอบธรรมเกินไป และอย่าทำตัวฉลาดเกินด้วย เหตุใดเจ้าจะทำลายตัวเองเสียเล่า

7:16 Be not righteous over much; neither make thyself over wise: why shouldest thou destroy thyself?

7:17 อย่าเป็นคนชั่วมากนัก และเจ้าอย่าเป็นคนโง่เขลาด้วย เหตุใดเจ้าจะไปตายเสียก่อนถึงเวลาของเจ้าเล่า

7:17 Be not over much wicked, neither be thou foolish: why shouldest thou die before thy time?

7:18 ดีอยู่แล้วที่เจ้าจะยึดถือสิ่งเหล่านี้ไว้ ใช่แล้ว อย่าถอนมือของเจ้าไปจากสิ่งเหล่านี้เช่นกัน เพราะว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น

7:18 It is good that thou shouldest take hold of this; yea, also from this withdraw not thine hand: for he that feareth God shall come forth of them all.

7:19 สติปัญญาทำให้คนที่มีสติปัญญาแข็งแรงขึ้น มากกว่าคนมีอำนาจใหญ่โตสิบคนที่อยู่ในนคร

7:19 Wisdom strengtheneth the wise more than ten mighty men which are in the city.

7:20 เพราะว่าไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวที่อยู่บนแผ่นดินโลก ที่ได้กระทำดีและไม่กระทำบาปเลย

7:20 For there is not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not.

7:21 อย่าใส่ใจฟังบรรดาถ้อยคำที่ถูกกล่าวออกมา เกรงว่าเจ้าจะได้ยินคนรับใช้ของเจ้าแช่งด่าตัวเจ้า

7:21 Also take no heed unto all words that are spoken; lest thou hear thy servant curse thee:

7:22 เพราะว่าหลายครั้งใจของเจ้าเองก็ทราบว่าเจ้าเคยแช่งด่าคนอื่นด้วยเช่นกัน

7:22 For oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others.

7:23 บรรดาสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าได้พิสูจน์โดยใช้สติปัญญาแล้ว ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะมีสติปัญญา” แต่สติปัญญานั้นก็อยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้า

7:23 All this have I proved by wisdom: I said, I will be wise; but it was far from me.

7:24 สิ่งที่อยู่ห่างไกลและลึกล้ำเหลือเกิน ผู้ใดเล่าจะค้นหาได้

7:24 That which is far off, and exceeding deep, who can find it out?

7:25 ข้าพเจ้าได้ตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะทราบ และเสาะหา และแสวงหาสติปัญญา และมูลเหตุของสิ่งต่าง ๆ และที่จะทราบความชั่วแห่งความโง่เขลา คือแห่งความโง่เขลาและความบ้าบอ

7:25 I applied mine heart to know, and to search, and to seek out wisdom, and the reason of things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness:

7:26 และข้าพเจ้าได้พบสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตาย คือผู้หญิงที่ใจของนางเป็นบรรดากับดักและตาข่าย และมือของนางเป็นเหมือนอย่างโซ่ตรวนทั้งหลาย คนใดก็ตามซึ่งเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า คนนั้นจะหนีพ้นจากนาง แต่คนบาปจะถูกหญิงนั้นจับไป

7:26 And I find more bitter than death the woman, whose heart is snares and nets, and her hands as bands: whoso pleaseth God shall escape from her; but the sinner shall be taken by her.

7:27 ดูเถิด ข้าพเจ้าได้พบสิ่งนี้ ปัญญาจารย์กล่าวว่า โดยนับทีละอย่าง เพื่อหามูลเหตุ

7:27 Behold, this have I found, saith the preacher, counting one by one, to find out the account:

7:28 ซึ่งจิตใจของข้าพเจ้ายังกำลังแสวงหา แต่ข้าพเจ้าหาไม่พบ ข้าพเจ้าได้พบชายจริงสักคนหนึ่งในท่ามกลางชายหนึ่งพันคนแล้ว แต่ในท่ามกลางบรรดาคนเหล่านั้น ข้าพเจ้าก็หาหญิงแท้ไม่พบ

7:28 Which yet my soul seeketh, but I find not: one man among a thousand have I found; but a woman among all those have I not found.

7:29 ดูเถิด ข้าพเจ้าได้พบแต่สิ่งนี้เท่านั้น คือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรม แต่เขาทั้งหลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่าง ๆ ออกมา

7:29 Lo, this only have I found, that God hath made man upright; but they have sought out many inventions.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope