กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปัญญาจารย์ 5 / Ecclesiastes 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

ความอนิจจังแห่งชีวิต
5:1 จงรักษาเท้าของเจ้าไว้เมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศน์ของพระเจ้า และจงพร้อมที่จะฟังมากกว่าถวายเครื่องบูชาของบรรดาคนโง่เขลา เพราะพวกเขาไม่พิจารณาว่าพวกเขากระทำความชั่วร้าย

Vanity of Life
5:1 Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear, than to give the sacrifice of fools: for they consider not that they do evil.

5:2 อย่าหุนหันพลันแล่นด้วยปากของเจ้า และอย่าให้ใจของเจ้ารีบเร่งที่จะเอ่ยสิ่งใด ๆ ต่อพระพักตร์พระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก เหตุฉะนั้นจงให้ถ้อยคำทั้งหลายของเจ้ามีน้อย

5:2 Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter any thing before God: for God is in heaven, and thou upon earth: therefore let thy words be few.

5:3 ด้วยว่าความฝันมาโดยมีกิจธุระมาก และเสียงของคนโง่เขลาเป็นที่รู้จักโดยถ้อยคำมากมาย

5:3 For a dream cometh through the multitude of business; and a fool's voice is known by multitude of words.

5:4 เมื่อเจ้าทำการปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้า อย่าชักช้าที่จะทำตามคำปฏิญาณนั้น เพราะพระองค์หาชอบพระทัยในบรรดาคนโง่เขลาไม่ จงทำตามที่เจ้าได้ปฏิญาณไว้เถิด

5:4 When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it; for he hath no pleasure in fools: pay that which thou hast vowed.

5:5 ที่เจ้าจะไม่ปฏิญาณก็ยังดีกว่าที่เจ้าปฏิญาณแล้วและไม่ทำตาม

5:5 Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.

5:6 อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนำเนื้อหนังของเจ้าให้กระทำบาป และอย่าพูดต่อหน้าทูตสวรรค์ว่า สิ่งนี้เป็นข้อผิดพลาด เหตุไฉนจะให้พระเจ้ากริ้วต่อเสียงของเจ้า และทรงทำลายการงานแห่งมือของเจ้าเสียเล่า

5:6 Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin; neither say thou before the angel, that it was an error: wherefore should God be angry at thy voice, and destroy the work of thine hands?

5:7 เพราะว่าในความฝันจำนวนมากและคำพูดมากมาย ก็มีอนิจจังต่าง ๆ ด้วย แต่เจ้าจงยำเกรงพระเจ้าเถิด

5:7 For in the multitude of dreams and many words there are also divers vanities: but fear thou God.

5:8 ถ้าเจ้าเห็นการบีบบังคับของคนยากจน และการบิดเบือนอย่างรุนแรงของการพิพากษาและความยุติธรรมในมณฑลใด อย่าประหลาดใจในเรื่องนั้น เพราะว่าผู้ที่สูงกว่าคนสูงที่สุดทรงเอาใจใส่ และมีผู้ที่สูงกว่าเขาทั้งหลาย

5:8 If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter: for he that is higher than the highest regardeth; and there be higher than they.

5:9 ยิ่งกว่านั้นอีก ผลประโยชน์แห่งแผ่นดินโลกก็สำหรับทุกคน กษัตริย์เองก็ได้รับการเลี้ยงดูจากไร่นา

5:9 Moreover the profit of the earth is for all: the king himself is served by the field.

5:10 คนที่รักเงินจะไม่พอใจด้วยเงิน และคนที่รักความอุดมสมบูรณ์ก็จะไม่พอใจด้วยการเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ก็อนิจจังด้วย

5:10 He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.

5:11 เมื่อสินค้าทั้งหลายเพิ่มพูนขึ้น บรรดาคนที่กินสินค้าเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้น และคนทั้งหลายที่เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นจะได้ประโยชน์อะไร นอกจากจะดูพวกมันด้วยตาของตน

5:11 When goods increase, they are increased that eat them: and what good is there to the owners thereof, saving the beholding of them with their eyes?

5:12 การหลับของคนที่ทำงานหนักก็ผาสุก ไม่ว่าเขากินน้อยหรือกินมาก แต่ความอุดมสมบูรณ์ของคนมั่งมีจะไม่ยอมให้เขาหลับ

5:12 The sleep of a labouring man is sweet, whether he eat little or much: but the abundance of the rich will not suffer him to sleep.

5:13 มีสิ่งเลวร้ายอันน่าสลดใจซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้สำหรับบรรดาเจ้าของของทรัพย์สมบัตินั้นจนเกิดเป็นภัยแก่ตน

5:13 There is a sore evil which I have seen under the sun, namely, riches kept for the owners thereof to their hurt.

5:14 แต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็สูญเสียไปด้วยเรื่องทุกข์ยากลำบากอันชั่วร้าย และเขาให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง และไม่มีอะไรอยู่ในมือของเขา

5:14 But those riches perish by evil travail: and he begetteth a son, and there is nothing in his hand.

5:15 เขาได้คลอดมาจากครรภ์มารดาของตนฉันใด เขาจะกลับไปอย่างเปลือยเปล่าเช่นเดียวกับที่เขาได้มาฉันนั้น และจะไม่เอาสิ่งใดเลยจากงานหนักของเขา ซึ่งเขาจะถือไปในมือของเขาได้

5:15 As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labour, which he may carry away in his hand.

5:16 และนี่เป็นสิ่งเลวร้ายอันน่าสลดใจด้วย คือเขาได้เกิดมาอย่างไร เขาจะต้องไปอย่างนั้น และเขาได้ประโยชน์อะไรเล่าที่เขาได้ลงแรงเพื่อลมแล้ง

5:16 And this also is a sore evil, that in all points as he came, so shall he go: and what profit hath he that hath laboured for the wind?

5:17 ตลอดวันเวลาของเขา เขารับประทานอยู่ในความมืดด้วย และเขามีความเศร้าใจอย่างสาหัสและมีความโกรธเคืองพร้อมกับความเจ็บป่วยของตน

5:17 All his days also he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrath with his sickness.

5:18 ดูเถิด ที่ข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ดีและสมควรที่คนจะกินและดื่ม และที่จะเพลิดเพลินกับผลดีแห่งบรรดางานหนักของตนที่ตนได้กระทำภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของตน ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เขา เพราะสิ่งนี้เป็นส่วนของเขา

5:18 Behold that which I have seen: it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good of all his labour that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him: for it is his portion.

5:19 เช่นกันทุก ๆ คนที่พระเจ้าได้ประทานทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งให้ และได้ประทานอำนาจที่จะรับประทานของเหล่านั้น และที่จะรับส่วนของตน และที่จะปีติยินดีในงานหนักของตนได้ สิ่งนี้เป็นของประทานของพระเจ้า

5:19 Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labour; this is the gift of God.

5:20 ด้วยว่าเขาจะไม่จดจำวันเวลาแห่งชีวิตของตนมาก เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในความชื่นบานแห่งใจของเขา

5:20 For he shall not much remember the days of his life; because God answereth him in the joy of his heart.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope