กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปัญญาจารย์ 8 / Ecclesiastes 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

ดูเหมือนว่าคนชั่วเจริญ ขณะเมื่อคนดีทนทุกข์ทรมาน
8:1 ผู้ใดเล่าเป็นเหมือนผู้มีสติปัญญา และใครเล่าทราบการตีความของสิ่งหนึ่งสิ่งใด สติปัญญาของมนุษย์กระทำให้ใบหน้าของเขาผ่องใส และความกล้าหาญแห่งใบหน้าของเขาจะถูกเปลี่ยนไป

The Wicked Seem to Prosper, While the Godly Suffer
8:1 Who is as the wise man? and who knoweth the interpretation of a thing? a man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed.

8:2 ข้าพเจ้าขอแนะนำเจ้าว่า จงถือรักษาพระบัญชาของกษัตริย์ และที่เกี่ยวข้องกับคำปฏิญาณต่อพระเจ้า

8:2 I counsel thee to keep the king's commandment, and that in regard of the oath of God.

8:3 อย่ารีบเร่งที่จะออกไปให้พ้นสายพระเนตรของกษัตริย์ อย่ายืนอยู่ฝ่ายสิ่งที่ชั่วร้าย เพราะกษัตริย์ทรงกระทำอะไร ๆ ตามชอบพระทัยพระองค์

8:3 Be not hasty to go out of his sight: stand not in an evil thing; for he doeth whatsoever pleaseth him.

8:4 พระดำรัสของกษัตริย์อยู่ที่ไหน อำนาจก็อยู่ที่นั่น และผู้ใดจะกราบทูลถามพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรงกระทำอะไรเช่นนั้น”

8:4 Where the word of a king is, there is power: and who may say unto him, What doest thou?

8:5 ผู้ใดก็ตามที่รักษาพระบัญชาจะไม่ประสบสิ่งชั่วร้าย และจิตใจของคนที่มีสติปัญญาก็เข้าใจทั้งวาระและคำตัดสิน

8:5 Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing: and a wise man's heart discerneth both time and judgment.

8:6 ด้วยว่ามีวาระและคำตัดสินแก่ทุกจุดประสงค์ ฉะนั้นความทุกข์ระทมของมนุษย์จึงเป็นภาระหนักแก่ตัวเขา

8:6 Because to every purpose there is time and judgment, therefore the misery of man is great upon him.

8:7 ด้วยว่าเขาไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะใครเล่าจะบอกแก่เขาได้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

8:7 For he knoweth not that which shall be: for who can tell him when it shall be?

8:8 ไม่มีมนุษย์คนใดที่มีอำนาจเหนือจิตวิญญาณที่จะเก็บจิตวิญญาณนั้นไว้ได้ และเขาไม่มีอำนาจอันใดเลยในวันแห่งความมรณา และไม่มีการปลดปล่อยในสงครามนั้น และความชั่วจะไม่ปลดปล่อยบรรดาคนที่ถูกมอบให้ไว้แก่มันเช่นกัน

8:8 There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit; neither hath he power in the day of death: and there is no discharge in that war; neither shall wickedness deliver those that are given to it.

8:9 สิ่งสารพัดเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว และข้าพเจ้าได้ใช้ใจของข้าพเจ้ากับกิจการทุกอย่างที่กระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ มีวาระเมื่อคนหนึ่งมีอำนาจเหนืออีกคนหนึ่งที่จะมาทำอันตรายเขา

8:9 All this have I seen, and applied my heart unto every work that is done under the sun: there is a time wherein one man ruleth over another to his own hurt.

8:10 และดังนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นคนชั่วถูกฝังไว้ ผู้ซึ่งเคยเข้าไปและออกจากสถานของผู้บริสุทธิ์ และเขาเหล่านั้นถูกลืมไปเสียในนครที่พวกเขาได้กระทำเช่นนั้น สิ่งนี้ก็อนิจจังด้วย

8:10 And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had so done: this is also vanity.

8:11 เพราะเหตุว่าคำตัดสินที่มีต่อการงานที่ชั่วร้ายไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เหตุฉะนั้นใจของบุตรทั้งหลายของมนุษย์จึงมุ่งมั่นเต็มที่ในตัวพวกเขาที่จะกระทำความชั่วร้าย

8:11 Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil.

8:12 ถึงแม้ว่าคนบาปทำความชั่วร้ายตั้งหนึ่งร้อยครั้ง และวันเวลาของเขาถูกทำให้ยืดยาวออกไป ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังรู้แน่ว่า จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขกับคนทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้า ซึ่งยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์

8:12 Though a sinner do evil an hundred times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him:

8:13 แต่ว่าจะไม่เป็นการดีแก่คนชั่ว และเขาจะไม่ทำให้วันเวลาของเขายืดยาวออกไปได้ ซึ่งเป็นเหมือนอย่างเงา เพราะเขาไม่ยำเกรงต่อพระพักตร์พระเจ้า

8:13 But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow; because he feareth not before God.

8:14 มีอนิจจังอย่างหนึ่งที่กระทำกันบนแผ่นดินโลก คือมีบรรดาคนชอบธรรมซึ่งพวกเขารับเหตุการณ์ตามการงานของคนชั่ว และเหมือนเดิม มีเหล่าคนชั่วซึ่งพวกเขารับเหตุการณ์ตามการงานของคนชอบธรรม ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า สิ่งนี้ก็อนิจจังด้วย

8:14 There is a vanity which is done upon the earth; that there be just men, unto whom it happeneth according to the work of the wicked; again, there be wicked men, to whom it happeneth according to the work of the righteous: I said that this also is vanity.

8:15 แล้วข้าพเจ้าจึงได้ยกย่องความรื่นเริง ด้วยว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ มนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่า ที่จะกิน และที่จะดื่ม และที่จะรื่นเริง ด้วยว่าอาการนี้จะอยู่กับเขาอันเป็นส่วนจากงานหนักของเขาตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของเขา ซึ่งพระเจ้าโปรดประทานแก่เขาภายใต้ดวงอาทิตย์

8:15 Then I commended mirth, because a man hath no better thing under the sun, than to eat, and to drink, and to be merry: for that shall abide with him of his labour the days of his life, which God giveth him under the sun.

8:16 เมื่อข้าพเจ้าได้ตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะรู้จักสติปัญญา และที่จะเห็นกิจธุระที่กระทำกันบนแผ่นดินโลก (ด้วยว่ามีคนที่ไม่แสวงหาการหลับสำหรับตาของตน ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนด้วย)

8:16 When I applied mine heart to know wisdom, and to see the business that is done upon the earth: (for also there is that neither day nor night seeth sleep with his eyes:)

8:17 แล้วข้าพเจ้าจึงได้มองดูบรรดาพระราชกิจของพระเจ้าว่า มนุษย์ไม่สามารถค้นหาถึงพระราชกิจที่กระทำกันอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ได้ เพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะทำงานหนักที่จะค้นหาสักปานใด เขาก็ยังจะหามันไม่พบ ใช่แล้ว ยิ่งกว่านั้นอีก ถึงแม้ว่าคนที่มีสติปัญญาคนใดนึกเอาว่าเขารู้จักมันแล้ว กระนั้นเขาก็จะไม่สามารถหามันพบได้

8:17 Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun: because though a man labour to seek it out, yet he shall not find it; yea further; though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope