กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปัญญาจารย์ 9 / Ecclesiastes 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

หลักการต่าง ๆ สำหรับการดำเนินชีวิต
9:1 สำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาในใจของข้าพเจ้าเพื่อประกาศสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นว่า คนชอบธรรมและคนที่มีสติปัญญา และบรรดากิจการของเขาทั้งหลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ไม่มีมนุษย์คนใดรู้จักไม่ว่าความรักหรือความเกลียดชังโดยสิ่งสารพัดที่อยู่ต่อหน้าเขาทั้งหลาย

Principles for Living
9:1 For all this I considered in my heart even to declare all this, that the righteous, and the wise, and their works, are in the hand of God: no man knoweth either love or hatred by all that is before them.

9:2 สิ่งสารพัดตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกันหมด มีเหตุการณ์อันเดียวกันตกแก่คนชอบธรรมและแก่คนชั่ว ตกแก่คนดี และตกแก่คนสะอาดและตกแก่คนที่เป็นมลทิน ตกแก่คนที่ถวายเครื่องสัตวบูชา และตกแก่คนที่ไม่ถวายเครื่องสัตวบูชา คนดีเป็นอย่างไร คนบาปก็เป็นอย่างนั้น และคนที่ปฏิญาณไว้เป็นอย่างไร คนที่ไม่กล้าปฏิญาณก็เป็นอย่างนั้น

9:2 All things come alike to all: there is one event to the righteous, and to the wicked; to the good and to the clean, and to the unclean; to him that sacrificeth, and to him that sacrificeth not: as is the good, so is the sinner; and he that sweareth, as he that feareth an oath.

9:3 สิ่งนี้เป็นสิ่งเลวร้ายท่ามกลางสิ่งสารพัดที่กระทำภายใต้ดวงอาทิตย์ คือว่ามีเหตุการณ์อันเดียวกันที่ตกแก่คนทั้งปวง ใช่แล้ว จิตใจของบุตรทั้งหลายของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชั่วร้ายด้วย และความบ้าบออยู่ในใจของพวกเขาขณะเมื่อพวกเขามีชีวิตอยู่ และหลังจากพวกเขาไปอยู่กับคนตาย

9:3 This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all: yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead.

9:4 สำหรับคนที่เข้าร่วมอยู่กับคนทั้งปวงที่มีชีวิตก็มีความหวังใจ ด้วยว่าสุนัขที่เป็นอยู่ก็ยังดีกว่าสิงโตที่ตายแล้ว

9:4 For to him that is joined to all the living there is hope: for a living dog is better than a dead lion.

9:5 เพราะว่าคนเป็นก็รู้ว่าพวกเขาจะตาย แต่คนตายแล้วก็ไม่รู้สิ่งใด ๆ เลย และพวกเขาไม่มีรางวัลอีกเลย ด้วยว่าความทรงจำเกี่ยวกับพวกเขาก็ถูกลืมไปเสียแล้ว

9:5 For the living know that they shall die: but the dead know not any thing, neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten.

9:6 ความรักของพวกเขาด้วย และความเกลียดชังของพวกเขา และความอิจฉาของพวกเขา บัดนี้ได้สาบสูญไปแล้ว และพวกเขาไม่มีส่วนร่วมในสิ่งใด ๆ ที่กระทำภายใต้ดวงอาทิตย์อีกต่อไปเลยเป็นนิตย์

9:6 Also their love, and their hatred, and their envy, is now perished; neither have they any more a portion for ever in any thing that is done under the sun.

9:7 เจ้าจงไปตามทางของเจ้าเถิด จงรับประทานอาหารของเจ้าด้วยความชื่นบาน และดื่มน้ำองุ่นของเจ้าด้วยใจร่าเริง เพราะบัดนี้พระเจ้าทรงเห็นชอบกับการงานทั้งหลายของเจ้าแล้ว

9:7 Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart; for God now accepteth thy works.

9:8 จงให้บรรดาเสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอ และอย่าให้ศีรษะของเจ้าขาดน้ำมันเลย

9:8 Let thy garments be always white; and let thy head lack no ointment.

9:9 จงอยู่กินด้วยความชื่นบานกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของความอนิจจังของเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดวันเวลาแห่งความอนิจจังของเจ้า เพราะว่านั่นแหละเป็นส่วนของเจ้าในชีวิตนี้ และในงานหนักของเจ้าซึ่งเจ้ากระทำภายใต้ดวงอาทิตย์

9:9 Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity: for that is thy portion in this life, and in thy labour which thou takest under the sun.

9:10 สิ่งใดก็ตามที่มือของเจ้าค้นพบที่จะกระทำ จงกระทำสิ่งนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้า เพราะว่าไม่มีการงาน หรือแนวความคิด หรือความรู้ หรือสติปัญญา ในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้น

9:10 Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might; for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither thou goest.

9:11 ข้าพเจ้าได้กลับมา และได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ว่า การวิ่งแข่งไม่ใช่สำหรับคนที่เร็วเสมอไป และการสู้รบไม่ใช่สำหรับคนมีกำลังเสมอไป และอาหารก็ไม่ใช่สำหรับคนที่มีสติปัญญาเสมอไป และความร่ำรวยไม่ใช่สำหรับบรรดาคนที่มีความเข้าใจเสมอไป และความโปรดปรานไม่ใช่สำหรับคนที่เชี่ยวชาญเสมอไป แต่วาระและโอกาสเกิดขึ้นกับเขาทุกคน

9:11 I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance happeneth to them all.

9:12 เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้วาระของตนด้วย ปลาติดอยู่ในอวนอันชั่วร้ายฉันใด และนกถูกติดอยู่ในกับดักฉันใด บุตรทั้งหลายของมนุษย์ก็ติดกับดักในวาระอันชั่วร้าย เมื่อวาระนั้นตกแก่พวกเขาอย่างฉับพลันฉันนั้น

9:12 For man also knoweth not his time: as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare; so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them.

9:13 สติปัญญานี้ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ด้วย และสติปัญญานั้นดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตแก่ข้าพเจ้า

9:13 This wisdom have I seen also under the sun, and it seemed great unto me:

9:14 เคยมีนครเล็ก ๆ นครหนึ่ง และมีคนน้อยคนอยู่ในนครนั้น และมีพระมหากษัตริย์มาตีนครนั้นและล้อมนครนั้นไว้ และสร้างเครื่องล้อมใหญ่โตไว้รอบนคร

9:14 There was a little city, and few men within it; and there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it:

9:15 บัดนี้ ในนครนั้นมีชายยากจนคนหนึ่งที่มีสติปัญญา และชายคนนี้โดยการใช้สติปัญญาของตนได้ช่วยนครนั้นให้พ้น ถึงอย่างนั้นไม่มีใครจดจำชายยากจนคนเดียวกันนี้เลย

9:15 Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city; yet no man remembered that same poor man.

9:16 แล้วข้าพเจ้าได้กล่าวว่า สติปัญญาก็ดีกว่าพละกำลัง แต่อย่างไรก็ตามสติปัญญาของชายยากจนคนนั้นถูกเหยียดหยาม และบรรดาถ้อยคำของเขาไม่มีใครฟังเลย

9:16 Then said I, Wisdom is better than strength: nevertheless the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard.

9:17 ถ้อยคำทั้งหลายของบรรดาคนที่มีสติปัญญาถูกได้ยินในที่สงัด มากกว่าเสียงร้องของผู้ครอบครองในท่ามกลางบรรดาคนโง่เขลา

9:17 The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruleth among fools.

9:18 สติปัญญาดีกว่าบรรดาอาวุธแห่งการสงคราม แต่คนบาปคนเดียวก็ทำลายความดีเสียเป็นอันมาก

9:18 Wisdom is better than weapons of war: but one sinner destroyeth much good.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope