กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอเสเคียล 48 / Ezekiel 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

การแบ่งที่ดินให้แต่ละเผ่า (ยชว 13:1--19:51)
48:1 “ต่อไปนี้เป็นชื่อของเผ่าต่าง ๆ ตั้งต้นที่พรมแดนด้านทิศเหนือจากทะเลไปตามทางเฮทโลน ถึงทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงฮาซาเรนัน ซึ่งอยู่ทางพรมแดนด้านทิศเหนือของดามัสกัส ติดเมืองฮามัท และยื่นจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนดาน

Divisions for the Tribes (Josh. 13:1--19:51)
48:1 Now these are the names of the tribes. From the north end to the coast of the way of Hethlon, as one goeth to Hamath, Hazarenan, the border of Damascus northward, to the coast of Hamath; for these are his sides east and west; a portion for Dan.

48:2 ประชิดกับเขตแดนของดานจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนอาเชอร์

48:2 And by the border of Dan, from the east side unto the west side, a portion for Asher.

48:3 ประชิดกับเขตแดนของอาเชอร์จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนนัฟทาลี

48:3 And by the border of Asher, from the east side even unto the west side, a portion for Naphtali.

48:4 ประชิดกับเขตแดนของนัฟทาลีจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนมนัสเสห์

48:4 And by the border of Naphtali, from the east side unto the west side, a portion for Manasseh.

48:5 ประชิดกับเขตแดนของมนัสเสห์จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนเอฟราอิม

48:5 And by the border of Manasseh, from the east side unto the west side, a portion for Ephraim.

48:6 ประชิดกับเขตแดนเอฟราอิมจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนรูเบน

48:6 And by the border of Ephraim, from the east side even unto the west side, a portion for Reuben.

48:7 ประชิดกับเขตแดนรูเบนจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนยูดาห์

48:7 And by the border of Reuben, from the east side unto the west side, a portion for Judah.

48:8 ประชิดกับเขตแดนยูดาห์จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก จะเป็นส่วนซึ่งเจ้าจะต้องแยกไว้ต่างหาก กว้างสองหมื่นห้าพันศอก และยาวเท่ากับส่วนของคนตระกูลหนึ่ง จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นที่มีสถานบริสุทธิ์อยู่กลาง

48:8 And by the border of Judah, from the east side unto the west side, shall be the offering which ye shall offer of five and twenty thousand reeds in breadth, and in length as one of the other parts, from the east side unto the west side: and the sanctuary shall be in the midst of it.

48:9 ส่วนซึ่งเจ้าทั้งหลายจะแยกไว้เพื่อพระเยโฮวาห์นั้นให้มีด้านยาวสองหมื่นห้าพันศอก และด้านกว้างหนึ่งหมื่น

48:9 The oblation that ye shall offer unto the LORD shall be of five and twenty thousand in length, and of ten thousand in breadth.

ส่วนแบ่งสำหรับพวกปุโรหิตกับคนเลวี
48:10 นี่จะเป็นส่วนแบ่งของส่วนบริสุทธิ์ คือปุโรหิตจะได้ส่วนแบ่งวัดจากทางด้านทิศเหนือยาวสองหมื่นห้าพันศอก ทางด้านทิศตะวันตกกว้างหนึ่งหมื่นศอก ทางด้านทิศตะวันออกกว้างหนึ่งหมื่นศอก ทางด้านทิศใต้ยาวสองหมื่นห้าพันศอก มีสถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์อยู่กลาง

God's Area Set Aside for Priests and Levites
48:10 And for them, even for the priests, shall be this holy oblation; toward the north five and twenty thousand in length, and toward the west ten thousand in breadth, and toward the east ten thousand in breadth, and toward the south five and twenty thousand in length: and the sanctuary of the LORD shall be in the midst thereof.

48:11 ส่วนนี้ให้เป็นส่วนของปุโรหิตที่ชำระไว้ให้บริสุทธิ์ บุตรชายของศาโดก ผู้ได้รักษาคำกำชับของเรา ผู้ที่มิได้หลงไปเมื่อชนชาติอิสราเอลหลง ดังที่คนเลวีได้หลงไปนั้น

48:11 It shall be for the priests that are sanctified of the sons of Zadok; which have kept my charge, which went not astray when the children of Israel went astray, as the Levites went astray.

48:12 และให้ที่ดินนี้ตกแก่เขาทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งจากส่วนถวายของแผ่นดิน เป็นสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด ประชิดกับเขตแดนของคนเลวี

48:12 And this oblation of the land that is offered shall be unto them a thing most holy by the border of the Levites.

48:13 เคียงข้างกับเขตแดนของพวกปุโรหิตนั้นให้คนเลวีมีส่วนแบ่งยาวสองหมื่นห้าพันศอก กว้างหนึ่งหมื่นศอก ส่วนยาวทั้งสิ้นจะเป็นสองหมื่นห้าพันศอกและส่วนกว้างหนึ่งหมื่น

48:13 And over against the border of the priests the Levites shall have five and twenty thousand in length, and ten thousand in breadth: all the length shall be five and twenty thousand, and the breadth ten thousand.

48:14 อย่าให้เขาขายหรือแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดเลย อย่าให้เขาเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของที่ดินดีนี้ เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์

48:14 And they shall not sell of it, neither exchange, nor alienate the firstfruits of the land: for it is holy unto the LORD.

48:15 ส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งกว้างห้าพันศอกและยาวสองหมื่นห้าพันศอกนั้น ให้เป็นที่สามัญของเมืองคือใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นชานเมือง ให้ตัวเมืองอยู่ท่ามกลางนั้น

48:15 And the five thousand, that are left in the breadth over against the five and twenty thousand, shall be a profane place for the city, for dwelling, and for suburbs: and the city shall be in the midst thereof.

48:16 ต่อไปนี้เป็นขนาดของด้านต่าง ๆ ด้านทิศเหนือสี่พันห้าร้อยศอก ด้านทิศใต้สี่พันห้าร้อยศอก ด้านทิศตะวันออกสี่พันห้าร้อย และด้านทิศตะวันตกสี่พันห้าร้อย

48:16 And these shall be the measures thereof; the north side four thousand and five hundred, and the south side four thousand and five hundred, and on the east side four thousand and five hundred, and the west side four thousand and five hundred.

48:17 นครนั้นจะต้องมีทุ่งหญ้า ทิศเหนือสองร้อยห้าสิบศอก ทิศใต้สองร้อยห้าสิบ และทิศตะวันออกสองร้อยห้าสิบ และทิศตะวันตกสองร้อยห้าสิบ

48:17 And the suburbs of the city shall be toward the north two hundred and fifty, and toward the south two hundred and fifty, and toward the east two hundred and fifty, and toward the west two hundred and fifty.

48:18 ด้านยาวส่วนที่เหลืออยู่เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ์นั้น ทิศตะวันออกยาวหนึ่งหมื่นศอก และทิศตะวันตกยาวหนึ่งหมื่น และให้อยู่เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ์ พืชผลที่ได้ในส่วนนี้ให้เป็นอาหารของคนงานในนครนั้น

48:18 And the residue in length over against the oblation of the holy portion shall be ten thousand eastward, and ten thousand westward: and it shall be over against the oblation of the holy portion; and the increase thereof shall be for food unto them that serve the city.

48:19 และคนงานของนครนั้นซึ่งมาจากอิสราเอลทุกเผ่าให้เขาเป็นคนรับใช้นครนั้น

48:19 And they that serve the city shall serve it out of all the tribes of Israel.

48:20 ส่วนเต็มซึ่งเจ้าจะต้องแบ่งแยกไว้นั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสด้านละสองหมื่นห้าพันศอก นั่นคือส่วนบริสุทธิ์รวมกับส่วนของตัวเมือง

48:20 All the oblation shall be five and twenty thousand by five and twenty thousand: ye shall offer the holy oblation foursquare, with the possession of the city.

ส่วนแบ่งสำหรับเจ้านาย
48:21 ส่วนที่เหลืออยู่ทั้งสองข้างของส่วนบริสุทธิ์และส่วนของตัวเมือง ให้ตกเป็นของเจ้านาย ยื่นจากส่วนบริสุทธิ์ซึ่งยาวสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวันออก และทางด้านทิศตะวันตกจากสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวันตก ส่วนนี้ให้ตกเป็นของเจ้านาย จะเป็นส่วนบริสุทธิ์ และสถานบริสุทธิ์ของพระนิเวศน์นั้นอยู่ท่ามกลาง

A Portion for the Prince
48:21 And the residue shall be for the prince, on the one side and on the other of the holy oblation, and of the possession of the city, over against the five and twenty thousand of the oblation toward the east border, and westward over against the five and twenty thousand toward the west border, over against the portions for the prince: and it shall be the holy oblation; and the sanctuary of the house shall be in the midst thereof.

48:22 นอกจากส่วนที่ตกเป็นของคนเลวีและส่วนของนครนั้น ซึ่งอยู่กลางส่วนอันตกเป็นของเจ้านาย ระหว่างเขตแดนยูดาห์และเขตแดนเบนยามิน ให้เป็นส่วนของเจ้านายทั้งหมด

48:22 Moreover from the possession of the Levites, and from the possession of the city, being in the midst of that which is the prince's, between the border of Judah and the border of Benjamin, shall be for the prince.

48:23 เผ่าคนที่เหลืออยู่นั้น จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนเบนยามิน

48:23 As for the rest of the tribes, from the east side unto the west side, Benjamin shall have a portion.

48:24 ประชิดกับเขตแดนของเบนยามินจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนสิเมโอน

48:24 And by the border of Benjamin, from the east side unto the west side, Simeon shall have a portion.

48:25 ประชิดกับเขตแดนของสิเมโอนจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนอิสสาคาร์

48:25 And by the border of Simeon, from the east side unto the west side, Issachar a portion.

48:26 ประชิดกับเขตแดนของอิสสาคาร์จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนเศบูลุน

48:26 And by the border of Issachar, from the east side unto the west side, Zebulun a portion.

48:27 ประชิดกับเขตแดนของเศบูลุนจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนกาด

48:27 And by the border of Zebulun, from the east side unto the west side, Gad a portion.

48:28 ประชิดกับเขตแดนของกาดทางทิศใต้เขตแดนนั้นจะยื่นจากเมืองทามาร์ ถึงน้ำแห่งการโต้เถียงในคาเดช แล้วเรื่อยไปตามแม่น้ำถึงทะเลใหญ่

48:28 And by the border of Gad, at the south side southward, the border shall be even from Tamar unto the waters of strife in Kadesh, and to the river toward the great sea.

48:29 นี่เป็นแผ่นดินซึ่งเจ้าจะแบ่งให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลโดยการจับสลาก นี่เป็นส่วนต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ

48:29 This is the land which ye shall divide by lot unto the tribes of Israel for inheritance, and these are their portions, saith the Lord GOD.

นครและประตูต่าง ๆ (วว 21:10-17)
48:30 ต่อไปนี้เป็นทางออกของนครทางด้านทิศเหนือซึ่งวัดได้สี่พันห้าร้อยศอก

The City and Its Gates (Rev. 21:10-17)
48:30 And these are the goings out of the city on the north side, four thousand and five hundred measures.

48:31 ประตูเมืองนั้นตั้งชื่อตามชื่อเผ่าคนอิสราเอล มีประตูสามประตูทางด้านทิศเหนือ ประตูของรูเบน ประตูของยูดาห์ ประตูของเลวี

48:31 And the gates of the city shall be after the names of the tribes of Israel: three gates northward; one gate of Reuben, one gate of Judah, one gate of Levi.

48:32 ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งยาวสี่พันห้าร้อยศอก มีสามประตู ประตูของโยเซฟ ประตูของเบนยามิน ประตูของดาน

48:32 And at the east side four thousand and five hundred: and three gates; and one gate of Joseph, one gate of Benjamin, one gate of Dan.

48:33 ทางด้านทิศใต้ซึ่งวัดได้สี่พันห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของสิเมโอน ประตูของอิสสาคาร์ ประตูของเศบูลุน

48:33 And at the south side four thousand and five hundred measures: and three gates; one gate of Simeon, one gate of Issachar, one gate of Zebulun.

48:34 ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งยาวสี่พันห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของกาด ประตูของอาเชอร์ ประตูของนัฟทาลี

48:34 At the west side four thousand and five hundred, with their three gates; one gate of Gad, one gate of Asher, one gate of Naphtali.

48:35 วัดรอบนครนั้นได้หนึ่งหมื่นแปดพันศอก ตั้งแต่นี้ไปนครนี้จะมีชื่อว่า พระเยโฮวาห์สถิตที่นั่น”

48:35 It was round about eighteen thousand measures: and the name of the city from that day shall be, The LORD is there.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope