กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ทิโมธี 5 / 1 Timothy 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


5:1 อย่าว่ากล่าวคนที่สูงอายุ แต่จงวิงวอนเขาเหมือนเป็นบิดา และคนหนุ่ม ๆ ทั้งหลายเหมือนเป็นพี่น้อง

5:1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;

5:2 ผู้หญิงที่สูงอายุเหมือนเป็นมารดา หญิงสาว ๆ เหมือนเป็นพี่สาวน้องสาว พร้อมกับความบริสุทธิ์ทุกอย่าง

5:2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.

การดูแลรักษาพวกหญิงม่ายคริสเตียน
5:3 จงให้เกียรติพวกหญิงม่ายที่เป็นหญิงม่ายอย่างแท้จริง

Care for Christian Widows
5:3 Honour widows that are widows indeed.

5:4 แต่ถ้าหญิงม่ายคนใดมีลูกหรือหลาน ก็ให้ลูกหลานนั้นเรียนรู้ที่จะแสดงความกตัญญูที่บ้านก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดาของตน เพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีและเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า

5:4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.

5:5 บัดนี้ ผู้หญิงที่เป็นหญิงม่ายอย่างแท้จริง และโดดเดี่ยว ก็วางใจในพระเจ้า และดำเนินต่อไปในบรรดาการวิงวอนและการอธิษฐานทั้งกลางคืนและกลางวัน

5:5 Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day.

5:6 แต่ผู้หญิงที่ดำเนินชีวิตในการสนุกสนาน ก็ตายแล้วขณะที่นางยังเป็นอยู่

5:6 But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.

5:7 และสิ่งเหล่านี้จงให้คำกำชับ เพื่อพวกเขาจะไร้ที่ติ

5:7 And these things give in charge, that they may be blameless.

5:8 แต่ถ้าผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของเขาเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนเหล่านั้นแห่งบ้านเรือนของเขาเอง ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อนั้นเสียแล้ว และแย่กว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก

5:8 But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.

5:9 อย่าให้หญิงม่ายคนใดลงชื่อในทะเบียนหญิงม่าย ที่อายุต่ำกว่าหกสิบปี โดยเป็นภรรยาของชายคนเดียว

5:9 Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man,

5:10 เป็นคนที่ถูกรายงานว่าได้กระทำบรรดาการงานที่ดี ถ้านางได้เอาใจใส่เลี้ยงดูลูก ๆ ถ้านางได้มีน้ำใจรับรองแขกทั้งหลาย ถ้านางได้ล้างเท้าของพวกวิสุทธิชน ถ้านางได้สงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยาก ถ้านางได้ปฏิบัติตามการงานที่ดีทุกอย่างอย่างขยันขันแข็ง

5:10 Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work.

5:11 แต่หญิงม่ายสาว ๆ นั้นจงปฏิเสธเสีย เพราะว่าเมื่อพวกเขาเริ่มมีใจหลงระเริงไปจากพระคริสต์แล้ว พวกเขาก็จะสมรส

5:11 But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry;

5:12 โดยได้รับพระอาชญา เพราะพวกเขาทิ้งความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขาเสียแล้ว

5:12 Having damnation, because they have cast off their first faith.

5:13 และนอกจากนี้ พวกเขาก็เรียนรู้ที่จะเป็นคนเกียจคร้าน เที่ยวไปจากบ้านนี้ไปบ้านนั้น และไม่ใช่เกียจคร้านเท่านั้น แต่เป็นพวกปากบอนด้วย และเป็นพวกคนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น โดยพูดบรรดาสิ่งซึ่งพวกเขาไม่ควรจะพูด

5:13 And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.

5:14 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปรารถนาให้พวกหญิงม่ายสาว ๆ นั้นสมรส คลอดบุตร และดูแลบ้านเรือน เพื่อมิให้ปฏิปักษ์มีโอกาสที่จะพูดตำหนิได้

5:14 I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully.

5:15 ด้วยว่ามีบางคนได้หันไปตามซาตานเสียแล้ว

5:15 For some are already turned aside after Satan.

5:16 ถ้าชายหรือหญิงคนใดที่เชื่อแล้วมีหญิงม่าย ก็ให้พวกเขาช่วยเลี้ยงดูหญิงม่ายคนนั้น และอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลย เพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์คนทั้งหลายที่เป็นหญิงม่ายอย่างแท้จริง

5:16 If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged; that it may relieve them that are widows indeed.

จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี
5:17 จงให้บรรดาผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นถูกนับว่าสมควรที่จะได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเหล่านั้นที่ทำงานหนักในพระวจนะและหลักคำสอน

Respect and Provide for Preaching Elders
5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.

5:18 เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ‘เจ้าอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวตัวผู้ที่กำลังนวดข้าวอยู่’ และ ‘ผู้ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน’

5:18 For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.

5:19 อย่ายอมรับคำกล่าวหาต่อผู้ปกครองคนใด เว้นเสียแต่ต่อหน้าพยานสองสามคน

5:19 Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.

5:20 คนเหล่านั้นที่กระทำบาป จงตำหนิต่อหน้าคนทั้งปวง เพื่อผู้อื่นจะได้เกรงกลัวด้วย

5:20 Them that sin rebuke before all, that others also may fear.

5:21 ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า และพระเยซูคริสต์เจ้า และเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกสรรไว้แล้วนั้น ให้ท่านรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้โดยปราศจากการเห็นแก่หน้าผู้ใด โดยไม่กระทำการใด ๆ ด้วยใจลำเอียง

5:21 I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.

5:22 อย่าวางมือบนผู้ใดอย่างกะทันหัน และอย่ามีส่วนร่วมในบรรดาบาปของผู้อื่นเลย จงรักษาตัวท่านเองไว้ให้บริสุทธิ์

5:22 Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins: keep thyself pure.

5:23 อย่าดื่มน้ำอีกต่อไป แต่จงใช้น้ำองุ่นบ้างเล็กน้อย เพื่อเห็นแก่กระเพาะอาหารของท่านและความเจ็บป่วยที่บังเกิดแก่ท่านบ่อย ๆ

5:23 Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities.

5:24 บาปทั้งหลายของบางคนก็ปรากฏเด่นชัดก่อนเวลา โดยนำหน้าไปถึงการพิพากษา และบาปทั้งหลายของบางคนก็จะตามมาภายหลัง

5:24 Some men's sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after.

5:25 เช่นเดียวกันบรรดาการงานที่ดีของบางคนก็ปรากฏออกมาก่อนเวลาด้วย และการงานทั้งหลายที่ตรงกันข้ามจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้

5:25 Likewise also the good works of some are manifest beforehand; and they that are otherwise cannot be hid.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope