กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ทิโมธี 4 / 1 Timothy 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

พระวิญญาณทรงเตือนว่าบางคนจะละทิ้งความเชื่อเสีย
4:1 บัดนี้ พระวิญญาณตรัสอย่างชัดแจ้งว่า ในกาลภายหลังบางคนจะออกไปจากความเชื่อนั้น โดยตั้งใจฟังพวกวิญญาณที่ล่อหลอก และบรรดาหลักคำสอนของพวกผีปีศาจ

The Spirit Warns that Some Shall Depart from the Faith
4:1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;

4:2 โดยพูดคำโกหกต่าง ๆ ในความหน้าซื่อใจคด โดยใจวินิจฉัยผิดและชอบของพวกเขาถูกนาบลงด้วยเหล็กที่ร้อนจัด

4:2 Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron;

4:3 โดยห้ามไม่ให้ทำการสมรส และบัญชาให้งดเว้นจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้เพื่อให้รับด้วยการขอบพระคุณของคนทั้งหลายที่เชื่อและรู้จักความจริง

4:3 Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth.

4:4 ด้วยว่าบรรดาสิ่งเนรมิตสร้างของพระเจ้าเป็นของดี และไม่ต้องปฏิเสธเลยสักสิ่งเดียว ถ้าสิ่งนั้นถูกรับด้วยการขอบพระคุณ

4:4 For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving:

4:5 เพราะว่าสิ่งนั้นถูกชำระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและการอธิษฐาน

4:5 For it is sanctified by the word of God and prayer.

ผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์
4:6 ถ้าท่านจะให้พวกพี่น้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ โดยถูกบำรุงเลี้ยงในบรรดาพระวจนะแห่งความเชื่อและแห่งหลักคำสอนอันดี ซึ่งท่านได้มาถึงแล้ว

A Good Minister of Jesus Christ
4:6 If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained.

4:7 แต่จงปฏิเสธบรรดานิทานอันหยาบคายและของพวกภรรยาที่ชรานั้น และจงฝึกตนในทางของพระเจ้าดีกว่า

4:7 But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness.

4:8 เพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์น้อย แต่ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในสิ่งสารพัด โดยมีพระสัญญาแห่งชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันและแห่งชีวิตซึ่งจะมานั้น

4:8 For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.

4:9 นี่เป็นถ้อยคำสัตย์ซื่อและสมควรสำหรับการยอมรับทั้งสิ้น

4:9 This is a faithful saying and worthy of all acceptation.

4:10 เพราะว่าด้วยเหตุนี้เองพวกเราจึงทำงานหนักและทนคำตำหนิ เพราะพวกเราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปวง โดยเฉพาะของคนเหล่านั้นที่เชื่อ

4:10 For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.

4:11 สิ่งเหล่านี้จงบัญชาและสั่งสอน

4:11 These things command and teach.

จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า
4:12 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดเหยียดหยามความหนุ่มแน่นของท่าน แต่ท่านจงเป็นแบบอย่างของผู้เชื่อทั้งหลาย ในทางวาจา ในการประพฤติ ในความรัก ในน้ำใจ ในความเชื่อ ในความบริสุทธิ์

Be a Godly Example in God's Power
4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

4:13 จนกว่าข้าพเจ้าจะมา จงเอาใจใส่ในการอ่าน ในการเตือนสติ ในหลักคำสอน

4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.

4:14 อย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่าน ซึ่งได้ประทานแก่ท่านโดยคำพยากรณ์ พร้อมกับการวางมือของพวกผู้ปกครอง

4:14 Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery.

4:15 จงตรึกตรองในสิ่งเหล่านี้ จงมอบตัวท่านไว้แก่สิ่งเหล่านี้อย่างเต็มขนาด เพื่อความจำเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทั้งปวง

4:15 Meditate upon these things; give thyself wholly to them; that thy profiting may appear to all.

4:16 จงระวังตัวท่านและหลักคำสอนนั้น จงดำเนินต่อไปในสิ่งเหล่านี้ เพราะเมื่อกระทำดังนั้น ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้

4:16 Take heed unto thyself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope