กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ทิโมธี 1 / 1 Timothy 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

คำคำนับ
1:1 เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ โดยพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา และพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ทรงเป็นความหวังของพวกเรา

Greeting
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;

1:2 ถึง ทิโมธี ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อนั้น ขอพระคุณ พระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของพวกเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด

1:2 Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.

จงระวังตัวเรื่องการใช้พระราชบัญญัติอย่างผิด ๆ และคำสอนเท็จ
1:3 ตามที่ข้าพเจ้าได้อ้อนวอนท่านให้คอยอยู่ในเมืองเอเฟซัส เมื่อข้าพเจ้าได้ไปยังแคว้นมาซิโดเนีย เพื่อท่านจะได้กำชับบางคนไม่ให้พวกเขาสอนหลักคำสอนอื่น ๆ

Beware of Legalism and Unsound Doctrine
1:3 As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,

1:4 ทั้งไม่ให้ใส่ใจในเรื่องนิทานต่าง ๆ และเรื่องลำดับวงศ์ตระกูลอันไม่รู้จบ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากกว่าเสริมสร้างให้จำเริญขึ้นในทางของพระเจ้า ซึ่งอยู่ในความเชื่อ ก็จงกระทำดังนั้น

1:4 Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.

1:5 บัดนี้จุดประสงค์แห่งคำบัญชานั้นก็คือ ความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และจากใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี และจากความเชื่ออันจริงใจ

1:5 Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned:

1:6 บางคนก็ได้เลี่ยงไปจากจุดประสงค์นี้ หลงไปในทางพูดอันไร้สาระ

1:6 From which some having swerved have turned aside unto vain jangling;

1:7 โดยปรารถนาที่จะเป็นอาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ โดยไม่เข้าใจทั้งสิ่งที่พวกเขากล่าว หรือสิ่งที่พวกเขายืนยัน

1:7 Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm.

1:8 แต่พวกเราทราบอยู่ว่าพระราชบัญญัตินั้นดี ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดใช้พระราชบัญญัตินั้นอย่างถูกต้อง

1:8 But we know that the law is good, if a man use it lawfully;

1:9 โดยทราบสิ่งนี้ว่า พระราชบัญญัตินั้นไม่ได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับคนชอบธรรม แต่สำหรับคนนอกกฎหมายและคนซึ่งไม่เชื่อฟัง สำหรับคนอธรรมและสำหรับคนบาปทั้งหลาย สำหรับคนไม่บริสุทธิ์และคนหมิ่นประมาท สำหรับคนฆาตกรรมพ่อและคนฆาตกรรมแม่ สำหรับคนฆ่าคน

1:9 Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,

1:10 สำหรับบรรดาคนล่วงประเวณี สำหรับคนทั้งหลายที่ทำให้ตัวเองเป็นมลทินด้วยการรักร่วมเพศ สำหรับผู้ร้ายลักคน สำหรับคนโกหก สำหรับคนให้การเท็จ และถ้ามีอะไร ๆ ที่ขัดแย้งกับหลักคำสอนอันถูกต้อง

1:10 For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for menstealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine;

1:11 ตามข่าวประเสริฐอันเปี่ยมด้วยสง่าราศีของพระเจ้าผู้เสวยสุข ซึ่งได้ทรงมอบไว้กับความไว้วางใจของข้าพเจ้านั้น

1:11 According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.

คำพยานของเปาโล
1:12 และข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ผู้ทรงทำให้ข้าพเจ้ามีความสามารถ ด้วยว่าพระองค์ทรงนับว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ โดยทรงตั้งข้าพเจ้าให้เข้าสู่งานรับใช้นี้

Paul's Testimony
1:12 And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;

1:13 ผู้ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเป็นคนหมิ่นประมาท และผู้ข่มเหง และเป็นคนที่อันตราย แต่ข้าพเจ้าได้รับพระเมตตา เพราะว่าข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้นอย่างโฉดเขลาในความไม่เชื่อ

1:13 Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief.

1:14 และพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรานั้นมีมากเหลือล้น พร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์

1:14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.

1:15 นี่เป็นถ้อยคำสัตย์ซื่อและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ว่า พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อจะทรงช่วยคนบาปทั้งหลายให้รอด ในพวกนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก

1:15 This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.

1:16 อย่างไรก็ดีเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตา เพื่อที่ว่าในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้น พระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่ภายหลังจะเชื่อในพระองค์อันนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์

1:16 Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.

1:17 บัดนี้ พระเกียรติและสง่าราศีจงมีแด่พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ ผู้ทรงเป็นองค์อมตะ ผู้ทรงไม่ได้ปรากฏแก่ตา พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่พระองค์เดียว สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ เอเมน

1:17 Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.

1:18 คำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ท่าน ทิโมธีบุตรเอ๋ย ตามบรรดาคำพยากรณ์ซึ่งมาล่วงหน้าท่าน เพื่อโดยข้อความเหล่านั้นท่านจะได้เข้าสู้รบการสงครามที่ดี

1:18 This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;

1:19 โดยยึดถือความเชื่อไว้และมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี ซึ่งบางคนได้ละทิ้งไปเสียในเรื่องความเชื่อจึงได้อับปางลง

1:19 Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:

1:20 ในคนเหล่านั้นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้ว เพื่อเขาทั้งสองจะได้เรียนรู้ที่จะไม่หมิ่นประมาท

1:20 Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope