กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ทิโมธี 3 / 1 Timothy 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

คุณสมบัติของผู้ปกครองดูแล
3:1 นี่เป็นถ้อยคำจริง ถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่ผู้ดูแล คนนั้นก็ปรารถนาการงานที่ดี

Qualifications of Bishops
3:1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.

3:2 ผู้ดูแลนั้นจึงต้องเป็นคนที่ไร้ที่ติ เป็นสามีของภรรยาคนเดียว เป็นคนรอบคอบ เป็นคนรู้จักประมาณตน เป็นคนมีการประพฤติดี มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู

3:2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;

3:3 ไม่สนใจเหล้าองุ่น ไม่เป็นนักเลง ไม่โลภทรัพย์สิ่งของอันเป็นมลทิน แต่เป็นคนอดทน ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน

3:3 Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous;

3:4 เป็นคนที่ปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี โดยบังคับบัญชาบุตรทั้งหลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุกอย่าง

3:4 One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity;

3:5 (เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักที่จะปกครองบ้านเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้)

3:5 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?)

3:6 ไม่เป็นคนที่รับเชื่อใหม่ ๆ เกรงว่าเมื่อถูกยกตัวขึ้นแล้วด้วยความเย่อหยิ่ง เขาจะล้มลงในการปรับโทษของพญามาร

3:6 Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.

3:7 ยิ่งกว่านั้นเขาจะต้องมีชื่อเสียงดีท่ามกลางคนทั้งหลายซึ่งอยู่ภายนอก เกรงว่าเขาจะล้มลงในการตำหนิและกับดักของพญามาร

3:7 Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.

คุณสมบัติของผู้ช่วย
3:8 เช่นเดียวกัน พวกผู้ช่วยต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่สนใจเหล้าองุ่นมาก ไม่โลภทรัพย์สิ่งของอันเป็นมลทิน

Qualifications of Deacons
3:8 Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre;

3:9 โดยยึดมั่นในข้อลึกลับแห่งความเชื่อนั้นด้วยใจวินิจฉัยผิดและชอบอันบริสุทธิ์

3:9 Holding the mystery of the faith in a pure conscience.

3:10 และจงให้คนเหล่านี้ถูกทดสอบเสียก่อนด้วย แล้วจงให้พวกเขารับใช้ในตำแหน่งของผู้ช่วย โดยถูกพบว่าไร้ที่ติ

3:10 And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless.

3:11 เช่นกันภรรยาของพวกเขาต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนที่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู้จักประมาณตน เป็นคนสัตย์ซื่อในสิ่งทั้งปวง

3:11 Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things.

3:12 จงให้พวกผู้ช่วยนั้นเป็นสามีของภรรยาคนเดียว โดยปกครองบุตรทั้งหลายของตน และบ้านเรือนของตนได้ดี

3:12 Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.

3:13 เพราะว่าคนเหล่านั้นที่รับใช้ในตำแหน่งของผู้ช่วย ก็ได้ระดับที่ดีสำหรับตนเอง และมีใจกล้าเป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์

3:13 For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเรา
3:14 สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่าน โดยหวังใจว่าจะมาหาท่านในไม่ช้า

Our Great God
3:14 These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly:

3:15 แต่ถ้าข้าพเจ้ามาช้า ก็เพื่อท่านจะทราบว่าท่านควรประพฤติตัวอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า ซึ่งก็คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เป็นหลักและรากแห่งความจริง

3:15 But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.

3:16 และโดยปราศจากการโต้เถียง ข้อลึกลับแห่งทางของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่ พระเจ้าได้ทรงปรากฏในเนื้อหนัง ได้ถูกพิสูจน์ในพระวิญญาณ หมู่ทูตสวรรค์ได้เห็น ถูกประกาศแก่คนต่างชาติ มีชาวโลกเชื่อพระองค์ ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศี

3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope