กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ทิโมธี 2 / 1 Timothy 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อกษัตริย์ ผู้นำประเทศ และคนทั้งปวง
2:1 เหตุฉะนั้นประการแรก ข้าพเจ้าขอเตือนสติให้บรรดาการวิงวอน การอธิษฐาน การทูลขอและการขอบพระคุณ ถูกกระทำเพื่อคนทั้งปวง

Christians Should Pray for Rulers, for Peace, for All Men
2:1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;

2:2 เพื่อกษัตริย์ทั้งหลาย และคนทั้งปวงที่มีอำนาจ เพื่อพวกเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบ ๆ และสงบสุข ในบรรดาทางของพระเจ้าและความซื่อสัตย์

2:2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.

2:3 เพราะสิ่งนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา

2:3 For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour;

2:4 ผู้ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้คนทั้งปวงได้รับความรอด และให้มาถึงความรู้แห่งความจริงนั้น

2:4 Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.

2:5 เพราะว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์

2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;

2:6 ผู้ได้ประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวง เพื่อที่จะถูกเป็นพยานรับรองในเวลาอันเหมาะ

2:6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.

2:7 สำหรับการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ถูกตั้งไว้เป็นนักเทศน์และเป็นอัครสาวก (ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์และไม่ปดเลย) เป็นครูสอนพวกต่างชาติในความเชื่อและความจริง

2:7 Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity.

2:8 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในทุกแห่งหน โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากความโกรธเคืองและความคลางแคลงใจ

2:8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.

สตรีควรแต่งตัวอย่างเรียบร้อย
2:9 ในแบบเดียวกันด้วย ให้พวกผู้หญิงแต่งตัวในเครื่องนุ่งห่มที่สุภาพเรียบร้อย พร้อมด้วยความรู้จักละอายและความมีสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ด้วยการถักผม หรือทองคำ หรือไข่มุกทั้งหลาย หรือเครื่องแต่งกายราคาแพง

Women's Modest Adornment
2:9 In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array;

2:10 แต่ (ซึ่งสมกับพวกผู้หญิงที่ประกาศตัวว่าอยู่ในทางของพระเจ้า) ด้วยการงานที่ดีทั้งหลาย

2:10 But (which becometh women professing godliness) with good works.

2:11 ให้ผู้หญิงเรียนรู้อย่างเงียบ ๆ ด้วยใจนอบน้อมทุกอย่าง

2:11 Let the woman learn in silence with all subjection.

2:12 แต่ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงคนใดสั่งสอน หรือใช้อำนาจเหนือผู้ชาย แต่ให้นิ่งเงียบเสีย

2:12 But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.

2:13 ด้วยว่าอาดัมทรงถูกปั้นก่อน แล้วทรงปั้นเอวา

2:13 For Adam was first formed, then Eve.

2:14 และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผู้หญิงนั้นที่ถูกหลอกลวงจึงได้อยู่ในการละเมิดนั้น

2:14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.

2:15 แต่อย่างไรก็ตาม นางก็จะถูกช่วยให้รอดในการคลอดบุตร ถ้าเขาทั้งหลายยังดำรงอยู่ในความเชื่อ และความรัก และความบริสุทธิ์ พร้อมกับความมีสติสัมปชัญญะ

2:15 Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope