กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 โครินธ์ 16 / 1 Corinthians 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุงเยรูซาเล็ม
16:1 บัดนี้เกี่ยวกับการถวายทรัพย์เพื่อพวกวิสุทธิชนนั้น ข้าพเจ้าได้ให้คำสั่งแก่คริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียไว้อย่างไร ก็ขอให้พวกท่านจงกระทำอย่างนั้น

Collection for the Saints at Jerusalem
16:1 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.

16:2 ทุกวันต้นสัปดาห์จงให้ทุกคนในพวกท่านเก็บรวบรวมไว้ต่างหาก ตามที่พระเจ้าได้ทรงให้ผู้นั้นจำเริญ เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการเรี่ยไรเมื่อข้าพเจ้ามา

16:2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.

16:3 และเมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว ผู้ใดก็ตามที่พวกท่านจะเห็นชอบโดยจดหมายทั้งหลายของพวกท่าน ข้าพเจ้าจะส่งคนเหล่านั้นไปเพื่อนำของถวายของพวกท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

16:3 And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem.

16:4 และถ้าสมควรที่ข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า

16:4 And if it be meet that I go also, they shall go with me.

เปาโลสัญญาว่าจะไปเยี่ยมชาวโครินธ์ การทักทายปราศรัยและคำแนะนำ
16:5 บัดนี้ข้าพเจ้าจะมาหาพวกท่าน เมื่อข้าพเจ้าจะผ่านเข้าไปในแคว้นมาซิโดเนีย เพราะว่าข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะผ่านเข้าไปในแคว้นมาซิโดเนีย

Paul Promises Visit to Corinth; Greetings and Instructions
16:5 Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.

16:6 และบางทีข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่ ใช่แล้ว และอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวกับพวกท่าน เพื่อพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปในการเดินทางของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปทางไหนก็ตาม

16:6 And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.

16:7 เพราะว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะไม่เห็นพวกท่านเมื่อผ่านไป แต่ข้าพเจ้าวางใจว่าจะค้างอยู่กับพวกท่านนาน ๆ หน่อย ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรด

16:7 For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.

16:8 แต่ข้าพเจ้าจะคอยอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์

16:8 But I will tarry at Ephesus until Pentecost.

16:9 เพราะว่ามีประตูกว้างขวางและน่าจะเกิดผลเปิดให้แก่ข้าพเจ้า และมีปฎิปักษ์อยู่เป็นจำนวนมาก

16:9 For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.

16:10 บัดนี้ถ้าทิโมธีมาหา จงให้เขาอยู่กับพวกท่านโดยปราศจากความกลัว เพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เหมือนที่ข้าพเจ้าทำด้วย

16:10 Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.

16:11 เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดเหยียดหยามเขา แต่จงช่วยเขาให้เดินทางไปในสันติสุข เพื่อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขาพร้อมกับพวกพี่น้องอยู่

16:11 Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren.

16:12 เกี่ยวกับพี่น้องของพวกเรา คืออปอลโล ข้าพเจ้าได้ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เขามาหาพวกท่านพร้อมกับพวกพี่น้อง แต่ความประสงค์ของเขาไม่ใช่ที่จะมาหาในเวลานี้เลย แต่เขาจะมาเมื่อเขาจะมีเวลาที่สะดวก

16:12 As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.

16:13 พวกท่านจงเฝ้าระวัง จงยืนมั่นคงในความเชื่อนั้น พวกท่านจงเป็นลูกผู้ชาย จงเข้มแข็ง

16:13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.

16:14 จงกระทำสิ่งสารพัดของพวกท่านด้วยความรัก

16:14 Let all your things be done with charity.

16:15 ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย (พวกท่านรู้จักครัวเรือนของสเทฟานัสว่า เป็นผลแรกแห่งแคว้นอาคายา และว่าพวกเขาได้ตั้งตนเองไว้สำหรับการปรนนิบัติพวกวิสุทธิชน)

16:15 I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)

16:16 ให้พวกท่านอยู่ใต้บังคับของคนเช่นนั้น และต่อทุกคนที่ช่วยกันพร้อมกับพวกเรา และทำงานหนัก

16:16 That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.

16:17 ข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีในการมาหาของสเทฟานัส และฟอร์ทูนาทัส และอาคายคัส เพราะว่าสิ่งซึ่งได้ขาดในส่วนของพวกท่านนั้น พวกเขาได้จัดหาให้แล้ว

16:17 I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied.

16:18 ด้วยว่าพวกเขาทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าและของพวกท่านสดชื่นแล้ว ฉะนั้นพวกท่านจงยอมรับคนทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้น

16:18 For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.

16:19 คริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน อาควิลลาและปริสสิลลา ฝากความคิดถึงมากมายมายังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของพวกเขา

16:19 The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.

16:20 พี่น้องทุกคนทักทายปราศรัยพวกท่าน พวกท่านจงทักทายปราศรัยกันและกันด้วยการจุบอันบริสุทธิ์

16:20 All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss.

16:21 คำแสดงความคิดถึงนี้ของข้าพเจ้าเปาโลด้วยลายมือของข้าพเจ้าเอง

16:21 The salutation of me Paul with mine own hand.

16:22 ถ้าผู้ใดไม่รักพระเยซูคริสต์เจ้า ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา

16:22 If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.

16:23 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราสถิตอยู่กับพวกท่านเถิด

16:23 The grace of our Lord Jesus Christ be with you.

16:24 ขอให้ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์ เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์ เขียนจากเมืองฟีลิปปี ส่งโดยสเทฟานัส และฟอร์ทูนาทัส และอาคายคัส และทิโมธี]

16:24 My love be with you all in Christ Jesus. Amen. [The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas and Fortunatus and Achaicus and Timotheus.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope