กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 โครินธ์ 8 / 1 Corinthians 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

อาหารที่ถวายแก่รูปเคารพ
8:1 บัดนี้ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่บูชาแก่บรรดารูปเคารพนั้น พวกเราทราบแล้วว่าพวกเราทุกคนก็มีความรู้ ความรู้ทำให้ผยองขึ้น แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น

Food Offered to Idols
8:1 Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth.

8:2 และถ้าผู้ใดคิดว่าเขาทราบสิ่งใด ๆ แล้ว ผู้นั้นก็ไม่ทราบสิ่งใดเลยตามที่เขาควรจะทราบ

8:2 And if any man think that he knoweth any thing, he knoweth nothing yet as he ought to know.

8:3 แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ผู้เดียวกันนั้นก็ทรงรู้จักผู้นั้น

8:3 But if any man love God, the same is known of him.

8:4 เหตุฉะนั้นเกี่ยวกับการกินสิ่งเหล่านั้นที่บูชาแก่บรรดารูปเคารพนั้น พวกเราทราบอยู่แล้วว่ารูปเคารพนั้นไม่มีตัวมีตนเลยในโลก และทราบว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่น มีแต่พระเจ้าองค์เดียว

8:4 As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.

8:5 ด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมีสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกเรียกว่า “พระ” ไม่ว่าในสวรรค์หรือในแผ่นดินโลก (ก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้านายมาก)

8:5 For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,)

8:6 แต่สำหรับพวกเรานั้นมีแต่พระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดา ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นของพระองค์ และพวกเราอยู่ในพระองค์ และมีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียว ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นมาโดยพระองค์ และพวกเราก็เป็นมาโดยพระองค์

8:6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

8:7 อย่างไรก็ดี ความรู้นั้นไม่ได้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพราะว่าบางคนที่มีใจวินิจฉัยผิดและชอบเรื่องรูปเคารพจนถึงเวลานี้ก็รับประทานอาหารนั้นราวกับเป็นสิ่งที่บูชาแก่รูปเคารพแล้ว และใจวินิจฉัยผิดและชอบของพวกเขาที่อ่อนแออยู่จึงเป็นมลทิน

8:7 Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.

8:8 แต่อาหารไม่ทำให้พวกเราเป็นที่ชอบต่อพระเจ้า เพราะว่าถ้าพวกเรากิน พวกเราก็ไม่ได้ดีขึ้น และถ้าพวกเราไม่กิน พวกเราก็ไม่ได้แย่ลง

8:8 But meat commendeth us not to God: for neither, if we eat, are we the better; neither, if we eat not, are we the worse.

8:9 แต่จงระวังให้ดี เกรงว่าโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เสรีภาพนี้ของพวกท่านจะกลายเป็นหินสะดุดแก่คนเหล่านั้นที่อ่อนแอ

8:9 But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are weak.

8:10 เพราะว่าถ้าผู้ใดเห็นท่านซึ่งมีความรู้เอนกายลงรับประทานอาหารในวิหารของรูปเคารพ ใจวินิจฉัยผิดและชอบของผู้นั้นที่อ่อนแอจะไม่เหิมเกริมที่จะกินสิ่งเหล่านั้นซึ่งถูกบูชาแก่บรรดารูปเคารพหรือ

8:10 For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;

8:11 และโดยความรู้ของท่าน พี่น้องที่อ่อนแอของท่านจะพินาศไป ซึ่งพระคริสต์ได้ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเขาแล้ว

8:11 And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died?

8:12 แต่เมื่อพวกท่านทำผิดเช่นนั้นต่อพวกพี่น้อง และทำให้ใจวินิจฉัยผิดและชอบที่อ่อนแอของพวกเขาได้รับบาดแผล พวกท่านก็ทำบาปต่อพระคริสต์

8:12 But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ.

8:13 เหตุฉะนั้น ถ้าอาหารทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์ในขณะที่โลกยังคงอยู่ เกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไป

8:13 Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope