กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 โครินธ์ 10 / 1 Corinthians 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

การประพฤติของอิสราเอลเป็นเครื่องเตือนใจของคริสตจักร
10:1 ยิ่งกว่านั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้พวกท่านขาดความรู้ว่า บรรพบุรุษทุกคนของพวกเราได้อยู่ใต้เมฆนั้น และได้ผ่านเข้าไปในทะเลนั้นทุกคน

Warning: God's Dealings with Israel
10:1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;

10:2 และทุกคนได้รับบัพติศมาเข้าส่วนกับโมเสสในเมฆนั้นและในทะเลนั้น

10:2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;

10:3 และทุกคนได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกัน

10:3 And did all eat the same spiritual meat;

10:4 และทุกคนได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกัน เพราะว่าพวกเขาได้ดื่มจากศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามพวกเขามา และศิลานั้นคือพระคริสต์

10:4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.

10:5 แต่สำหรับหลายคนในพวกเขา พระเจ้าไม่พอพระทัย ด้วยว่าพวกเขาถูกคว่ำเสียในถิ่นทุรกันดาร

10:5 But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.

10:6 บัดนี้สิ่งเหล่านี้ได้เป็นตัวอย่างต่าง ๆ สำหรับพวกเรา เพื่อที่พวกเราจะไม่โลภอยากได้สิ่งต่าง ๆ ที่ชั่วร้าย เหมือนพวกเขาได้โลภด้วย

10:6 Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.

10:7 และพวกท่านอย่าเป็นคนไหว้รูปเคารพ เหมือนอย่างบางคนในพวกเขาเป็น ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ประชากรก็นั่งลงกินและดื่ม และลุกขึ้นเล่นสนุกกัน’

10:7 Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play.

10:8 และอย่าให้พวกเรากระทำล่วงประเวณี เหมือนอย่างบางคนในพวกเขาได้กระทำ และล้มตายในวันเดียวเป็นจำนวนสองหมื่นสามพันคน

10:8 Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand.

10:9 และอย่าให้พวกเราลองดีพระคริสต์ เหมือนอย่างบางคนในพวกเขาได้กระทำเช่นกัน และถูกทำลายด้วยบรรดางูร้าย

10:9 Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.

10:10 และอย่าให้พวกท่านบ่น เหมือนอย่างบางคนในพวกเขาได้บ่นด้วย และถูกทำลายด้วยองค์เพชฌฆาต

10:10 Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer.

10:11 บัดนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นได้บังเกิดแก่พวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างต่าง ๆ และสิ่งเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้เพื่อเตือนสติพวกเรา ผู้ซึ่งบรรดายุคสุดท้ายของโลกกำลังมาถึง

10:11 Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.

10:12 เหตุฉะนั้นจงให้คนที่คิดว่าตัวเองยืนมั่นคงแล้วระวังให้ดี เกรงว่าเขาจะล้มลง

10:12 Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.

10:13 ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับพวกท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ ผู้จะไม่ทรงอนุญาตให้พวกท่านถูกทดลองเกินกว่าที่พวกท่านจะสามารถทนได้ แต่พร้อมกับการทดลองนั้น จะโปรดให้มีทางที่จะหลบหนีได้ด้วย เพื่อพวกท่านจะสามารถทนได้

10:13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.

10:14 เหตุฉะนั้น พวกที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้า จงหนีไปจากการไหว้รูปเคารพ

10:14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry.

10:15 ข้าพเจ้าพูดเหมือนอย่างพูดกับพวกคนที่มีปัญญา พวกท่านจงพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิด

10:15 I speak as to wise men; judge ye what I say.

พิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้น
10:16 ถ้วยแห่งพระพรซึ่งพวกเราขอพระพรนั้น ถ้วยนั้นเป็นการมีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์มิใช่หรือ ขนมปังซึ่งพวกเราหักนั้น ขนมปังนั้นเป็นการมีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่หรือ

Lord's Supper Is Only for Believers
10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?

10:17 ด้วยว่าพวกเราซึ่งเป็นหลายคน ก็เป็นขนมปังก้อนเดียว และเป็นร่างกายเดียว เพราะว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้เข้าส่วนในขนมปังก้อนเดียวนั้น

10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread.

10:18 จงดูพวกอิสราเอลตามเนื้อหนังเถิด พวกเขาซึ่งรับประทานของที่บูชาแล้วนั้น ก็เป็นผู้เข้าส่วนในแท่นบูชานั้นมิใช่หรือ

10:18 Behold Israel after the flesh: are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar?

10:19 ถ้าอย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าจะว่าอะไร รูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือ หรือสิ่งซึ่งถวายบูชาแก่รูปเคารพต่าง ๆ นั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือ

10:19 What say I then? that the idol is any thing, or that which is offered in sacrifice to idols is any thing?

10:20 แต่ข้าพเจ้ากล่าวว่า สิ่งเหล่านั้น ซึ่งพวกต่างชาติถวายบูชา พวกเขาก็ถวายบูชาแก่พวกผีปีศาจ และไม่ได้ถวายแด่พระเจ้า และข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับพวกผีปีศาจ

10:20 But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God: and I would not that ye should have fellowship with devils.

10:21 พวกท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกผีปีศาจไม่ได้ พวกท่านจะเป็นผู้เข้าส่วนของโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกผีปีศาจก็ไม่ได้

10:21 Ye cannot drink the cup of the Lord, and the cup of devils: ye cannot be partakers of the Lord's table, and of the table of devils.

10:22 พวกเราจะยั่วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงหึงหวงหรือ พวกเรามีฤทธิ์มากกว่าพระองค์หรือ

10:22 Do we provoke the Lord to jealousy? are we stronger than he?

จงถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า
10:23 สิ่งสารพัดก็ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสำหรับข้าพเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ให้ประโยชน์ สิ่งสารพัดก็ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสำหรับข้าพเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะทำให้เจริญขึ้น

For the Glory of God
10:23 All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but all things edify not.

10:24 อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเอง แต่จงให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น

10:24 Let no man seek his own, but every man another's wealth.

10:25 สิ่งใดก็ตามที่ถูกขายตามตลาดเนื้อนั้น สิ่งนั้นรับประทานได้ โดยไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจวินิจฉัยผิดและชอบ

10:25 Whatsoever is sold in the shambles, that eat, asking no question for conscience sake:

10:26 เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า และบรรดาสรรพสิ่งในนั้น’

10:26 For the earth is the Lord's, and the fulness thereof.

10:27 ถ้าคนใดของพวกเขาที่ไม่เชื่อจะเชิญพวกท่านไปในงานเลี้ยง และพวกท่านเต็มใจไป สิ่งใดก็ตามที่ตั้งไว้ตรงหน้าพวกท่าน จงรับประทานเถิด โดยไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจวินิจฉัยผิดและชอบ

10:27 If any of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go; whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake.

10:28 แต่ถ้าคนใดกล่าวแก่พวกท่านว่า “สิ่งนี้ได้ถูกถวายบูชาแก่รูปเคารพต่าง ๆ แล้ว” อย่ารับประทาน เพราะเห็นแก่คนที่แสดงให้เห็นนั้น และเพราะเห็นแก่ใจวินิจฉัยผิดและชอบ เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า และบรรดาสรรพสิ่งในนั้น’

10:28 But if any man say unto you, This is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that shewed it, and for conscience sake: for the earth is the Lord's, and the fulness thereof:

10:29 ใจวินิจฉัยผิดและชอบนั้น ข้าพเจ้ากล่าวว่า ไม่ใช่ของท่านเอง แต่ของอีกคนนั้น ด้วยว่าทำไมเสรีภาพของข้าพเจ้าถูกตัดสินโดยใจวินิจฉัยผิดและชอบของอีกคนหนึ่งเล่า

10:29 Conscience, I say, not thine own, but of the other: for why is my liberty judged of another man's conscience?

10:30 เพราะถ้าข้าพเจ้าโดยพระคุณเป็นผู้เข้าส่วน ทำไมข้าพเจ้าจึงถูกกล่าวร้ายเพราะสิ่งซึ่งข้าพเจ้าขอบพระคุณสำหรับมันเล่า

10:30 For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks?

10:31 เหตุฉะนั้นไม่ว่าพวกท่านจะรับประทาน หรือจะดื่ม หรือพวกท่านจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำสิ่งสารพัดเพื่อเป็นการถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า

10:31 Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.

10:32 อย่าเป็นเหตุให้ผู้ใดหลงผิดไป ทั้งต่อพวกยิว หรือต่อพวกต่างชาติ หรือต่อคริสตจักรของพระเจ้า

10:32 Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God:

10:33 เหมือนที่ข้าพเจ้าพยายามเป็นที่พอใจของคนทั้งปวงในสิ่งสารพัด มิได้เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเอง แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนจำนวนมาก เพื่อพวกเขาจะรอดได้

10:33 Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope