กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 โครินธ์ 6 / 1 Corinthians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อ
6:1 มีคนใดในพวกท่านที่เป็นความกับอีกคนหนึ่ง กล้าที่จะไปว่าความกันต่อหน้าคนอธรรม และไม่ใช่ต่อหน้าบรรดาวิสุทธิชนหรือ

Christians Should Not Go to Court against One Another
6:1 Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints?

6:2 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า บรรดาวิสุทธิชนจะพิพากษาโลก และถ้าโลกจะถูกพิพากษาโดยพวกท่าน พวกท่านไม่สมควรจะพิพากษาความเรื่องเล็กน้อยที่สุดหรือ

6:2 Do ye not know that the saints shall judge the world? and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters?

6:3 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า พวกเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนี้จะมากยิ่งกว่าสักเท่าไร

6:3 Know ye not that we shall judge angels? how much more things that pertain to this life?

6:4 ดังนั้น ถ้าพวกท่านเป็นความกันเรื่องสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนี้ จงตั้งคนทั้งหลายที่ถูกนับถือน้อยที่สุดในคริสตจักรให้ตัดสินเถิด

6:4 If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church.

6:5 ข้าพเจ้ากล่าวดังนี้ก็เพื่อให้พวกท่านละอายใจ จริงหรือที่ว่าไม่มีคนมีปัญญาในท่ามกลางพวกท่านเลย ไม่เลยหรือ ไม่มีใครที่จะสามารถชำระความระหว่างพี่น้องของตนได้เลยหรือ

6:5 I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brethren?

6:6 แต่พี่น้องต้องไปว่าความกันกับพี่น้อง และทำอย่างนั้นต่อหน้าบรรดาคนที่ไม่เชื่อ

6:6 But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers.

6:7 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จึงมีความผิดพลาดในท่ามกลางพวกท่านจริง ๆ เพราะว่าพวกท่านไปเป็นความกันต่อกันและกัน ทำไมพวกท่านจึงไม่ทนต่อการร้ายเสียดีกว่าเล่า ทำไมพวกท่านจึงไม่ยอมให้ตนเองถูกโกงเสียดีกว่าเล่า

6:7 Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded?

6:8 ไม่ใช่เลย พวกท่านทำร้ายกัน และโกงกัน และทำต่อพวกพี่น้องของท่านทั้งหลายเอง

6:8 Nay, ye do wrong, and defraud, and that your brethren.

โดยความเชื่อ คนบาปถูกชำระล้าง ถูกแยกตั้งไว้ และได้รับความชอบธรรม
6:9 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า คนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก อย่าถูกหลอกลวงเลย ทั้งบรรดาคนล่วงประเวณี หรือพวกคนไหว้รูปเคารพ หรือคนเล่นชู้ทั้งหลาย หรือคนนิสัยเหมือนผู้หญิง หรือพวกคนรักร่วมเพศ

Sinners by Believing, Are Washed, Sanctified and Justified
6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,

6:10 หรือบรรดาคนขโมย หรือพวกคนโลภ หรือคนขี้เมาทั้งหลาย หรือพวกคนปากร้าย หรือเหล่าคนฉ้อโกง จะไม่รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก

6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.

6:11 และบางคนในพวกท่านเคยเป็นคนเช่นนั้น แต่พวกท่านถูกชำระล้างแล้ว แต่พวกท่านถูกแยกตั้งไว้แล้ว แต่พวกท่านถูกนับว่าชอบธรรมแล้วในพระนามของพระเยซูเจ้า และโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของพวกเรา

6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

6:12 สิ่งสารพัดก็ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสำหรับข้าพเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งเป็นประโยชน์ สิ่งสารพัดก็ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสำหรับข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

6:12 All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.

จงหนีจากการล่วงประเวณี
6:13 อาหารทั้งหลายมีไว้สำหรับท้อง และท้องก็สำหรับอาหารทั้งหลาย แต่พระเจ้าจะทรงทำลายทั้งท้องและอาหารทั้งหลายนั้น บัดนี้ร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณี แต่สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับร่างกาย

Flee Fornication
6:13 Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body.

6:14 และพระเจ้าได้ทรงชุบองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นขึ้นมาใหม่ และจะทรงชุบพวกเราให้เป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระองค์เองด้วย

6:14 And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power.

6:15 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า ร่างกายทั้งหลายของพวกท่านเป็นอวัยวะทั้งหลายของพระคริสต์ ดังนั้นข้าพเจ้าจะเอาอวัยวะทั้งหลายของพระคริสต์ และทำอวัยวะเหล่านั้นให้เป็นอวัยวะทั้งหลายของหญิงโสเภณีได้หรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย

6:15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid.

6:16 อะไรกัน พวกท่านไม่ทราบหรือว่า คนซึ่งผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นกายอันเดียวกัน เพราะพระองค์ตรัสว่า ‘เขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน’

6:16 What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.

6:17 แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตวิญญาณอันเดียวกัน

6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit.

6:18 จงหนีเสียจากการล่วงประเวณี บาปทุกอย่างที่มนุษย์กระทำนั้นก็อยู่ภายนอกร่างกาย แต่คนที่ล่วงประเวณีก็ทำบาปต่อร่างกายของตัวเขาเอง

6:18 Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.

ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
6:19 อะไรกัน พวกท่านไม่ทราบหรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่ในพวกท่าน ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และพวกท่านไม่ใช่เจ้าของตัวพวกท่านเอง

The Christian's Body the Temple of the Holy Spirit
6:19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

6:20 เพราะว่าพวกท่านถูกซื้อไว้แล้วตามราคา เหตุฉะนั้นจงถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าในร่างกายของพวกท่าน และในจิตวิญญาณของพวกท่าน ซึ่งเป็นของพระเจ้า

6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope