กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ยอห์น 5 / 1 John 5

[1] [2] [3] [4] [5]

ความรักของพระเจ้าช่วยเรามีชัยแก่โลก
5:1 ผู้ใดก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ ผู้นั้นก็บังเกิดจากพระเจ้า และทุกคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดนั้นก็รักคนที่บังเกิดจากพระองค์ด้วย

God's Love Helps Overcome the World
5:1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.

5:2 โดยสิ่งนี้ พวกเราจึงทราบว่าพวกเรารักบุตรทั้งหลายของพระเจ้า เมื่อพวกเรารักพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์

5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.

5:3 เพราะนี่แหละเป็นความรักของพระเจ้า ที่พวกเรารักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์นั้นไม่เป็นที่หนักใจ

5:3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.

5:4 ด้วยว่าผู้ใดก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อโลก และนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของพวกเรานั่นเอง

5:4 For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

5:5 ใครเล่าเป็นผู้ที่ชนะโลก เว้นแต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

5:5 Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?

5:6 นี่แหละคือผู้ที่ได้เสด็จมาโดยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่โดยน้ำเท่านั้น แต่โดยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นผู้ที่เป็นพยาน เพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง

5:6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.

5:7 เพราะว่ามีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานทั้งสามนี้เป็นองค์เดียวกัน

5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.

5:8 และมีพยานอยู่สามพยานในแผ่นดินโลก คือพระวิญญาณ และน้ำ และพระโลหิต และพยานทั้งสามนี้สอดคล้องกัน

5:8 And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.

5:9 ถ้าพวกเรารับพยานหลักฐานของมนุษย์ พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่า เพราะนี่คือพยานหลักฐานของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์

5:9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.

5:10 ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวเอง ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา เพราะผู้นั้นมิได้เชื่อพยานหลักฐานที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เรื่องพระบุตรของพระองค์

5:10 He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.

ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรันดร์
5:11 และนี่แหละเป็นพยานหลักฐานนั้นว่า พระเจ้าได้โปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่พวกเรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์

The Believer Has Eternal Life
5:11 And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.

5:12 ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต และผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต

5:12 He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.

5:13 สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงพวกท่านที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อพวกท่านจะได้ทราบว่าพวกท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื่อพวกท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า

5:13 These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.

5:14 และนี่คือความไว้เนื้อเชื่อใจที่พวกเรามีในพระองค์ว่า ถ้าพวกเราทูลขอสิ่งใด ๆ ตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็โปรดฟังพวกเรา

5:14 And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:

5:15 และถ้าพวกเราทราบว่าพระองค์โปรดฟังพวกเรา สิ่งใดก็ตามที่พวกเราทูลขอ พวกเราก็ทราบว่าพวกเราได้รับตามคำอ้อนวอนทั้งหลายที่พวกเราได้ปรารถนาจากพระองค์นั้น

5:15 And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

5:16 ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่นำไปสู่ความตาย ผู้นั้นจงทูลขอ และพระองค์ก็จะประทานชีวิตแก่ผู้นั้นสำหรับคนเหล่านั้นที่กระทำบาปซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตาย มีบาปที่นำไปสู่ความตาย ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าให้เขาอธิษฐานเพื่อบาปอย่างนั้น

5:16 If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.

5:17 การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป และมีบาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตาย

5:17 All unrighteousness is sin: and there is a sin not unto death.

5:18 พวกเราทราบว่า คนใดก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ไม่กระทำบาป แต่คนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็รักษาตัวไว้ และมารร้ายนั้นไม่แตะต้องเขาเลย

5:18 We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.

5:19 และพวกเราทราบว่า พวกเราเป็นของพระเจ้า และโลกทั้งสิ้นทอดตัวอยู่ในความชั่ว

5:19 And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

5:20 และพวกเราทราบว่า พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาแล้ว และได้ประทานความเข้าใจแก่พวกเรา เพื่อให้พวกเรารู้จักพระองค์ผู้เที่ยงแท้ และพวกเราดำรงอยู่ในพระองค์ผู้เที่ยงแท้นั้น คืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่แหละคือพระเจ้าเที่ยงแท้ และชีวิตนิรันดร์

5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

5:21 ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายเอ๋ย จงรักษาตัวพวกท่านให้พ้นจากบรรดารูปเคารพเถิด เอเมน

5:21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope