กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ยอห์น 4 / 1 John 4

[1] [2] [3] [4] [5]

จงพิสูจน์วิญญาณทั้งหลาย
4:1 พวกท่านที่รัก อย่าเชื่อวิญญาณทุก ๆ วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณเหล่านั้นว่าวิญญาณเหล่านั้นมาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากออกไปในโลกแล้ว

Try the Spirits
4:1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.

4:2 โดยการนี้แหละพวกท่านก็รู้จักพระวิญญาณของพระเจ้า ทุกวิญญาณที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมารับสภาพของเนื้อหนัง ก็เป็นของพระเจ้า

4:2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:

4:3 และทุกวิญญาณที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมารับสภาพของเนื้อหนัง ก็ไม่ได้เป็นของพระเจ้า และนี่คือวิญญาณนั้นแห่งปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ซึ่งวิญญาณนั้นพวกท่านได้ยินแล้วว่ามันจะมา และกระทั่งบัดนี้มันก็อยู่ในโลกแล้ว

4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

4:4 พวกท่านเป็นของพระเจ้า ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายเอ๋ย และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าผู้ที่สถิตอยู่ในพวกท่านก็เป็นใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก

4:4 Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.

4:5 เขาเหล่านั้นเป็นของโลก เหตุฉะนั้นพวกเขาจึงพูดถึงโลก และโลกก็ฟังพวกเขา

4:5 They are of the world: therefore speak they of the world, and the world heareth them.

4:6 พวกเราเป็นของพระเจ้า ผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังพวกเรา ผู้ที่ไม่ได้เป็นของพระเจ้าก็ไม่ฟังพวกเรา โดยการนี้แหละพวกเราจึงรู้จักวิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณแห่งความเท็จ

4:6 We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error.

พระเจ้าทรงเป็นความรัก
4:7 พวกท่านที่รัก ขอให้พวกเรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักเป็นของพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า

God Is Love
4:7 Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.

4:8 ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

4:8 He that loveth not knoweth not God; for God is love.

4:9 ในสิ่งนี้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แล้ว เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรที่บังเกิดมาองค์เดียวของพระองค์ให้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อพวกเราจะได้ดำรงชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น

4:9 In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.

4:10 ในสิ่งนี้แหละเป็นความรัก มิใช่ที่พวกเราได้รักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ได้ทรงรักพวกเรา และได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาเพราะบาปทั้งหลายของพวกเรา

4:10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.

4:11 พวกท่านที่รัก ถ้าพระเจ้าได้ทรงรักพวกเราเช่นนี้ พวกเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย

4:11 Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.

4:12 ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าไม่ว่าเวลาใด ถ้าพวกเรารักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในพวกเรา และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในพวกเรา

4:12 No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.

4:13 โดยการนี้แหละพวกเราจึงทราบว่า พวกเราดำรงอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในพวกเรา เพราะพระองค์ได้โปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกเรา

4:13 Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.

4:14 และพวกเราได้เห็นและเป็นพยานจริง ๆ ว่า พระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรให้เสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

4:14 And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world.

4:15 ผู้ใดก็ตามที่จะยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น และผู้นั้นดำรงอยู่ในพระเจ้า

4:15 Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.

4:16 และพวกเราได้ทราบและเชื่อความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่ดำรงอยู่ในความรักก็ดำรงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น

4:16 And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.

4:17 ในสิ่งนี้แหละความรักของพวกเราก็ถูกทำให้สมบูรณ์ เพื่อพวกเราจะได้มีใจกล้าในวันแห่งการพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร พวกเราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้

4:17 Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.

4:18 ไม่มีความกลัวในความรัก แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขจัดความกลัวออกไปเสีย เพราะว่าความกลัวมีความทุกข์ทรมาน ผู้ที่กลัวก็ยังไม่ถูกทำให้สมบูรณ์ในความรัก

4:18 There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.

4:19 พวกเรารักพระองค์ ก็เพราะพระองค์ได้ทรงรักพวกเราก่อน

4:19 We love him, because he first loved us.

4:20 ถ้าผู้ใดกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่เขาแลเห็นแล้ว เขาจะรักพระเจ้าที่เขาไม่เคยเห็นอย่างไรได้

4:20 If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?

4:21 และพระบัญญัตินี้พวกเราได้มาจากพระองค์ คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย

4:21 And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope