กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ยอห์น 2 / 1 John 2

[1] [2] [3] [4] [5]

พระคริสต์ทรงเป็นผู้ที่เสนอความแทนให้พวกเรา
2:1 ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ย สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน เพื่อพวกท่านจะไม่ทำบาป และถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทำบาป พวกเราก็มีผู้ที่เสนอความแทนสถิตอยู่กับพระบิดา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชอบธรรมนั้น

Christ, Our Advocate
2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

2:2 และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาเพราะบาปทั้งหลายของพวกเรา และไม่ใช่เพราะพวกเราพวกเดียว แต่เพราะบาปทั้งหลายของโลกทั้งสิ้นด้วย

2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

2:3 และโดยสิ่งนี้แหละ พวกเราจึงทราบว่า พวกเรารู้จักพระองค์ ถ้าพวกเรารักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์

2:3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.

2:4 คนใดที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์” และมิได้รักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ ก็เป็นคนพูดมุสา และความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลย

2:4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

2:5 แต่ผู้ใดก็ตามที่รักษาพระวจนะของพระองค์ ในคนนั้นความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์อยู่อย่างแท้จริง โดยสิ่งนี้แหละ พวกเราจึงทราบว่า พวกเราอยู่ในพระองค์

2:5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.

2:6 ผู้ใดที่กล่าวว่าตนดำรงอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นเองก็ควรดำเนินเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ดำเนินนั้นด้วย

2:6 He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.

2:7 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนพระบัญญัติใหม่ถึงพวกท่าน แต่เป็นพระบัญญัติเก่าซึ่งพวกท่านได้มีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรก พระบัญญัติเก่านั้นคือพระดำรัสซึ่งพวกท่านได้ยินตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว

2:7 Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.

2:8 อีกครั้ง ข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติใหม่ถึงพวกท่าน ซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นความจริงในพระองค์และในพวกท่าน เพราะว่าความมืดนั้นล่วงไปแล้ว และบัดนี้ความสว่างแท้ก็ส่องแสงอยู่

2:8 Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.

2:9 ผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และเกลียดชังพี่น้องของตน ก็อยู่ในความมืดจนถึงบัดนี้ด้วยซ้ำ

2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.

2:10 ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็ดำรงอยู่ในความสว่าง และไม่มีโอกาสแห่งการสะดุดในผู้นั้นเลย

2:10 He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.

2:11 แต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืด และดำเนินอยู่ในความมืด และไม่ทราบว่าตนกำลังไปทางไหน เพราะว่าความมืดนั้นได้ทำให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้ว

2:11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes.

2:12 ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายเอ๋ย เพราะว่าบาปทั้งหลายของพวกท่านได้รับการอภัยให้พวกท่านแล้ว เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

2:12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

2:13 ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน บิดาทั้งหลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่านได้รู้จักกับพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่เริ่มแรก ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน คนหนุ่ม ๆ ทั้งหลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่านได้ชัยชนะแก่มารร้ายแล้ว ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่านได้รู้จักกับพระบิดา

2:13 I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.

2:14 ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่าน บิดาทั้งหลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่านได้รู้จักกับพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่เริ่มแรก ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่าน คนหนุ่ม ๆ ทั้งหลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่านมีกำลังมาก และพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในพวกท่าน และพวกท่านได้ชัยชนะแก่มารร้ายแล้ว

2:14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

อย่ารักโลก
2:15 อย่ารักโลกหรือบรรดาสิ่งของที่อยู่ในโลก ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดรักโลก ความรักของพระบิดาก็ไม่ได้อยู่ในผู้นั้น

Love Not the World
2:15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

2:16 เพราะว่าสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือราคะตัณหาของเนื้อหนัง และราคะตัณหาของตา และความเย่อหยิ่งแห่งชีวิต ไม่ได้เป็นของพระบิดา แต่เป็นของโลก

2:16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

2:17 และโลกกำลังผ่านพ้นไป พร้อมกับราคะตัณหาของโลกนั้น แต่ผู้ที่กระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์

2:17 And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์
2:18 ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายเอ๋ย เวลานี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่พวกท่านได้ยินแล้วว่า ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะมา แม้แต่ตอนนี้ก็มีปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์อยู่หลายคนแล้ว เพราะฉะนั้นพวกเราจึงทราบว่าเวลานี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว

Many Professing Christians May Deny the Deity of Christ
2:18 Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.

2:19 เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเรา แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นของพวกเรา เพราะว่าถ้าในตอนนั้นพวกเขาเป็นของพวกเรา พวกเขาก็คงอยู่กับพวกเราต่อไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย แต่พวกเขาได้ออกไปแล้ว เพื่อพวกเขาจะได้ปรากฏว่าพวกเขาหาได้เป็นของพวกเราทุกคนไม่

2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.

2:20 แต่พวกท่านได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และพวกท่านก็ทราบทุกสิ่ง

2:20 But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.

2:21 ข้าพเจ้ามิได้เขียนมายังพวกท่านเพราะว่าพวกท่านไม่รู้ความจริง แต่เพราะว่าพวกท่านรู้ความจริงแล้ว และรู้ว่าไม่มีคำมุสาใด ๆ ที่มาจากความจริง

2:21 I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

2:22 ใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสา นอกจากผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์องค์นั้น ผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ผู้ที่ปฏิเสธทั้งพระบิดาและพระบุตร

2:22 Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.

2:23 ผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธพระบุตร ผู้นั้นเองก็ไม่มีพระบิดา แต่ผู้ที่ยอมรับพระบุตร ก็มีพระบิดาด้วย

2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: [but] he that acknowledgeth the Son hath the Father also.

2:24 เหตุฉะนั้น จงให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ในพวกท่านเถิด ซึ่งพวกท่านได้ยินมาตั้งแต่ต้น ถ้าสิ่งซึ่งพวกท่านได้ยินตั้งแต่ต้นนั้นจะดำรงอยู่ในพวกท่าน พวกท่านก็จะดำรงอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วย

2:24 Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

2:25 และนี่แหละเป็นพระสัญญาที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเรา คือชีวิตนิรันดร์นั่นเอง

2:25 And this is the promise that he hath promised us, even eternal life.

2:26 ข้าพเจ้าได้เขียนสิ่งเหล่านี้ถึงพวกท่าน เกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่ล่อลวงพวกท่าน

2:26 These things have I written unto you concerning them that seduce you.

2:27 แต่การเจิมซึ่งพวกท่านได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่ในพวกท่าน และพวกท่านไม่จำเป็นต้องให้มนุษย์คนใดมาสอนพวกท่าน แต่เพราะว่าการเจิมนั้นเองสอนพวกท่านให้ทราบทุกสิ่ง และเป็นความจริง และไม่ได้เป็นความเท็จ และตามที่การเจิมนั้นได้สอนพวกท่านมาแล้วอย่างไร พวกท่านก็จะดำรงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น

2:27 But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

2:28 และบัดนี้ ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายเอ๋ย จงดำรงอยู่ในพระองค์ เพื่อว่าเมื่อพระองค์จะทรงปรากฏ พวกเราจะได้มีความมั่นใจ และไม่มีความละอายต่อพระพักตร์พระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา

2:28 And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.

2:29 ถ้าพวกท่านทราบว่าพระองค์ทรงชอบธรรม พวกท่านก็ทราบว่าทุกคนที่กระทำความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์

2:29 If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope