กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ยอห์น 3 / 1 John 3

[1] [2] [3] [4] [5]

ผู้ที่รับเชื่อแล้วเป็นบุตรของพระเจ้า
3:1 ดูเถิด พระบิดาโปรดประทานความรักเช่นไรแก่พวกเรา ที่พวกเราจะถูกเรียกว่าบุตรทั้งหลายของพระเจ้า เหตุฉะนั้นโลกจึงไม่รู้จักพวกเรา เพราะว่าโลกมิได้รู้จักพระองค์

Believers Are Sons of God
3:1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.

3:2 พวกท่านที่รัก บัดนี้พวกเราเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าพวกเราจะเป็นอย่างไร แต่พวกเราทราบว่าเมื่อพระองค์จะทรงปรากฏนั้น พวกเราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าพวกเราจะเห็นพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น

3:2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

3:3 และทุกคนที่มีความหวังนี้ในพระองค์ ก็ย่อมชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์

3:3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.

3:4 ผู้ใดก็ตามที่กระทำบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะบาปเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติ

3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.

3:5 และพวกท่านทราบว่า พระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อนำบาปทั้งหลายของพวกเราไปเสีย และในพระองค์ไม่มีบาปเลย

3:5 And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.

จงระวัง “มนุษย์เก่า” ที่ยังคงทำบาปอยู่
3:6 คนใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในพระองค์ ก็ไม่กระทำบาป ผู้ใดก็ตามที่กระทำบาป ก็ยังไม่ได้เห็นพระองค์ และยังไม่ได้รู้จักพระองค์

Beware of the “Old Man” Who Continues to Sin
3:6 Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.

3:7 ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้มนุษย์คนใดหลอกลวงพวกท่าน ผู้ที่กระทำความชอบธรรมก็ชอบธรรม เหมือนกับที่พระองค์ทรงชอบธรรม

3:7 Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.

3:8 ผู้ที่กระทำบาปก็เป็นของพญามาร เพราะว่าพญามารกระทำบาปมาตั้งแต่เริ่มแรก เพราะเหตุนี้พระบุตรของพระเจ้าจึงได้มาปรากฏ เพื่อพระองค์จะทรงทำลายกิจการทั้งหลายของพญามารเสีย

3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

3:9 ผู้ใดก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้า ก็ไม่กระทำบาป เพราะว่าเมล็ดของพระองค์ดำรงอยู่ในผู้นั้น และเขากระทำบาปไม่ได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า

3:9 Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.

3:10 ในสิ่งนี้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าก็ปรากฏชัด และลูกทั้งหลายของพญามาร ผู้ใดก็ตามที่ไม่กระทำความชอบธรรมก็มิได้มาจากพระเจ้า เช่นเดียวกับคนที่ไม่รักพี่น้องของตน

3:10 In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.

คริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน
3:11 เพราะว่านี่เป็นข่าวสารที่พวกท่านได้ยินตั้งแต่เริ่มแรกว่า พวกเราควรรักซึ่งกันและกัน

Christians Must Love One Another
3:11 For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.

3:12 ไม่เหมือนคาอิน ผู้ที่เป็นของมารร้ายนั้น และได้ฆ่าน้องชายของตน และเพราะเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายเล่า ก็เพราะว่าบรรดาการกระทำของเขานั้นชั่วร้าย และของน้องชายของเขานั้นชอบธรรม

3:12 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.

3:13 อย่าประหลาดใจเลย พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ย ถ้าโลกเกลียดชังพวกท่าน

3:13 Marvel not, my brethren, if the world hate you.

3:14 พวกเราทราบว่า พวกเราได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว เพราะว่าพวกเรารักพี่น้อง ผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตน ก็ยังดำรงอยู่ในความตาย

3:14 We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.

3:15 ผู้ใดก็ตามที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นฆาตกร และพวกท่านทราบว่า ไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลย

3:15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.

3:16 โดยสิ่งนี้พวกเราจึงรับรู้ความรักของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอมวางชีวิตของพระองค์เพื่อพวกเรา และพวกเราก็ควรจะวางชีวิตของพวกเราเพื่อพี่น้อง

3:16 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.

3:17 แต่ผู้ใดก็ตามที่มีทรัพย์สมบัติของโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนมีความต้องการ และปิดใจไม่กรุณาเขา ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้

3:17 But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?

3:18 ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าให้เรารักในคำพูดและในลิ้น แต่ให้เรารักในการกระทำและในความจริง

3:18 My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.

จะมีความมั่นใจในการอธิษฐานได้อย่างไร
3:19 และโดยสิ่งนี้พวกเราจึงทราบว่าพวกเราอยู่ฝ่ายความจริง และจะมีความมั่นใจต่อพระพักตร์พระองค์

How to Have Assurance When in Prayer
3:19 And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him.

3:20 เพราะว่าถ้าใจของพวกเรากล่าวโทษพวกเรา พระเจ้าก็ทรงเป็นใหญ่กว่าใจของพวกเรา และทรงทราบทุกสิ่ง

3:20 For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things.

3:21 พวกท่านที่รัก ถ้าใจของพวกเราไม่กล่าวโทษพวกเรา พวกเราก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจจำเพาะพระเจ้า

3:21 Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.

3:22 และสิ่งใดก็ตามที่พวกเราทูลขอ พวกเราก็จะได้รับจากพระองค์ เพราะว่าพวกเรารักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ และกระทำตามสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์

3:22 And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

3:23 และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือให้พวกเราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้รักซึ่งกันและกัน ตามที่พระองค์ได้ทรงมอบพระบัญญัติไว้แก่พวกเราแล้ว

3:23 And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.

3:24 และผู้ใดที่รักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ก็ดำรงอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น และโดยเหตุนี้พวกเราจึงทราบว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในพวกเราโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้โปรดประทานแก่พวกเราแล้ว

3:24 And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope