กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ฮีบรู 5 / Hebrews 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

มหาปุโรหิตตามอย่างอาโรนมีข้อจำกัด
5:1 ด้วยว่ามหาปุโรหิตทุกคนที่เอามาจากท่ามกลางมนุษย์ได้รับการแต่งตั้งไว้สำหรับมนุษย์ในสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้า เพื่อท่านจะได้ถวายทั้งบรรดาเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชาเพราะเหตุบาปทั้งหลาย

Limitation of Aaronic High Priesthood
5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:

5:2 ผู้สามารถมีใจกรุณาแก่คนไร้ความรู้และแก่คนทั้งหลายที่หลงทางไป เพราะท่านเองก็มีความอ่อนกำลังอยู่รอบตัวด้วย

5:2 Who can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity.

5:3 และเพราะเหตุนั้นท่านจึงควรถวาย เพื่อคนทั้งปวงฉันใด ก็เพื่อตัวเองด้วยฉันนั้น คือถวายเพื่อบาปทั้งหลาย

5:3 And by reason hereof he ought, as for the people, so also for himself, to offer for sins.

5:4 และไม่มีคนหนึ่งคนใดตั้งตนเองสำหรับเกียรตินี้ได้ นอกจากผู้ที่พระเจ้าทรงเรียก เหมือนอย่างอาโรน

5:4 And no man taketh this honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron.

เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์
5:5 เช่นกัน พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นมหาปุโรหิต แต่พระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิดท่านแล้ว’

Christ is Perfectly Pictured by Melchisedec
5:5 So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee.

5:6 เหมือนพระองค์ตรัสในอีกแห่งหนึ่งด้วยว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของเมลคีเซเดค’

5:6 As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.

5:7 ผู้ซึ่งในวันเวลาแห่งเนื้อหนังของพระองค์นั้น เมื่อพระองค์ได้ถวายบรรดาคำอธิษฐานและการวิงวอน ด้วยทรงกันแสงอันรุนแรงและน้ำพระเนตรไหล ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ และได้ถูกสดับฟังเนื่องจากพระองค์ได้ยำเกรง

5:7 Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;

5:8 ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ความเชื่อฟัง โดยสิ่งเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงทนเอา

5:8 Though he were a Son, yet learned he obedience by the things which he suffered;

5:9 และเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมแล้ว พระองค์ก็ทรงกลายเป็นผู้ให้กำเนิดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์

5:9 And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him;

5:10 โดยถูกเรียกจากพระเจ้าให้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค

5:10 Called of God an high priest after the order of Melchisedec.

ทารกในพระวจนะของพระเจ้า
5:11 ซึ่งเกี่ยวกับพระองค์นั้นพวกเรามีหลายสิ่งที่จะกล่าว และยากที่จะอธิบาย โดยเห็นว่าพวกท่านหูตึงเสียแล้ว

Babes in the Word
5:11 Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.

5:12 เพราะว่าในเวลาที่พวกท่านควรจะเป็นครูได้แล้ว พวกท่านก็ยังต้องการให้คนหนึ่งสอนพวกท่านอีก คือหลักการเบื้องต้นเหล่านั้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า และได้กลายเป็นคนที่ยังต้องการน้ำนม และไม่ใช่อาหารแข็ง

5:12 For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.

5:13 เพราะว่าทุกคนที่ยังใช้น้ำนมนั้นก็ยังไม่ชำนาญในพระวจนะแห่งความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่

5:13 For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe.

5:14 แต่อาหารแข็งนั้นเป็นของคนทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว คือคนเหล่านั้น ผู้ซึ่งได้ฝึกหัดความคิดของพวกเขาโดยการใช้งานเพื่อที่จะสังเกตทั้งความดีและความชั่วร้าย

5:14 But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope