กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ฮีบรู 4 / Hebrews 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

บัดนี้คนที่เชื่อแล้วเข้าสู่ที่สงบสุขของพระเจ้าแล้ว
4:1 เหตุฉะนั้น ให้พวกเราเกรงกลัวเถิด เกรงว่าพระสัญญาที่ได้มอบไว้แก่พวกเราแล้วเกี่ยวกับการเข้าในที่สงบสุขของพระองค์ ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านอาจดูเหมือนไปไม่ถึงที่สงบสุขนั้น

Heavenly Rest, God's Rest, Believers Have Now
4:1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it.

4:2 เพราะว่าข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศแก่พวกเราแล้ว เช่นเดียวกับแก่พวกเขา แต่ถ้อยคำที่ถูกประกาศนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่พวกเขา เพราะว่าไม่ได้ถูกรวมเข้ากับความเชื่อในคนเหล่านั้นที่ได้ยินถ้อยคำนั้น

4:2 For unto us was the gospel preached, as well as unto them: but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it.

4:3 เพราะว่าพวกเราที่ได้เชื่อแล้วก็เข้าในที่สงบสุขนั้นจริง ๆ ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า ‘ตามที่เราได้ปฏิญาณในความพิโรธของเราว่า “ถ้าเขาทั้งหลายจะเข้าไปในที่สงบสุขของเรา”’ ถึงแม้ว่าการงานเหล่านั้นก็สำเร็จแล้วตั้งแต่ทรงวางรากฐานของโลก

4:3 For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world.

4:4 เพราะพระองค์ได้ตรัสในที่แห่งหนึ่งถึงวันที่เจ็ดดังนี้ว่า ‘และพระเจ้าทรงพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ในวันที่เจ็ด’

4:4 For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, And God did rest the seventh day from all his works.

4:5 และในแห่งเดียวกันนั้นตรัสอีกว่า ‘ถ้าเขาทั้งหลายจะเข้าไปในที่สงบสุขของเรา’

4:5 And in this place again, If they shall enter into my rest.

4:6 เหตุฉะนั้น โดยเห็นแล้วว่ายังมีบางคนต้องเข้าไปในนั้น และคนเหล่านั้นที่ข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศแก่พวกเขาก่อน ก็ไม่ได้เข้าเพราะความไม่เชื่อ

4:6 Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief:

4:7 พระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้อีก โดยกล่าวในคัมภีร์ของดาวิดว่า “วันนี้” หลังจากผ่านไปช้านานแล้ว เหมือนมีกล่าวไว้ว่า ‘วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าทำให้จิตใจของพวกท่านแข็งกระด้างไป’

4:7 Again, he limiteth a certain day, saying in David, To day, after so long a time; as it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts.

4:8 เพราะว่าถ้าเยซูได้ให้พวกเขาเข้าไปในที่สงบสุขนั้นแล้ว พระองค์ก็คงจะไม่ตรัสในภายหลังถึงอีกวันหนึ่ง

4:8 For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day.

4:9 ฉะนั้นจึงยังมีที่สงบสุขสำหรับประชาชนของพระเจ้า

4:9 There remaineth therefore a rest to the people of God.

4:10 ด้วยว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่สงบสุขของตนแล้ว เขาก็ได้หยุดจากบรรดาการงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์

4:10 For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his.

4:11 เหตุฉะนั้นให้พวกเราเพียรพยายามที่จะเข้าไปในที่สงบสุขนั้น เกรงว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะล้มลงไปตามตัวอย่างแบบเดียวกันแห่งความไม่เชื่อ

4:11 Let us labour therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief.

4:12 เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงฤทธานุภาพ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ โดยแทงทะลุจนกระทั่งผ่าจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก แยกออกจากกัน และเป็นผู้วินิจฉัยบรรดาความคิดและความมุ่งหมายแห่งใจ

4:12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

4:13 และไม่มีสิ่งเนรมิตสร้างใด ๆ ที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ แต่สิ่งสารพัดก็เปลือยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งพวกเราต้องเกี่ยวข้อง

4:13 Neither is there any creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do.

พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของพวกเรา
4:14 เมื่อเห็นแล้วว่าพวกเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ที่เสด็จไปในฟ้าสวรรค์ทั้งหลายแล้ว พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้พวกเรายึดมั่นในการยอมรับของพวกเรา

Jesus is Our High Priest
4:14 Seeing then that we have a great high priest, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession.

4:15 เพราะว่าพวกเราไม่มีมหาปุโรหิตซึ่งไม่สามารถถูกสัมผัสด้วยความรู้สึกแห่งความเจ็บป่วยทั้งหลายของพวกเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างพวกเราในทุกประการ ถึงกระนั้นก็ยังปราศจากบาป

4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.

4:16 ฉะนั้นขอให้พวกเรามีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อพวกเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเหลือในเวลาแห่งความต้องการ

4:16 Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope