กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 เธสะโลนิกา 5 / 1 Thessalonians 5

[1] [2] [3] [4] [5]

คริสเตียนจะไม่ถูกละไว้ในความมืดและพระพิโรธ
5:1 แต่เรื่องเวลาและวาระเหล่านั้น พี่น้องทั้งหลาย พวกท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน

Christians Not to Be Left Here for Darkness and Wrath
5:1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.

5:2 เพราะพวกท่านเองก็ทราบอย่างถ่องแท้แล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยในเวลากลางคืน

5:2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.

5:3 เพราะเมื่อพวกเขาจะกล่าวว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว” เมื่อนั้นแหละความพินาศอันฉับพลันก็จะมาถึงพวกเขา เหมือนกับความเจ็บปวดที่มาถึงหญิงที่มีเด็กในครรภ์ และพวกเขาจะหนีก็ไม่พ้น

5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

5:4 แต่พวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย ไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ว เพื่อวันนั้นจะได้ตามทันพวกท่านเหมือนอย่างขโมย

5:4 But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.

5:5 พวกท่านทุกคนเป็นบุตรทั้งหลายแห่งความสว่าง และเป็นบุตรทั้งหลายแห่งกลางวัน พวกเราไม่ได้เป็นของกลางคืน หรือของความมืด

5:5 Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

5:6 เหตุฉะนั้นอย่าให้พวกเราหลับเหมือนอย่างคนอื่นหลับ แต่ให้พวกเราเฝ้าระวังและไม่เมามาย

5:6 Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

5:7 เพราะว่าคนทั้งหลายที่นอนหลับก็นอนหลับในเวลากลางคืน และคนทั้งหลายที่เมาก็เมาในเวลากลางคืน

5:7 For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.

5:8 แต่จงให้พวกเรา ผู้ซึ่งเป็นของกลางวัน ไม่เมามาย โดยสวมใส่ทับทรวงป้องกันอกแห่งความเชื่อและความรัก และสำหรับหมวกเหล็ก ความหวังแห่งความรอด

5:8 But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.

5:9 เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดพวกเราไว้สำหรับพระอาชญา แต่สำหรับให้ได้รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

5:9 For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ,

5:10 ผู้ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเรา เพื่อที่ว่า ไม่ว่าพวกเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับ พวกเราจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์

5:10 Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.

การอำลาด้วยคำแนะนำและคำปลอบประโลมใจ
5:11 เหตุฉะนั้นพวกท่านจงปลอบประโลมใจซึ่งกันและกัน และจงเสริมสร้างให้จำเริญขึ้นซึ่งกันและกัน เหมือนอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้น

Final Counsel and Comfort
5:11 Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.

5:12 และพวกเราขออ้อนวอนพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย ให้รู้จักคนเหล่านั้นซึ่งทำงานหนักอยู่ท่ามกลางพวกท่าน และซึ่งปกครองเหนือพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า และเตือนสติพวกท่าน

5:12 And we beseech you, brethren, to know them which labour among you, and are over you in the Lord, and admonish you;

5:13 และจงเคารพพวกเขาให้มากในความรักเพราะเห็นแก่บรรดาการงานของพวกเขา และจงอยู่อย่างสงบสุขในท่ามกลางพวกท่าน

5:13 And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves.

5:14 บัดนี้พวกเราขอเตือนสติพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย จงเตือนคนทั้งหลายที่ดื้อกระด้าง จงปลอบประโลมใจคนที่ท้อใจ จงช่วยเหลือคนที่อ่อนแอ จงมีใจอดทนต่อคนทั้งปวง

5:14 Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.

5:15 ระวังให้ดีอย่าให้ใครทำชั่วร้ายตอบแทนการชั่วร้ายต่อคนใดเลย แต่จงติดตามสิ่งที่ดีเสมอ ทั้งในท่ามกลางพวกท่านเอง และต่อคนทั้งปวง

5:15 See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.

5:16 จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ

5:16 Rejoice evermore.

5:17 จงอธิษฐานโดยไม่มีการสิ้นสุด

5:17 Pray without ceasing.

5:18 ในทุกกรณีจงขอบพระคุณ เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับพวกท่าน

5:18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

5:19 อย่าดับพระวิญญาณ

5:19 Quench not the Spirit.

5:20 อย่าประมาทบรรดาคำพยากรณ์

5:20 Despise not prophesyings.

5:21 จงพิสูจน์ทุกสิ่ง จงยึดถือสิ่งที่ดีไว้ให้มั่น

5:21 Prove all things; hold fast that which is good.

5:22 จงเว้นเสียจากสิ่งที่ดูเหมือนชั่วร้ายทุกอย่าง

5:22 Abstain from all appearance of evil.

5:23 และขอพระเจ้าแห่งสันติสุของค์นั้นทรงตั้งพวกท่านให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของพวกท่านไว้ให้ไร้ที่ติ จนถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

5:23 And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

5:24 พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นสัตย์ซื่อ ผู้จะทรงทำให้สิ่งนั้นสำเร็จด้วย

5:24 Faithful is he that calleth you, who also will do it.

5:25 พี่น้องทั้งหลาย จงอธิษฐานเผื่อพวกเรา

5:25 Brethren, pray for us.

5:26 จงทักทายปราศรัยบรรดาพี่น้องด้วยการจุบอันบริสุทธิ์

5:26 Greet all the brethren with an holy kiss.

5:27 ข้าพเจ้ากำชับพวกท่านโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จงอ่านจดหมายฉบับนี้ให้บรรดาพี่น้องผู้บริสุทธิ์ฟัง

5:27 I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.

5:28 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิกา เขียนจากกรุงเอเธนส์]

5:28 The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. [The first epistle to the Thessalonians was written from Athens.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope