กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 เธสะโลนิกา 3 / 1 Thessalonians 3

[1] [2] [3] [4] [5]

คำแนะนำ ความรัก และคำอธิษฐานของเปาโล
3:1 เหตุฉะนั้นเมื่อพวกเราทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว พวกเราจึงคิดว่าดีที่จะถูกปล่อยไว้ที่กรุงเอเธนส์ตามลำพัง

Paul's Counsel, Love and Prayers
3:1 Wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone;

3:2 และได้ส่งทิโมธีน้องชายของพวกเรา และเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเป็นเพื่อนร่วมงานของพวกเราในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไป เพื่อจะตั้งพวกท่านไว้ให้มั่นคง และเพื่อจะปลอบประโลมใจของพวกท่านในเรื่องความเชื่อของพวกท่าน

3:2 And sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellowlabourer in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort you concerning your faith:

3:3 เพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหวั่นไหวโดยการยากลำบากเหล่านี้ เพราะพวกท่านเองก็ทราบแล้วว่า พวกเราทรงถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับการนั้น

3:3 That no man should be moved by these afflictions: for yourselves know that we are appointed thereunto.

3:4 ด้วยว่าแท้จริง เมื่อพวกเราได้อยู่กับพวกท่าน พวกเราได้บอกพวกท่านไว้ก่อนแล้วว่า พวกเราจะต้องทนการยากลำบาก แล้วต่อมาก็เป็นอย่างนั้น และพวกท่านก็ทราบอยู่แล้ว

3:4 For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation; even as it came to pass, and ye know.

3:5 เพราะเหตุนี้ เมื่อข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ส่งคนไปเพื่อจะได้ทราบถึงความเชื่อของพวกท่าน เกรงว่าโดยประการหนึ่งประการใดผู้ทดลองนั้นได้ทดลองพวกท่าน และงานหนักของพวกเราก็จะเปล่าประโยชน์

3:5 For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labour be in vain.

3:6 แต่บัดนี้ เมื่อทิโมธีได้จากพวกท่านมาถึงพวกเราแล้ว และได้นำข่าวดีมายังพวกเราเรื่องความเชื่อและความรักของพวกท่าน และว่าพวกท่านได้มีความระลึกอันดีถึงพวกเราอยู่เสมอ และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นพวกเราเหมือนอย่างพวกเราปรารถนาจะเห็นพวกท่านด้วย

3:6 But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you:

3:7 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย พวกเราจึงได้รับการปลอบประโลมเรื่องพวกท่านในความทุกข์ยากและความกังวลใจของพวกเราเนื่องด้วยความเชื่อของพวกท่าน

3:7 Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith:

3:8 เพราะว่าบัดนี้ พวกเราดำรงชีวิตอยู่ ถ้าพวกท่านยืนมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

3:8 For now we live, if ye stand fast in the Lord.

3:9 เพราะว่าพวกเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านได้อย่างไรอีกจึงจะเหมาะ สำหรับบรรดาความปีติยินดีซึ่งพวกเรามีอยู่เพราะเห็นแก่พวกท่าน ต่อพระพักตร์พระเจ้าของพวกเรา

3:9 For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God;

3:10 โดยอธิษฐานมากมายทั้งกลางคืนและกลางวัน เพื่อพวกเราจะได้เห็นหน้าของพวกท่าน และจะได้เพิ่มเติมส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ในความเชื่อของพวกท่านให้บริบูรณ์

3:10 Night and day praying exceedingly that we might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith?

3:11 บัดนี้ขอพระเจ้าเองและพระบิดาของพวกเรา และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ทรงนำทางของพวกเราไปถึงพวกท่าน

3:11 Now God himself and our Father, and our Lord Jesus Christ, direct our way unto you.

3:12 และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้พวกท่านจำเริญขึ้นและบริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ่งกันและกัน และต่อคนทั้งปวง เหมือนอย่างพวกเรากระทำต่อพวกท่าน

3:12 And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you:

3:13 เพื่อในที่สุด พระองค์จะทรงให้ใจของพวกท่านตั้งมั่นคงอยู่อย่างไร้ตำหนิในความบริสุทธิ์ ต่อพระพักตร์พระเจ้าคือพระบิดาของพวกเรา ในการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราพร้อมกับวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์

3:13 To the end he may stablish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope