กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 เธสะโลนิกา 4 / 1 Thessalonians 4

[1] [2] [3] [4] [5]

จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์
4:1 ยิ่งกว่านั้น พวกเราจึงขอวิงวอนพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย และเตือนสติพวกท่านโดยพระเยซูเจ้าว่า พวกท่านได้รับจากพวกเราแล้วว่า พวกท่านควรจะดำเนินและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าอย่างไร เพื่อที่พวกท่านจะจำเริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

Holiness and Consecration of the Body
4:1 Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.

4:2 เพราะพวกท่านทราบว่าพวกเราได้ให้คำบัญชาอะไรบ้างแก่พวกท่านโดยพระเยซูเจ้า

4:2 For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.

4:3 เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า คือการที่พวกท่านชำระตัวให้บริสุทธิ์ ให้พวกท่านละเว้นจากการล่วงประเวณี

4:3 For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:

4:4 เพื่อให้ทุกคนในพวกท่านทราบวิธีที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ

4:4 That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;

4:5 ไม่ใช่ในราคะตัณหา เหมือนอย่างคนต่างชาติซึ่งไม่รู้จักพระเจ้า

4:5 Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:

4:6 เพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำล่วงเกินและฉ้อโกงพี่น้องของตนในเรื่องใด ๆ เลย เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนที่กระทำอย่างนั้น เหมือนอย่างที่พวกเราได้เตือนพวกท่านไว้ล่วงหน้าแล้วและได้เป็นพยานแล้วด้วย

4:6 That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

4:7 เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกพวกเราให้มาสู่ความลามก แต่ให้มาสู่ความบริสุทธิ์

4:7 For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.

4:8 เหตุฉะนั้น คนที่เหยียดหยาม ไม่ได้เหยียดหยามมนุษย์ แต่พระเจ้า ผู้โปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่พวกเราแล้วด้วย

4:8 He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit.

4:9 แต่เกี่ยวกับความรักแบบพี่น้องนั้น พวกท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน เพราะว่าพวกท่านเองก็ได้รับคำสอนจากพระเจ้าแล้วว่าให้รักซึ่งกันและกัน

4:9 But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.

4:10 และแท้จริง พวกท่านก็กระทำอย่างนั้นต่อบรรดาพี่น้องซึ่งอยู่ทั่วแคว้นมาซิโดเนียอยู่แล้ว แต่พวกเราขออ้อนวอนพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย ให้พวกท่านจำเริญยิ่ง ๆ ขึ้น

4:10 And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more;

4:11 และให้พวกท่านเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสงบ และทำกิจธุระของพวกท่านเอง และทำการงานด้วยมือของพวกท่านเอง เหมือนอย่างที่พวกเราได้กำชับพวกท่านแล้ว

4:11 And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;

4:12 เพื่อพวกท่านจะได้ดำเนินอย่างซื่อสัตย์ต่อคนเหล่านั้นที่อยู่ภายนอก และเพื่อพวกท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลย

4:12 That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing.

การเสด็จกลับมาและการถูกรับขึ้นของคริสเตียน
4:13 แต่ข้าพเจ้าไม่อยากให้พวกท่านขาดความรู้ พี่น้องทั้งหลาย ถึงเรื่องคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อพวกท่านจะไม่เสียใจ เหมือนอย่างคนอื่น ๆ ซึ่งไม่มีความหวัง

Christ Coming for His Own
4:13 But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.

4:14 เพราะถ้าพวกเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว เช่นเดียวกันบรรดาคนซึ่งล่วงหลับไปในพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงนำมาพร้อมกับพระองค์

4:14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.

4:15 เพราะสิ่งนี้พวกเราขอบอกแก่พวกท่านตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า พวกเราซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จนถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หามิได้

4:15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.

4:16 ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน

4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

4:17 แล้วพวกเราซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปด้วยกันกับคนเหล่านั้นในหมู่เมฆ เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ และอย่างนั้นแหละพวกเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์

4:17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

4:18 เหตุฉะนั้นจงปลอบประโลมกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด

4:18 Wherefore comfort one another with these words.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope