กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 เธสะโลนิกา 1 / 1 Thessalonians 1

[1] [2] [3] [4] [5]

แบบอย่างที่ดีของคริสเตียนชาวเธสะโลนิกา
1:1 เปาโล และสิลวานัส และทิโมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกา ซึ่งอยู่ในพระเจ้าพระบิดาและในพระเยซูคริสต์เจ้า ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของพวกเราและพระเยซูคริสต์เจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

The Fine Example of the Thessalonian Christians
1:1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

1:2 พวกเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านเสมอ โดยกล่าวถึงพวกท่านในบรรดาคำอธิษฐานของพวกเรา

1:2 We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers;

1:3 โดยระลึกถึงอย่างไม่หยุดหย่อนถึงกิจการแห่งความเชื่อของพวกท่าน และการทำงานหนักแห่งความรัก และความอดทนแห่งความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระบิดาของพวกเรา

1:3 Remembering without ceasing your work of faith, and labour of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father;

1:4 โดยทราบว่า พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รัก พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกท่านไว้แล้ว

1:4 Knowing, brethren beloved, your election of God.

1:5 เพราะข่าวประเสริฐของพวกเรามิได้มาถึงพวกท่านในถ้อยคำเท่านั้น แต่ในฤทธิ์เดชด้วย และในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และในความเชื่อมั่นอย่างมาก ตามที่พวกท่านทราบอยู่แล้วว่า พวกเราเป็นคนแบบไหนในท่ามกลางพวกท่านเพราะเห็นแก่พวกท่าน

1:5 For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

1:6 และพวกท่านได้กลายเป็นผู้ดำเนินตามแบบอย่างของพวกเรา และขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยได้รับถ้อยคำนั้นในความเจ็บปวดรวดร้าวเป็นอันมาก พร้อมด้วยความปีติยินดีของพระวิญญาณบริสุทธิ์

1:6 And ye became followers of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost:

1:7 ดังนั้นพวกท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนที่เชื่อในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา

1:7 So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia.

1:8 เพราะว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่าน ไม่ใช่ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเท่านั้น แต่ความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าของพวกท่านได้เลื่องลือไปทุกแห่งหนด้วย จนพวกเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีก

1:8 For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God-ward is spread abroad; so that we need not to speak any thing.

1:9 เพราะคนเหล่านั้นเองได้รายงานเกี่ยวกับพวกเราว่า การที่พวกเราได้เข้ามาหาพวกท่านนั้นเป็นแบบไหน และการที่พวกท่านได้หันมาหาพระเจ้าจากการไหว้บรรดารูปเคารพ เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้เป็นอย่างไร

1:9 For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;

1:10 และเพื่อรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซู ซึ่งได้ทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากพระอาชญาที่จะมีมาภายหน้านั้น

1:10 And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope