กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอเฟซัส 3 / Ephesians 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ข้อลึกลับ คือคนต่างชาติจะรวมเข้าในคริสตจักรเดียวกันกับคนอิสราเอล
3:1 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโล ผู้เป็นนักโทษของพระเยซูคริสต์เพื่อพวกท่านซึ่งเป็นคนต่างชาติ

The Mystery: Gentiles Will Be Taken into the Same Church with Israelites
3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,

3:2 ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินถึงการแจกจ่ายพระคุณของพระเจ้า ซึ่งโปรดประทานแก่ข้าพเจ้ามายังท่านทั้งหลายแล้ว

3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward:

3:3 ว่าโดยการเปิดเผยพระองค์ได้ทรงให้ข้าพเจ้าทราบข้อลึกลับนั้น (ตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วในไม่กี่คำ

3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,

3:4 ซึ่งโดยคำเหล่านั้น เมื่อพวกท่านอ่านแล้ว พวกท่านก็จะเข้าใจถึงความรู้ของข้าพเจ้าในเรื่องข้อลึกลับของพระคริสต์)

3:4 Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)

3:5 ซึ่งในสมัยอื่น ๆ ไม่ได้โปรดแจ้งให้บุตรทั้งหลายของมนุษย์ทราบ เหมือนอย่างบัดนี้ซึ่งโปรดเปิดเผยแก่พวกอัครสาวกผู้บริสุทธิ์ และพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์โดยพระวิญญาณ

3:5 Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;

3:6 ว่าพวกต่างชาติจะเป็นผู้รับมรดกร่วมกัน และเป็นของกายอันเดียวกัน และเป็นผู้มีส่วนในพระสัญญาของพระองค์ในพระคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้น

3:6 That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:

3:7 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐนั้น ตามของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้า ซึ่งโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยการกระทำที่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้แห่งฤทธิ์เดชของพระองค์

3:7 Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.

3:8 แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกวิสุทธิชนทั้งหมด โปรดประทานพระคุณนี้ เพื่อข้าพเจ้าจะประกาศท่ามกลางคนต่างชาติถึงบรรดาความมั่งคั่งที่ไม่อาจสืบค้นได้ของพระคริสต์

3:8 Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;

3:9 และเพื่อทำให้คนทั้งปวงเห็นว่า อะไรคือการสามัคคีธรรมแห่งข้อลึกลับนี้ ซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ในพระเจ้า ผู้ได้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์

3:9 And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:

3:10 เพื่อทรงประสงค์จะให้บรรดาเทพผู้ครอบครองอาณาจักรและบรรดาเทพผู้มีอำนาจในสวรรคสถานรู้จักพระปัญญาอันอเนกอนันต์ของพระเจ้าโดยคริสตจักร ณ บัดนี้

3:10 To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,

3:11 ตามพระประสงค์อันนิรันดร์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

3:11 According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:

3:12 ในพระองค์นั้น พวกเราจึงมีใจกล้า และมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถึงพระองค์ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจโดยความเชื่อในพระองค์

3:12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.

3:13 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกท่านไม่ท้อถอย เนื่องด้วยบรรดาความยากลำบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พวกท่าน ซึ่งเป็นสง่าราศีของพวกท่าน

3:13 Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.

การอธิษฐานอันยิ่งใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
3:14 เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าของข้าพเจ้าลงต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

Paul's Great Prayers for Ephesian Christians
3:14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

3:15 ซึ่งครอบครัวทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์

3:15 Of whom the whole family in heaven and earth is named,

3:16 เพื่อพระองค์จะโปรดประทานแก่พวกท่าน ตามความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์ ให้มีกำลังเรี่ยวแรงมากขึ้นโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ ในมนุษย์นั้นที่อยู่ภายใน

3:16 That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;

3:17 เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตอยู่ในใจของพวกท่านโดยความเชื่อ เพื่อพวกท่านซึ่งถูกหยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักแล้ว

3:17 That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,

3:18 จะสามารถเข้าใจพร้อมกับบรรดาวิสุทธิชนทั้งปวงว่า อะไรคือความกว้าง ความยาว ความลึก และความสูง

3:18 May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;

3:19 และที่จะรู้จักความรักของพระคริสต์ ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้เต็มไปด้วยความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้า

3:19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.

3:20 บัดนี้ แด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถกระทำอย่างบริบูรณ์มากยิ่งกว่าที่พวกเราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่กระทำกิจอยู่ภายในพวกเรา

3:20 Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,

3:21 ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุ สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ เอเมน

3:21 Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope