กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอเฟซัส 1 / Ephesians 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

คำคำนับ
1:1 เปาโล ผู้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า เรียน พวกวิสุทธิชนซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัส และผู้สัตย์ซื่อในพระเยซูคริสต์

Greetings
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:

1:2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของพวกเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

1:2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

พระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าสำหรับพวกคริสเตียน
1:3 สาธุการแด่พระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ผู้โปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่พวกเราทุก ๆ ประการในสวรรคสถานในพระคริสต์

God's Eternal Purpose for Christians
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:

1:4 ตามที่พระองค์ได้ทรงเลือกสรรพวกเราไว้ในพระเยซูคริสต์นั้น ก่อนที่ทรงวางรากฐานของโลก เพื่อพวกเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์พระองค์ในความรัก

1:4 According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:

1:5 โดยได้ทรงกำหนดพวกเราไว้ล่วงหน้าให้มาสู่การรับเอามาเป็นบุตรทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์สำหรับพระองค์เอง ตามชอบพระทัยอันดีแห่งพระประสงค์ของพระองค์

1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,

1:6 เพื่อจะเป็นที่สรรเสริญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งในพระคุณนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้พวกเราเป็นที่ชอบพระทัยในผู้ทรงเป็นที่รักนั้น

1:6 To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.

1:7 ในพระองค์นั้น พวกเราได้รับการไถ่โดยทางพระโลหิตของพระองค์ การอภัยโทษบาปของพวกเรา ตามความมั่งคั่งทั้งหลายแห่งพระคุณของพระองค์

1:7 In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

1:8 ในพระคุณนั้น พระองค์ได้ประทานอย่างเหลือล้นแก่พวกเรา ในบรรดาสติปัญญาและความรอบคอบ

1:8 Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;

1:9 โดยได้โปรดให้พวกเราทราบถึงความลึกลับแห่งพระประสงค์ของพระองค์ ตามชอบพระทัยอันดีของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระองค์เอง

1:9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

1:10 ว่าในเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะได้ทรงรวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ ทั้งสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสวรรค์และสิ่งเหล่านั้นที่อยู่บนแผ่นดินโลก คือในพระองค์

1:10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:

1:11 ในพระองค์นั้นพวกเราได้รับมรดกด้วย ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามการปรึกษาแห่งพระประสงค์ของพระองค์เอง

1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:

1:12 เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่สรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองค์ ผู้ได้วางใจในพระคริสต์ก่อน

1:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

1:13 ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็ได้วางใจเช่นเดียวกัน หลังจากที่พวกท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริง คือข่าวประเสริฐแห่งความรอดของพวกท่าน ในพระองค์นั้น หลังจากที่พวกท่านได้เชื่อแล้วด้วย พวกท่านก็ได้รับการประทับตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นแห่งพระสัญญา

1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,

1:14 ผู้ทรงเป็นค่ามัดจำแห่งมรดกของพวกเรา จนกว่าการไถ่ถอนของกรรมสิทธิ์ที่ทรงซื้อไว้แล้วนั้นเพื่อเป็นที่ถวายสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองค์

1:14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.

คำอธิษฐานของเปาโลเผื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
1:15 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าเช่นกัน หลังจากข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูเจ้า และความรักที่มีต่อบรรดาวิสุทธิชนทั้งปวง

Paul's Prayer for Ephesian Christians
1:15 Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,

1:16 จึงไม่หยุดเลยที่จะขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลาย โดยกล่าวถึงพวกท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

1:16 Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;

1:17 เพื่อพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา คือพระบิดาแห่งสง่าราศี จะโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจแห่งสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์

1:17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:

1:18 ขอให้ตาแห่งความเข้าใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อพวกท่านจะได้ทราบว่า อะไรคือความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์ และอะไรคือความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีของมรดกของพระองค์ในบรรดาวิสุทธิชนนั้น

1:18 The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,

1:19 และอะไรคือความยิ่งใหญ่อันเหลือล้นแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ต่อเราทั้งหลายที่เชื่อ ตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์

1:19 And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,

1:20 ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ เมื่อพระองค์ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย และทรงตั้งพระองค์ให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถาน

1:20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,

1:21 สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอบครอง และศักดิเทพ และอิทธิเทพ และเทพอาณาจักร และทุกนามที่ถูกเอ่ยขึ้น มิใช่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ในโลกที่จะมาถึงด้วย

1:21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:

พระคริสต์ ผู้เป็นประมุขแห่งคริสตจักร
1:22 และได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ประทานพระองค์ให้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดต่อคริสตจักร

Christ, the Head of the Church
1:22 And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,

1:23 ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือทรงเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน

1:23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope