กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอเฟซัส 2 / Ephesians 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ความรอดมาโดยความเชื่อ
2:1 และพระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ ผู้ซึ่งเคยตายในบรรดาการละเมิดและบาป

Salvation by Grace
2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;

2:2 ครั้งเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินตามวิถีของโลกนี้ ตามเจ้าแห่งอำนาจของย่านอากาศ คือวิญญาณนั้นซึ่งบัดนี้กระทำกิจอยู่ในบุตรทั้งหลายแห่งการไม่เชื่อฟัง

2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:

2:3 ซึ่งพวกเราทุกคนเคยประพฤติในกาลก่อนอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นเช่นกัน ในตัณหาของเนื้อหนังของพวกเรา คือกระทำบรรดาความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจให้สำเร็จ และโดยสันดานแล้วเคยเป็นบุตรทั้งหลายแห่งพระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น ๆ

2:3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.

2:4 แต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ได้ทรงรักพวกเรานั้น

2:4 But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,

2:5 คือเมื่อพวกเราเคยตายไปแล้วในบรรดาบาป ก็ทรงกระทำให้พวกเรามีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว (ท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ)

2:5 Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)

2:6 และทรงให้พวกเราเป็นขึ้นมาด้วยกัน และโปรดให้พวกเรานั่งด้วยกันในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์

2:6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:

2:7 เพื่อว่าในยุคเหล่านั้นที่จะมาถึง พระองค์จะได้ทรงสำแดงบรรดาความมั่งคั่งอันเหลือล้นแห่งพระคุณของพระองค์ ในความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพวกเราโดยทางพระเยซูคริสต์

2:7 That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.

2:8 ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง ความรอดนั้นเป็นของประทานของพระเจ้า

2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:

2:9 ไม่ใช่โดยการกระทำใด ๆ เกรงว่าคนหนึ่งคนใดจะอวดได้

2:9 Not of works, lest any man should boast.

2:10 เพราะว่าพวกเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ถูกสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ ให้เข้าสู่บรรดาการงานที่ดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พวกเราจะดำเนินในการเหล่านั้น

2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

พวกต่างชาติคืนดีกับพระเจ้าได้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
2:11 เหตุฉะนั้นจงระลึกว่า เมื่อก่อนพวกท่านเป็นพวกต่างชาติในเนื้อหนัง ผู้ซึ่งถูกเรียกว่า พวกที่ไม่ได้เข้าสุหนัต โดยพวกที่ถูกเรียกว่า พวกที่เข้าสุหนัต ในเนื้อหนังที่ถูกทำด้วยมือ

Gentiles Brought in to Fellowship by the Blood of Christ
2:11 Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;

2:12 ในเวลานั้นท่านทั้งหลายเคยอยู่ปราศจากพระคริสต์ เป็นบรรดาคนที่อยู่ห่างเหินจากการเป็นพลเมืองของอิสราเอล และเป็นบรรดาคนแปลกหน้าจากบรรดาพันธสัญญาแห่งพระสัญญา ไม่มีความหวัง และอยู่ปราศจากพระเจ้าในโลก

2:12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:

2:13 แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ ท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเมื่อก่อนเคยอยู่ห่างไกลได้ถูกนำเข้ามาใกล้แล้วโดยพระโลหิตของพระคริสต์

2:13 But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.

ผู้ที่รับเชื่อทุกคนเป็นคนใหม่ในพระเจ้า
2:14 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของพวกเรา ผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว และทรงรื้อกำแพงที่กั้นกลางระหว่างพวกเราทั้งสองฝ่ายลง

"One New Man" for God
2:14 For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;

2:15 โดยได้ทรงกำจัดการซึ่งเป็นปฏิปักษ์กันนั้นในเนื้อหนังของพระองค์ คือกฎแห่งพระบัญญัติทั้งหลายซึ่งอยู่ในศีลต่าง ๆ นั้น เพื่อจะกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ ดังนั้นจึงทรงกระทำให้มีสันติสุข

2:15 Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;

2:16 และเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกันกับพระเจ้าในกายเดียวโดยกางเขนนั้น โดยได้ประหารการเป็นปฏิปักษ์กันนั้นเสียโดยกางเขนนั้น

2:16 And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby:

2:17 และได้เสด็จมาและประกาศสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเคยอยู่ไกล และแก่คนเหล่านั้นที่เคยอยู่ใกล้

2:17 And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.

2:18 เพราะว่าโดยทางพระองค์นั้น เราทั้งสองพวกมีทางเข้าเฝ้าพระบิดา โดยพระวิญญาณองค์เดียว

2:18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father.

2:19 เหตุฉะนั้นบัดนี้ พวกท่านจึงไม่ใช่บรรดาคนแปลกหน้าและคนต่างชาติอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองร่วมกับพวกวิสุทธิชน และเป็นของครอบครัวของพระเจ้า

2:19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;

2:20 และได้ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของพวกอัครสาวกและพวกผู้พยากรณ์ พระเยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลามุมเอก

2:20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;

2:21 ในพระองค์นั้น ทุกส่วนของโครงร่างซึ่งถูกต่อกันสนิทจึงเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

2:21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:

2:22 ในพระองค์นั้น พวกท่านก็กำลังถูกสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณด้วย

2:22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope