กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสเธอร์ 8 / Esther 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

พวกยิวรับอนุญาตแก้แค้นศัตรูทั้งหลายของเขา
8:1 ในวันนั้นกษัตริย์อาหสุเอรัสพระราชทานวงศ์วานของฮามานศัตรูของพวกยิวแก่พระราชินีเอสเธอร์ และโมรเดคัยก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ เพราะพระนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับพระนาง

The Jews Are Granted Vengeance against Enemies
8:1 On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews' enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.

8:2 และกษัตริย์ทรงถอดพระธำมรงค์ตราของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเอามาจากฮามาน และพระราชทานพระธำมรงค์ตรานั้นแก่โมรเดคัย และพระนางเอสเธอร์ทรงตั้งโมรเดคัยให้อยู่เหนือวงศ์วานของฮามาน

8:2 And the king took off his ring, which he had taken from Haman, and gave it unto Mordecai. And Esther set Mordecai over the house of Haman.

8:3 และพระนางเอสเธอร์กราบทูลต่อพระพักตร์กษัตริย์อีก และกราบลงที่พระบาทของพระองค์และวิงวอนพระองค์ด้วยน้ำพระเนตรไหล ขอให้แผนการร้ายของฮามาน คนอากัก และการปองร้ายซึ่งท่านได้คิดขึ้นต่อสู้พวกยิวนั้นพ้นไปเสีย

8:3 And Esther spake yet again before the king, and fell down at his feet, and besought him with tears to put away the mischief of Haman the Agagite, and his device that he had devised against the Jews.

8:4 แล้วกษัตริย์ทรงยื่นธารพระกรทองคำแก่พระนางเอสเธอร์ ดังนั้นพระนางเอสเธอร์จึงทรงลุกขึ้นและประทับยืนต่อพระพักตร์กษัตริย์

8:4 Then the king held out the golden sceptre toward Esther. So Esther arose, and stood before the king,

8:5 และทูลว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ และถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักตร์กษัตริย์ และหม่อมฉันเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงให้มีพระอักษรรับสั่งให้กลับความในจดหมายทั้งหลายซึ่งฮามาน คนอากัก บุตรชายของฮัมเมดาธาได้คิดขึ้น ซึ่งเขาได้เขียนเพื่อทำลายพวกยิวที่อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์

8:5 And said, If it please the king, and if I have found favour in his sight, and the thing seem right before the king, and I be pleasing in his eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman the son of Hammedatha the Agagite, which he wrote to destroy the Jews which are in all the king's provinces:

8:6 เพราะหม่อมฉันจะอดทนดูความชั่วร้ายที่จะมาถึงชนชาติของหม่อมฉันอย่างไรได้ หรือหม่อมฉันจะทนดูการทำลายญาติพี่น้องของหม่อมฉันอย่างไรได้”

8:6 For how can I endure to see the evil that shall come unto my people? or how can I endure to see the destruction of my kindred?

8:7 แล้วกษัตริย์อาหสุเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์และแก่โมรเดคัยคนยิวว่า “ดูเถิด เรามอบวงศ์วานของฮามานแก่พระนางเอสเธอร์แล้ว และเขาทั้งหลายได้แขวนมันบนตะแลงแกงนั้น เพราะมันจะทำอันตรายแก่พวกยิว

8:7 Then the king Ahasuerus said unto Esther the queen and to Mordecai the Jew, Behold, I have given Esther the house of Haman, and him they have hanged upon the gallows, because he laid his hand upon the Jews.

8:8 พวกท่านจงเขียนเกี่ยวกับเรื่องพวกยิวด้วย ตามที่พวกท่านพอใจในนามของกษัตริย์ และประทับตราด้วยพระธำมรงค์ของกษัตริย์ เพราะว่ากฤษฎีกาที่เขียนในนามของกษัตริย์และประทับตราด้วยพระธำมรงค์ของกษัตริย์ ผู้ใดจะเปลี่ยนกลับไม่ได้”

8:8 Write ye also for the Jews, as it liketh you, in the king's name, and seal it with the king's ring: for the writing which is written in the king's name, and sealed with the king's ring, may no man reverse.

8:9 แล้วพระองค์ทรงเรียกพวกราชอาลักษณ์ของกษัตริย์เข้ามาในเวลานั้นในเดือนที่สาม ซึ่งเป็นเดือนสิวัน ณ วันที่ยี่สิบสาม และให้เขียนกฤษฎีกาตามทุกอย่างที่โมรเดคัยบัญชาแก่พวกยิว และแก่บรรดาสมุหเทศาภิบาล และผู้ว่าราชการและหัวหน้าของมณฑล ตั้งแต่ประเทศอินเดียจนถึงประเทศเอธิโอเปีย หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมณฑล แก่ทุกมณฑลตามอักษรของมณฑลนั้น และแก่ชนทุกชาติตามภาษาของพวกเขา และแก่พวกยิวตามอักษรและตามภาษาของพวกเขา

8:9 Then were the king's scribes called at that time in the third month, that is, the month Sivan, on the three and twentieth day thereof; and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and to the lieutenants, and the deputies and rulers of the provinces which are from India unto Ethiopia, an hundred twenty and seven provinces, unto every province according to the writing thereof, and unto every people after their language, and to the Jews according to their writing, and according to their language.

8:10 และท่านเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหสุเอรัสและประทับตราด้วยพระธำมรงค์ตราของกษัตริย์ และส่งจดหมายเหล่านั้นไปทางพวกคนส่งข่าวที่ขี่ม้า และคนขี่ล่อ อูฐและม้าอาชาไนยหนุ่ม

8:10 And he wrote in the king Ahasuerus' name, and sealed it with the king's ring, and sent letters by posts on horseback, and riders on mules, camels, and young dromedaries:

8:11 ซึ่งในจดหมายเหล่านี้กษัตริย์ทรงอนุญาตให้พวกยิวผู้อยู่ในทุกนครชุมนุมกันและป้องกันชีวิตของตน ให้ทำลาย ให้สังหารและให้ล้างผลาญอำนาจทั้งสิ้นของประชาชนและมณฑลซึ่งจะมาทำร้ายพวกเขา ทั้งเด็กเล็ก ๆ และผู้หญิง และปล้นเอาข้าวของของพวกเขา

8:11 Wherein the king granted the Jews which were in every city to gather themselves together, and to stand for their life, to destroy, to slay, and to cause to perish, all the power of the people and province that would assault them, both little ones and women, and to take the spoil of them for a prey,

8:12 ในวันเดียวตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหสุเอรัส คือในวันที่สิบสาม เดือนที่สิบสอง ซึ่งเป็นเดือนอาดาร์

8:12 Upon one day in all the provinces of king Ahasuerus, namely, upon the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar.

8:13 ให้ออกสำเนาเอกสารนั้นเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล นำไปประกาศให้ชนชาติทั้งปวงฟัง และเพื่อพวกยิวจะพร้อมกันในวันนั้นที่จะแก้แค้นบรรดาศัตรูของตน

8:13 The copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, and that the Jews should be ready against that day to avenge themselves on their enemies.

8:14 ดังนั้น พวกคนส่งข่าวซึ่งขี่ล่อกับอูฐจึงออกไป เพราะถูกรีบเร่งและกดดันโดยพระบัญชาของกษัตริย์ และกฤษฎีกานั้นถูกออกที่สุสาปราสาท

8:14 So the posts that rode upon mules and camels went out, being hastened and pressed on by the king's commandment. And the decree was given at Shushan the palace.

8:15 และโมรเดคัยออกไปพ้นพระพักตร์กษัตริย์ สวมฉลองพระองค์สีฟ้าและสีขาว พร้อมกับมงกุฎทองคำใหญ่และเสื้อคลุมผ้าป่านเนื้อละเอียดสีม่วง และชาวเมืองสุสาก็ชื่นบานและยินดี

8:15 And Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a garment of fine linen and purple: and the city of Shushan rejoiced and was glad.

8:16 พวกยิวมีความผ่องใส ความยินดี ความชื่นบานและเกียรติ

8:16 The Jews had light, and gladness, and joy, and honour.

8:17 และในทุกมณฑลและในทุกนคร ไม่ว่าที่ใดที่พระบัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์มาถึง พวกยิวก็มีความชื่นบานและความยินดี มีการเลี้ยงและวันรื่นเริง และคนเป็นอันมากแห่งแผ่นดินนั้นก็ประกาศตัวเป็นพวกยิว เพราะความกลัวพวกยิวมาครอบงำพวกเขา

8:17 And in every province, and in every city, whithersoever the king's commandment and his decree came, the Jews had joy and gladness, a feast and a good day. And many of the people of the land became Jews; for the fear of the Jews fell upon them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope