กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสเธอร์ 4 / Esther 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

พวกยิวอดอาหาร
4:1 เมื่อโมรเดคัยรับรู้ทุกสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว โมรเดคัยก็ฉีกเสื้อผ้าของตน และสวมผ้ากระสอบพร้อมใส่ขี้เถ้า และออกไปท่ามกลางนคร และร้องคร่ำครวญด้วยเสียงดังอย่างขมขื่น

The Jews Fast
4:1 When Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes, and put on sackcloth with ashes, and went out into the midst of the city, and cried with a loud and a bitter cry;

4:2 และมาอยู่ตรงหน้าประตูของกษัตริย์ เพราะไม่มีผู้ใดที่สวมผ้ากระสอบเข้าประตูของกษัตริย์ได้

4:2 And came even before the king's gate: for none might enter into the king's gate clothed with sackcloth.

4:3 และในทุกมณฑล ที่ไหนก็ตามที่พระบัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์ไปถึง มีการไว้ทุกข์อย่างใหญ่หลวงท่ามกลางพวกยิว และมีการอดอาหาร การร้องไห้และคร่ำครวญ และคนเป็นอันมากนอนในผ้ากระสอบและใส่ขี้เถ้า

4:3 And in every province, whithersoever the king's commandment and his decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting, and weeping, and wailing; and many lay in sackcloth and ashes.

4:4 ดังนั้น พวกสาวใช้และพวกขันทีของพระนางเอสเธอร์จึงมาและทูลพระนาง แล้วพระราชินีก็เป็นทุกข์ในพระทัยยิ่งนัก และพระนางทรงส่งเสื้อผ้าไปให้โมรเดคัยสวม เพื่อท่านจะได้ถอดผ้ากระสอบของท่านออกเสีย แต่ท่านไม่ยอมรับเสื้อผ้านั้น

4:4 So Esther's maids and her chamberlains came and told it her. Then was the queen exceedingly grieved; and she sent raiment to clothe Mordecai, and to take away his sackcloth from him: but he received it not.

4:5 แล้วพระนางเอสเธอร์ตรัสเรียกฮาธาคขันทีคนหนึ่งของกษัตริย์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้ปรนนิบัติพระนาง และให้เขาส่งคำสั่งไปให้โมรเดคัย เพื่อจะทรงทราบว่า เรื่องอะไร และทำอย่างนั้นเพราะเหตุใด

4:5 Then called Esther for Hatach, one of the king's chamberlains, whom he had appointed to attend upon her, and gave him a commandment to Mordecai, to know what it was, and why it was.

4:6 ดังนั้น ฮาธาคจึงออกไปหาโมรเดคัยถึงถนนในนคร ซึ่งอยู่ข้างหน้าประตูของกษัตริย์

4:6 So Hatach went forth to Mordecai unto the street of the city, which was before the king's gate.

4:7 และโมรเดคัยก็เล่าเรื่องทั้งสิ้นที่ได้เกิดแก่ท่านให้เขาฟัง ทั้งจำนวนเงินที่ฮามานได้สัญญาว่าจะถวายเข้าพระคลังของกษัตริย์เพื่อพวกยิว เพื่อจะทำลายพวกเขาเสีย

4:7 And Mordecai told him of all that had happened unto him, and of the sum of the money that Haman had promised to pay to the king's treasuries for the Jews, to destroy them.

4:8 โมรเดคัยได้ให้สำเนากฤษฎีกาเขียนที่ออกในสุสาสั่งให้ทำลายเขาทั้งหลายด้วย เพื่อนำสำเนากฤษฎีกานั้นไปแสดงแก่พระนางเอสเธอร์ และเพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้พระนางฟัง และเพื่อกำชับพระนางให้เข้าเฝ้ากษัตริย์ เพื่อทูลอ้อนวอนต่อพระองค์ และทูลขอต่อพระพักตร์พระองค์เพื่อชนชาติของพระนาง

4:8 Also he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them, to shew it unto Esther, and to declare it unto her, and to charge her that she should go in unto the king, to make supplication unto him, and to make request before him for her people.

4:9 และฮาธาคก็กลับมาทูลพระนางเอสเธอร์ถึงบรรดาถ้อยคำของโมรเดคัย

4:9 And Hatach came and told Esther the words of Mordecai.

4:10 พระนางเอสเธอร์ตรัสกับฮาธาคอีก และให้เขาส่งคำสั่งไปให้โมรเดคัยว่า

4:10 Again Esther spake unto Hatach, and gave him commandment unto Mordecai;

4:11 “ข้าราชการของกษัตริย์ทั้งสิ้นและประชาชนในบรรดามณฑลของกษัตริย์ทราบอยู่ว่า ถ้าผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าชายหรือหญิง จะเข้าเฝ้ากษัตริย์ภายในพระลานชั้นใน ผู้ที่มิได้ทรงเรียก ก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวของพระองค์ให้ลงโทษผู้นั้นถึงตาย เว้นเสียแต่ผู้ซึ่งกษัตริย์จะยื่นธารพระกรทองคำออกรับ เพื่อผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่ได้ตรัสเรียกฉันให้เข้าเฝ้ากษัตริย์มาสามสิบวันเหล่านี้แล้ว”

4:11 All the king's servants, and the people of the king's provinces, do know, that whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called, there is one law of his to put him to death, except such to whom the king shall hold out the golden sceptre, that he may live: but I have not been called to come in unto the king these thirty days.

4:12 และเขาทั้งหลายก็มาบอกโมรเดคัยถึงถ้อยคำเหล่านั้นของพระนางเอสเธอร์

4:12 And they told to Mordecai Esther's words.

4:13 ดังนั้น โมรเดคัยจึงสั่งให้ทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่า “อย่าคิดว่าเพราะเธออยู่ในราชสำนักของกษัตริย์ เธอจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวทั้งปวง

4:13 Then Mordecai commanded to answer Esther, Think not with thyself that thou shalt escape in the king's house, more than all the Jews.

4:14 เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ การขยับขยายและการช่วยให้พ้นจะเกิดขึ้นกับพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและวงศ์วานบิดาของเธอจะถูกทำลายเสีย และใครจะรู้ว่าเธอมารับตำแหน่งในราชอาณาจักรเพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้”

4:14 For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place; but thou and thy father's house shall be destroyed: and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this?

4:15 แล้วเอสเธอร์ตรัสบอกพวกเขาให้ไปตอบโมรเดคัยว่า

4:15 Then Esther bade them return Mordecai this answer,

4:16 “ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่อยู่ในสุสา และขอให้พวกท่านอดอาหารเพื่อฉัน และอย่ารับประทานหรือดื่มสามวันกลางคืนหรือกลางวัน ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารด้วยเช่นกัน แล้วดังนั้นแหละฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์ ซึ่งไม่ได้เป็นตามกฎหมาย และถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ”

4:16 Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink three days, night or day: I also and my maidens will fast likewise; and so will I go in unto the king, which is not according to the law: and if I perish, I perish.

4:17 ดังนั้น โมรเดคัยก็ไปตามทางของท่าน และกระทำทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์ได้รับสั่งแก่ท่าน

4:17 So Mordecai went his way, and did according to all that Esther had commanded him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope