กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสเธอร์ 6 / Esther 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ฮามานต้องยกย่องโมรเดคัย
6:1 ในคืนวันนั้นกษัตริย์บรรทมไม่หลับ และพระองค์ทรงบัญชาให้นำหนังสือบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ แห่งพระราชพงศาวดารมา และบันทึกเหล่านั้นได้ถูกอ่านต่อพระพักตร์กษัตริย์

Haman Compelled to Exalt Mordecai
6:1 On that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles; and they were read before the king.

6:2 และพบว่ามีเขียนไว้ว่า โมรเดคัยได้ทูลเรื่องบิกธานาและเทเรช ขันทีสองคนของกษัตริย์ พวกที่เฝ้าประตู ผู้หาช่องที่จะประทุษร้ายต่อกษัตริย์อาหสุเอรัส

6:2 And it was found written, that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus.

6:3 และกษัตริย์ตรัสว่า “ได้ให้เกียรติและยศอะไรแก่โมรเดคัยเพราะเรื่องนี้บ้าง” แล้วพวกข้าราชการของกษัตริย์ที่ปรนนิบัติพระองค์ทูลว่า “ยังไม่ได้ทำสิ่งใดให้ท่าน”

6:3 And the king said, What honour and dignity hath been done to Mordecai for this? Then said the king's servants that ministered unto him, There is nothing done for him.

6:4 และกษัตริย์ตรัสว่า “ใครอยู่ในลานบ้าน” บัดนี้ฮามานพึ่งเข้ามาถึงพระลานชั้นนอกแห่งพระราชวังของกษัตริย์ เพื่อจะทูลขอกษัตริย์ให้แขวนโมรเดคัยเสียบนตะแลงแกงซึ่งท่านได้เตรียมไว้สำหรับเขา

6:4 And the king said, Who is in the court? Now Haman was come into the outward court of the king's house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.

6:5 และพวกข้าราชการของกษัตริย์จึงทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด ฮามานกำลังยืนอยู่ในพระลาน” และกษัตริย์ตรัสว่า “ให้ท่านเข้ามานี่”

6:5 And the king's servants said unto him, Behold, Haman standeth in the court. And the king said, Let him come in.

6:6 แล้วฮามานจึงเข้ามา และกษัตริย์ตรัสกับท่านว่า “ควรจะทำประการใดบ้างต่อบุคคลผู้ซึ่งกษัตริย์มีพระประสงค์จะประทานเกียรติยศให้” บัดนี้ฮามานคิดในใจของตนว่า “ผู้ใดเล่าที่กษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศมากกว่าข้า”

6:6 So Haman came in. And the king said unto him, What shall be done unto the man whom the king delighteth to honour? Now Haman thought in his heart, To whom would the king delight to do honour more than to myself?

6:7 และฮามานทูลตอบกษัตริย์ว่า “สำหรับคนผู้ซึ่งกษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศนั้น

6:7 And Haman answered the king, For the man whom the king delighteth to honour,

6:8 ขอนำฉลองพระองค์ซึ่งกษัตริย์ทรง และม้าซึ่งกษัตริย์ทรง และมงกุฎของราชวงศ์ซึ่งทรงสวมบนพระเศียรของพระองค์

6:8 Let the royal apparel be brought which the king useth to wear, and the horse that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head:

6:9 และขอทรงมอบฉลองพระองค์นี้และม้าไว้ในมือของประมุขผู้ใหญ่ยิ่งที่สุดคนหนึ่งของกษัตริย์ เพื่อให้เขาทั้งหลายแต่งคนที่กษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ และให้ชายคนนั้นขึ้นนั่งหลังม้าไปตามถนนของกรุง และป่าวร้องไปข้างหน้าเขาว่า ‘จงกระทำเช่นนี้ต่อผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ’”

6:9 And let this apparel and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that they may array the man withal whom the king delighteth to honour, and bring him on horseback through the street of the city, and proclaim before him, Thus shall it be done to the man whom the king delighteth to honour.

6:10 แล้วกษัตริย์จึงตรัสกับฮามานว่า “จงรีบไปเถิด และเอาเสื้อและม้าอย่างที่ท่านว่า และทำอย่างนั้นต่อโมรเดคัยคนยิวซึ่งนั่งที่ประตูของกษัตริย์ อย่าเว้นสิ่งใดที่ท่านกล่าวมานั้นเลย”

6:10 Then the king said to Haman, Make haste, and take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew, that sitteth at the king's gate: let nothing fail of all that thou hast spoken.

6:11 แล้วฮามานจึงนำฉลองพระองค์กับม้าและตกแต่งโมรเดคัย และให้ท่านขึ้นม้าไปตามถนนในกรุง และป่าวร้องข้างหน้าท่านว่า “จงกระทำเช่นนี้ต่อผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ”

6:11 Then took Haman the apparel and the horse, and arrayed Mordecai, and brought him on horseback through the street of the city, and proclaimed before him, Thus shall it be done unto the man whom the king delighteth to honour.

6:12 แล้วโมรเดคัยก็กลับมายังประตูของกษัตริย์อีก แต่ฮามานรีบกลับไปบ้านของท่านในสภาพคร่ำครวญ และคลุมศีรษะของตน

6:12 And Mordecai came again to the king's gate. But Haman hasted to his house mourning, and having his head covered.

6:13 และฮามานเล่าทุกสิ่งที่ได้อุบัติแก่ท่านให้เศเรชภรรยาของท่านและสหายทั้งหลายของท่านฟัง แล้วพวกนักปราชญ์ของท่านและเศเรชภรรยาของท่านพูดกับท่านว่า “ถ้าท่านเริ่มล้มลงต่อหน้าโมรเดคัยซึ่งเป็นเชื้อสายของคนยิว ท่านจะไม่ชนะเขา แต่จะล้มลงต่อหน้าเขาเป็นแน่”

6:13 And Haman told Zeresh his wife and all his friends every thing that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, If Mordecai be of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him.

6:14 และขณะเมื่อเขาทั้งหลายกำลังพูดกับท่านอยู่ พวกขันทีของกษัตริย์ก็มาถึงและรีบนำฮามานไปยังการเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงเตรียมไว้นั้น

6:14 And while they were yet talking with him, came the king's chamberlains, and hasted to bring Haman unto the banquet that Esther had prepared.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope