กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสเธอร์ 1 / Esther 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

พระราชินีวัชทีไม่เชื่อฟังกษัตริย์
1:1 บัดนี้ต่อมา ในรัชสมัยของอาหสุเอรัส (นี่คืออาหสุเอรัสผู้ทรงครอบครองตั้งแต่ประเทศอินเดียจนถึงประเทศเอธิโอเปีย เหนือหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมณฑลนั้น)

Queen Vashti's Disobedience
1:1 Now it came to pass in the days of Ahasuerus, (this is Ahasuerus which reigned, from India even unto Ethiopia, over an hundred and seven and twenty provinces:)

1:2 ในวันเวลาเหล่านั้น เมื่อกษัตริย์อาหสุเอรัสประทับบนบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ซึ่งอยู่ในสุสาปราสาท

1:2 That in those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the palace,

1:3 ในปีที่สามแห่งรัชกาลของพระองค์ พระองค์พระราชทานการเลี้ยงแก่บรรดาประมุขและข้าราชการของพระองค์ บรรดาผู้มีอำนาจแห่งเปอร์เซียและมีเดีย บรรดาขุนนางและประมุขแห่งมณฑลต่าง ๆ เฝ้าอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

1:3 In the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him:

1:4 เมื่อพระองค์ทรงแสดงราชสมบัติแห่งราชอาณาจักรอันรุ่งเรืองของพระองค์ และเกียรติยศแห่งความสง่าผ่าเผยอันเลิศล้ำของพระองค์เป็นเวลาหลายวันแล้ว คือหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

1:4 When he shewed the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty many days, even an hundred and fourscore days.

1:5 และเมื่อวันเวลาเหล่านี้ผ่านพ้นไปแล้ว กษัตริย์พระราชทานการเลี้ยงแก่บรรดาประชาชนผู้อยู่ในสุสาปราสาท ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย เป็นเวลาเจ็ดวัน ในลานของอุทยานแห่งพระราชวังของกษัตริย์

1:5 And when these days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the palace, both unto great and small, seven days, in the court of the garden of the king's palace;

1:6 ที่นั่นมีผ้าม่านสีขาว สีเขียวและสีฟ้า ใช้เชือกที่ทำด้วยป่านเนื้อละเอียดและด้ายสีม่วง ติดตั้งด้วยห่วงเงินกับเสาหินอ่อน บรรดาเตียงทำด้วยทองคำและเงินซึ่งอยู่บนพื้นหินอ่อนเป็นสีแดง สีฟ้า สีขาว และสีดำ

1:6 Where were white, green, and blue, hangings, fastened with cords of fine linen and purple to silver rings and pillars of marble: the beds were of gold and silver, upon a pavement of red, and blue, and white, and black, marble.

1:7 และพวกเขาให้เครื่องดื่มแก่เขาทั้งหลายในภาชนะทองคำ (เป็นภาชนะหลากชนิด) และเหล้าองุ่นของราชสำนักมากมายตามพระทัยกว้างขวางของกษัตริย์

1:7 And they gave them drink in vessels of gold, (the vessels being diverse one from another,) and royal wine in abundance, according to the state of the king.

1:8 และการดื่มนั้นก็กระทำกันตามกฎหมาย ไม่มีการบังคับ เพราะกษัตริย์ทรงมีพระกระแสรับสั่งไปยังพนักงานทั้งปวงดังนี้ว่า พวกเขาควรให้ทุกคนทำตามใจปรารถนาของตน

1:8 And the drinking was according to the law; none did compel: for so the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to every man's pleasure.

1:9 พระราชินีวัชทีก็พระราชทานการเลี้ยงแก่พวกสตรีในราชสำนักซึ่งเป็นของกษัตริย์อาหสุเอรัสด้วย

1:9 Also Vashti the queen made a feast for the women in the royal house which belonged to king Ahasuerus.

1:10 ณ วันที่เจ็ดเมื่อพระทัยของกษัตริย์รื่นเริงด้วยเหล้าองุ่น พระองค์ทรงบัญชาเมหุมาน บิสธา ฮารโบนา บิกธา อาบักธา เศธาร์ และคารคาส ขันทีทั้งเจ็ดที่ปรนนิบัติต่อพระพักตร์กษัตริย์อาหสุเอรัส

1:10 On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king,

1:11 ให้ไปเชิญพระราชินีวัชทีสวมมงกุฎของราชวงศ์มาเฝ้ากษัตริย์ เพื่อจะสำแดงความงามของพระนางแก่ประชาชนและเหล่าประมุข เพราะพระนางงามน่าชม

1:11 To bring Vashti the queen before the king with the crown royal, to shew the people and the princes her beauty: for she was fair to look on.

1:12 แต่พระราชินีวัชทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่รับสั่งไปกับพวกขันทีของพระองค์ เพราะฉะนั้นกษัตริย์จึงทรงเดือดดาลมาก และพระพิโรธของพระองค์ระอุอยู่ภายในพระองค์

1:12 But the queen Vashti refused to come at the king's commandment by his chamberlains: therefore was the king very wroth, and his anger burned in him.

1:13 ดังนั้น กษัตริย์จึงตรัสกับพวกนักปราชญ์ ผู้ทราบกาลเทศะ (เพราะนี่เป็นวิธีดำเนินการของกษัตริย์ต่อบรรดาผู้ที่เจนจัดในกฎหมายและการพิพากษา

1:13 Then the king said to the wise men, which knew the times, (for so was the king's manner toward all that knew law and judgment:

1:14 และผู้ที่อยู่ข้าง ๆ พระองค์คือ คารเชนา เชธาร์ อัดมาธา ทารชิช เมเรส มารเสนา และเมมูคาน ประมุขทั้งเจ็ดของเปอร์เซียและมีเดีย ผู้ซึ่งเห็นพระพักตร์กษัตริย์ และนั่งเป็นอันดับแรกในราชอาณาจักร)

1:14 And the next unto him was Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, which saw the king's face, and which sat the first in the kingdom;)

1:15 ว่า “ตามกฎหมายเราทั้งหลายควรจะกระทำอะไรต่อพระราชินีวัชที เพราะว่าพระนางมิได้กระทำตามพระบัญชาของกษัตริย์อาหสุเอรัสซึ่งรับสั่งไปโดยพวกขันที”

1:15 What shall we do unto the queen Vashti according to law, because she hath not performed the commandment of the king Ahasuerus by the chamberlains?

1:16 และเมมูคานทูลตอบต่อพระพักตร์กษัตริย์และประมุขทั้งปวงว่า “พระราชินีวัชทีมิได้ทรงกระทำผิดต่อกษัตริย์เท่านั้น แต่ต่อประมุขทั้งปวงและประชาชนทั้งปวงผู้ที่อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์อาหสุเอรัสด้วย

1:16 And Memucan answered before the king and the princes, Vashti the queen hath not done wrong to the king only, but also to all the princes, and to all the people that are in all the provinces of the king Ahasuerus.

1:17 เพราะสิ่งที่พระราชินีทรงกระทำนี้จะเป็นที่ทราบแก่สตรีทั้งปวง จนพวกนางจะดูหมิ่นสามีของตนในสายตาของพวกนาง เมื่อจะมีรายงานว่า ‘กษัตริย์อาหสุเอรัสได้มีพระบัญชาให้นำพระราชินีวัชทีมาต่อพระพักตร์พระองค์ แต่พระนางไม่เสด็จมา’

1:17 For this deed of the queen shall come abroad unto all women, so that they shall despise their husbands in their eyes, when it shall be reported, The king Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she came not.

1:18 ในวันนี้พวกสตรีแห่งเปอร์เซียและมีเดียจะพูดกับประมุขทั้งปวงของกษัตริย์เช่นกัน ซึ่งได้ยินถึงสิ่งที่พระราชินีทรงกระทำนี้ ดังนั้นจะทำให้เกิดความเหยียดหยามและความโกรธมากเกินไป

1:18 Likewise shall the ladies of Persia and Media say this day unto all the king's princes, which have heard of the deed of the queen. Thus shall there arise too much contempt and wrath.

1:19 ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ ขอให้มีพระราชโองการจากพระองค์ และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซียและคนมีเดีย อย่างที่คืนคำไม่ได้ว่า ‘วัชทีจะเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอรัสอีกไม่ได้’ และขอกษัตริย์ประทานตำแหน่งราชินีให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าพระนาง

1:19 If it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered, That Vashti come no more before king Ahasuerus; and let the king give her royal estate unto another that is better than she.

1:20 และเมื่อกฤษฎีกาของกษัตริย์ซึ่งพระองค์จะทรงทำขึ้น จะถูกประกาศไปตลอดทั่วพระราชอาณาจักรของพระองค์แล้ว (เพราะพระราชอาณาจักรนั้นกว้างใหญ่อย่างยิ่ง) ภรรยาทั้งปวงก็จะให้เกียรติสามีของตน ทั้งใหญ่และเล็ก”

1:20 And when the king's decree which he shall make shall be published throughout all his empire, (for it is great,) all the wives shall give to their husbands honour, both to great and small.

1:21 และคำทูลเสนอนี้เป็นที่พอพระทัยกษัตริย์และประมุขทั้งปวง และกษัตริย์ทรงกระทำตามคำทูลเสนอของเมมูคาน

1:21 And the saying pleased the king and the princes; and the king did according to the word of Memucan:

1:22 ด้วยว่าพระองค์ทรงพระอักษรจดหมายหลายฉบับไปทั่วราชมณฑลของกษัตริย์ ถึงทุกมณฑลตามอักษรของมณฑลนั้น และถึงทุกชาติตามภาษาของพวกเขาว่า ชายทุกคนควรเป็นเจ้าเป็นนายในบ้านของตน และว่ากฤษฎีกานี้ควรถูกประกาศตามภาษาของทุกชนชาติ

1:22 For he sent letters into all the king's provinces, into every province according to the writing thereof, and to every people after their language, that every man should bear rule in his own house, and that it should be published according to the language of every people.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope