กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

1 โครินธ์ 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุงเยรูซาเล็ม
16:1 บัดนี้เกี่ยวกับการถวายทรัพย์เพื่อพวกวิสุทธิชนนั้น ข้าพเจ้าได้ให้คำสั่งแก่คริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียไว้อย่างไร ก็ขอให้พวกท่านจงกระทำอย่างนั้น
16:2 ทุกวันต้นสัปดาห์จงให้ทุกคนในพวกท่านเก็บรวบรวมไว้ต่างหาก ตามที่พระเจ้าได้ทรงให้ผู้นั้นจำเริญ เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการเรี่ยไรเมื่อข้าพเจ้ามา
16:3 และเมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว ผู้ใดก็ตามที่พวกท่านจะเห็นชอบโดยจดหมายทั้งหลายของพวกท่าน ข้าพเจ้าจะส่งคนเหล่านั้นไปเพื่อนำของถวายของพวกท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
16:4 และถ้าสมควรที่ข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า

เปาโลสัญญาว่าจะไปเยี่ยมชาวโครินธ์ การทักทายปราศรัยและคำแนะนำ
16:5 บัดนี้ข้าพเจ้าจะมาหาพวกท่าน เมื่อข้าพเจ้าจะผ่านเข้าไปในแคว้นมาซิโดเนีย เพราะว่าข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะผ่านเข้าไปในแคว้นมาซิโดเนีย
16:6 และบางทีข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่ ใช่แล้ว และอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวกับพวกท่าน เพื่อพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปในการเดินทางของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปทางไหนก็ตาม
16:7 เพราะว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะไม่เห็นพวกท่านเมื่อผ่านไป แต่ข้าพเจ้าวางใจว่าจะค้างอยู่กับพวกท่านนาน ๆ หน่อย ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรด
16:8 แต่ข้าพเจ้าจะคอยอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์
16:9 เพราะว่ามีประตูกว้างขวางและน่าจะเกิดผลเปิดให้แก่ข้าพเจ้า และมีปฎิปักษ์อยู่เป็นจำนวนมาก
16:10 บัดนี้ถ้าทิโมธีมาหา จงให้เขาอยู่กับพวกท่านโดยปราศจากความกลัว เพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เหมือนที่ข้าพเจ้าทำด้วย
16:11 เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดเหยียดหยามเขา แต่จงช่วยเขาให้เดินทางไปในสันติสุข เพื่อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขาพร้อมกับพวกพี่น้องอยู่
16:12 เกี่ยวกับพี่น้องของพวกเรา คืออปอลโล ข้าพเจ้าได้ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เขามาหาพวกท่านพร้อมกับพวกพี่น้อง แต่ความประสงค์ของเขาไม่ใช่ที่จะมาหาในเวลานี้เลย แต่เขาจะมาเมื่อเขาจะมีเวลาที่สะดวก
16:13 พวกท่านจงเฝ้าระวัง จงยืนมั่นคงในความเชื่อนั้น พวกท่านจงเป็นลูกผู้ชาย จงเข้มแข็ง
16:14 จงกระทำสิ่งสารพัดของพวกท่านด้วยความรัก
16:15 ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย (พวกท่านรู้จักครัวเรือนของสเทฟานัส ว่าเป็นผลแรกแห่งแคว้นอาคายา และว่าพวกเขาได้ตั้งตนเองไว้สำหรับการปรนนิบัติพวกวิสุทธิชน)
16:16 ให้พวกท่านอยู่ใต้บังคับของคนเช่นนั้น และต่อทุกคนที่ช่วยกันพร้อมกับพวกเรา และทำงานหนัก
16:17 ข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีในการมาหาของสเทฟานัส และฟอร์ทูนาทัส และอาคายคัส เพราะว่าสิ่งซึ่งได้ขาดในส่วนของพวกท่านนั้น พวกเขาได้จัดหาให้แล้ว
16:18 ด้วยว่าพวกเขาทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าและของพวกท่านสดชื่นแล้ว ฉะนั้นพวกท่านจงยอมรับคนทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้น
16:19 คริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน อาควิลลาและปริสสิลลา ฝากความคิดถึงมากมายมายังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของพวกเขา
16:20 พี่น้องทุกคนทักทายปราศรัยพวกท่าน พวกท่านจงทักทายปราศรัยกันและกันด้วยการจุบอันบริสุทธิ์
16:21 คำแสดงความคิดถึงนี้ของข้าพเจ้าเปาโลด้วยลายมือของข้าพเจ้าเอง
16:22 ถ้าผู้ใดไม่รักพระเยซูคริสต์เจ้า ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา
16:23 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราสถิตอยู่กับพวกท่านเถิด
16:24 ขอให้ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์ เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์ เขียนจากเมืองฟีลิปปี ส่งโดยสเทฟานัส และฟอร์ทูนาทัส และอาคายคัส และทิโมธี]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope