กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

1 โครินธ์ 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อ
6:1 มีคนใดในพวกท่านที่เป็นความกับอีกคนหนึ่ง กล้าที่จะไปว่าความกันต่อหน้าคนอธรรม และไม่ใช่ต่อหน้าบรรดาวิสุทธิชนหรือ
6:2 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า บรรดาวิสุทธิชนจะพิพากษาโลก และถ้าโลกจะถูกพิพากษาโดยพวกท่าน พวกท่านไม่สมควรจะพิพากษาความเรื่องเล็กน้อยที่สุดหรือ
6:3 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า พวกเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนี้จะมากยิ่งกว่าสักเท่าไร
6:4 ดังนั้น ถ้าพวกท่านเป็นความกันเรื่องสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนี้ จงตั้งคนทั้งหลายที่ถูกนับถือน้อยที่สุดในคริสตจักรให้ตัดสินเถิด
6:5 ข้าพเจ้ากล่าวดังนี้ก็เพื่อให้พวกท่านละอายใจ จริงหรือที่ว่าไม่มีคนมีปัญญาในท่ามกลางพวกท่านเลย ไม่เลยหรือ ไม่มีใครที่จะสามารถชำระความระหว่างพี่น้องของตนได้เลยหรือ
6:6 แต่พี่น้องต้องไปว่าความกันกับพี่น้อง และทำอย่างนั้นต่อหน้าบรรดาคนที่ไม่เชื่อ
6:7 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จึงมีความผิดพลาดในท่ามกลางพวกท่านจริง ๆ เพราะว่าพวกท่านไปเป็นความกันต่อกันและกัน ทำไมพวกท่านจึงไม่ทนต่อการร้ายเสียดีกว่าเล่า ทำไมพวกท่านจึงไม่ยอมให้ตนเองถูกโกงเสียดีกว่าเล่า
6:8 ไม่ใช่เลย พวกท่านทำร้ายกัน และโกงกัน และทำต่อพวกพี่น้องของท่านทั้งหลายเอง

โดยความเชื่อ คนบาปถูกชำระล้าง ถูกแยกตั้งไว้ และได้รับความชอบธรรม
6:9 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า คนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก อย่าถูกหลอกลวงเลย ทั้งบรรดาคนล่วงประเวณี หรือพวกคนไหว้รูปเคารพ หรือคนเล่นชู้ทั้งหลาย หรือคนนิสัยเหมือนผู้หญิง หรือพวกคนรักร่วมเพศ
6:10 หรือบรรดาคนขโมย หรือพวกคนโลภ หรือคนขี้เมาทั้งหลาย หรือพวกคนปากร้าย หรือเหล่าคนฉ้อโกง จะไม่รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
6:11 และบางคนในพวกท่านเคยเป็นคนเช่นนั้น แต่พวกท่านถูกชำระล้างแล้ว แต่พวกท่านถูกแยกตั้งไว้แล้ว แต่พวกท่านถูกนับว่าชอบธรรมแล้วในพระนามของพระเยซูเจ้า และโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของพวกเรา
6:12 สิ่งสารพัดก็ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสำหรับข้าพเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งเป็นประโยชน์ สิ่งสารพัดก็ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสำหรับข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

จงหนีจากการล่วงประเวณี
6:13 อาหารทั้งหลายมีไว้สำหรับท้อง และท้องก็สำหรับอาหารทั้งหลาย แต่พระเจ้าจะทรงทำลายทั้งท้องและอาหารทั้งหลายนั้น บัดนี้ร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณี แต่สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับร่างกาย
6:14 และพระเจ้าได้ทรงชุบองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นขึ้นมาใหม่ และจะทรงชุบพวกเราให้เป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระองค์เองด้วย
6:15 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า ร่างกายทั้งหลายของพวกท่านเป็นอวัยวะทั้งหลายของพระคริสต์ ดังนั้นข้าพเจ้าจะเอาอวัยวะทั้งหลายของพระคริสต์ และทำอวัยวะเหล่านั้นให้เป็นอวัยวะทั้งหลายของหญิงโสเภณีได้หรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย
6:16 อะไรกัน พวกท่านไม่ทราบหรือว่า คนซึ่งผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นกายอันเดียวกัน เพราะพระองค์ตรัสว่า ‘เขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน’
6:17 แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตวิญญาณอันเดียวกัน
6:18 จงหนีเสียจากการล่วงประเวณี บาปทุกอย่างที่มนุษย์กระทำนั้นก็อยู่ภายนอกร่างกาย แต่คนที่ล่วงประเวณีก็ทำบาปต่อร่างกายของตัวเขาเอง

ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
6:19 อะไรกัน พวกท่านไม่ทราบหรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่ในพวกท่าน ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และพวกท่านไม่ใช่เจ้าของตัวพวกท่านเอง
6:20 เพราะว่าพวกท่านถูกซื้อไว้แล้วตามราคา เหตุฉะนั้นจงถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าในร่างกายของพวกท่าน และในจิตวิญญาณของพวกท่าน ซึ่งเป็นของพระเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope