กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

1 โครินธ์ 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

คนล่วงประเวณีต้องถูกตัดสินโดยคริสตจักร
5:1 มีรายงานโดยทั่วไปว่ามีการล่วงประเวณีในท่ามกลางพวกท่าน และการล่วงประเวณีเช่นนั้นก็ไม่กล่าวถึงแม้แต่ในท่ามกลางพวกคนต่างชาติ ที่คนหนึ่งจะได้ภรรยาบิดาของตน
5:2 และพวกท่านก็ผยองขึ้น และไม่ได้โศกเศร้าแทน เพื่อคนที่ได้กระทำกิจการนี้จะถูกเอาไปเสียจากท่ามกลางพวกท่าน
5:3 ด้วยว่าแท้จริงแล้วข้าพเจ้า ซึ่งไม่อยู่ด้วยในกาย แต่อยู่ด้วยในจิตวิญญาณ ได้ตัดสินแล้ว ราวกับว่าข้าพเจ้าได้อยู่ด้วย เกี่ยวกับคนนั้นที่ได้กระทำกิจการนี้
5:4 ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา เมื่อพวกท่านชุมนุมกัน และจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พร้อมด้วยฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
5:5 เพื่อจะมอบคนเช่นนั้นไว้ให้ซาตานเพื่อการทำลายของเนื้อหนังเสีย เพื่อจิตวิญญาณจะได้รอดในวันของพระเยซูเจ้า

บาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติ ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื้อ
5:6 การโอ้อวดของพวกท่านไม่ดี พวกท่านไม่ทราบหรือว่าเชื้อนิดเดียวย่อมทำให้ก้อนทั้งก้อนฟูขึ้น
5:7 เหตุฉะนั้น จงชำระเชื้อเก่าเสีย เพื่อพวกท่านจะได้เป็นก้อนใหม่ เหมือนพวกท่านไร้เชื้อ เพราะว่าแม้แต่พระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของพวกเรา ทรงถูกถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อพวกเราแล้ว
5:8 เหตุฉะนั้นจงให้พวกเราถือเทศกาลเลี้ยงนั้น มิใช่ด้วยเชื้อเก่า หรือด้วยเชื้อแห่งการคิดปองร้ายและความชั่วช้า แต่ด้วยขนมปังไร้เชื้อแห่งความจริงใจและความจริง
5:9 ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่านในจดหมายฉบับหนึ่งว่า อย่าคบกับบรรดาคนล่วงประเวณี
5:10 แต่ไม่ได้หมายรวมถึงกับบรรดาคนล่วงประเวณีแห่งโลกนี้ หรือกับพวกคนโลภ หรือคนฉ้อโกงทั้งหลาย หรือพวกคนไหว้รูปเคารพ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นพวกท่านจะต้องออกไปเสียจากโลกนี้

เราควรแยกตัวจากพี่น้องคริสเตียนที่กำลังดำรงชีวิตอยู่ในบาป
5:11 แต่บัดนี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่านว่าอย่าคบหาสมาคม ถ้าผู้ใดที่ถูกเรียกว่าเป็นพี่น้องแล้ว เป็นคนล่วงประเวณี หรือคนโลภ หรือคนไหว้รูปเคารพ หรือคนปากร้าย หรือคนขี้เมา หรือคนฉ้อโกง กับคนเช่นนี้ไม่กินด้วยกันเลย
5:12 ด้วยว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่อะไรที่จะตัดสินคนทั้งหลายที่อยู่ภายนอกเช่นกันเล่า พวกท่านตัดสินคนเหล่านั้นที่อยู่ภายในมิใช่หรือ
5:13 แต่คนทั้งหลายที่อยู่ภายนอกนั้นพระเจ้าทรงพิพากษา เหตุฉะนั้นจงกำจัดคนชั่วร้ายนั้นออกเสียจากท่ามกลางพวกท่านเถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope