กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

1 โครินธ์ 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

อาหารที่ถวายแก่รูปเคารพ
8:1 บัดนี้ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่บูชาแก่บรรดารูปเคารพนั้น พวกเราทราบแล้วว่าพวกเราทุกคนก็มีความรู้ ความรู้ทำให้ผยองขึ้น แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น
8:2 และถ้าผู้ใดคิดว่าเขาทราบสิ่งใด ๆ แล้ว ผู้นั้นก็ไม่ทราบสิ่งใดเลยตามที่เขาควรจะทราบ
8:3 แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ผู้เดียวกันนั้นก็ทรงรู้จักผู้นั้น
8:4 เหตุฉะนั้นเกี่ยวกับการกินสิ่งเหล่านั้นที่บูชาแก่บรรดารูปเคารพนั้น พวกเราทราบอยู่แล้วว่ารูปเคารพนั้นไม่มีตัวมีตนเลยในโลก และทราบว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่น มีแต่พระเจ้าองค์เดียว
8:5 ด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมีสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกเรียกว่า “พระ” ไม่ว่าในสวรรค์หรือในแผ่นดินโลก (ก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้านายมาก)
8:6 แต่สำหรับพวกเรานั้นมีแต่พระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดา ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นของพระองค์ และพวกเราอยู่ในพระองค์ และมีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียว ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นมาโดยพระองค์ และพวกเราก็เป็นมาโดยพระองค์
8:7 อย่างไรก็ดี ความรู้นั้นไม่ได้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพราะว่าบางคนที่มีใจวินิจฉัยผิดและชอบเรื่องรูปเคารพจนถึงเวลานี้ก็รับประทานอาหารนั้นราวกับเป็นสิ่งที่บูชาแก่รูปเคารพแล้ว และใจวินิจฉัยผิดและชอบของพวกเขาที่อ่อนแออยู่จึงเป็นมลทิน
8:8 แต่อาหารไม่ทำให้พวกเราเป็นที่ชอบต่อพระเจ้า เพราะว่าถ้าพวกเรากิน พวกเราก็ไม่ได้ดีขึ้น และถ้าพวกเราไม่กิน พวกเราก็ไม่ได้แย่ลง
8:9 แต่จงระวังให้ดี เกรงว่าโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เสรีภาพนี้ของพวกท่านจะกลายเป็นหินสะดุดแก่คนเหล่านั้นที่อ่อนแอ
8:10 เพราะว่าถ้าผู้ใดเห็นท่านซึ่งมีความรู้เอนกายลงรับประทานอาหารในวิหารของรูปเคารพ ใจวินิจฉัยผิดและชอบของผู้นั้นที่อ่อนแอจะไม่เหิมเกริมที่จะกินสิ่งเหล่านั้นซึ่งถูกบูชาแก่บรรดารูปเคารพหรือ
8:11 และโดยความรู้ของท่าน พี่น้องที่อ่อนแอของท่านจะพินาศไป ซึ่งพระคริสต์ได้ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเขาแล้ว
8:12 แต่เมื่อพวกท่านทำผิดเช่นนั้นต่อพวกพี่น้อง และทำให้ใจวินิจฉัยผิดและชอบที่อ่อนแอของพวกเขาได้รับบาดแผล พวกท่านก็ทำบาปต่อพระคริสต์
8:13 เหตุฉะนั้น ถ้าอาหารทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์ในขณะที่โลกยังคงอยู่ เกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไป

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope