best free website creator

ไฟล์เสียง

"ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า" โรม 10:17

ไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์

บน YouTube มีไฟล์เสียงภาษาไทย
ของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์ ภาคที่ 1

บน YouTube มีไฟล์เสียงภาษาไทย
ของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์ ภาคที่ 2

บนเว็บไซต์ Bible Preaching มีไฟล์เสียงภาษาไทย
ของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ

ซีดีที่มีไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์

(รูปแบบ MP3: 70 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ

ซีดีที่มีการเล่นเพลงโดยใช้เปียโนและออร์แกน

โดยอาจารย์โจเซฟ, คริสตจักรแบ็พติสแม่สอด

(รูปแบบ MP3: 70 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)