best free website creator

งานรับใช้ในประเทศไทย

"แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก" กิจการ 1:8

การตั้งคริสตจักร

งานอันดับแรกของมิชชันนารีจะต้องเป็นการตั้งคริสตจักร เพราะการตั้งคริสตจักรผลิตคริสตจักรซึ่งเป็นที่ชุมนุมท้องถิ่นและร่างกายของพระคริสต์สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ การชนะวิญญาณและการหนุนใจผู้ที่เชื่อใหม่ให้เข้าร่วมประชุมที่คริสตจักรท้องถิ่นเป็นวิธีเดียวที่จะเกิดผลที่จะคงอยู่ ยอห์น 15:16

การแปลพระคัมภีร์

พระเจ้าทรงดลใจให้แปลพระคัมภีร์ ฉบับ คิงเจมส์ จากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย เมื่ออาจารย์ฟีลิปและครอบครัวถึงประเทศไทยตอนแรก ๆ พระคัมภีร์ที่มีอยู่และใช้ในประเทศไทยคือฉบับ ASV ฉบับ RSV และฉบับ Good News for Modern Man แต่ฉบับเหล่านั้นขาดหลายข้อหลายคำที่ควรอยู่ในพระคัมภีร์

ในขั้นต้นพวกเราได้แปลและพิมพ์พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ฉบับ คิงเจมส์ คือได้พิมพ์ 24,000 เล่มซึ่งคริสตจักรแบ๊บติสที่มีความเชื่อแบบ Fundamental ในประเทศไทยได้ใช้ นอกจากนั้นองค์การ Bearing Precious Seed ในเมือง El Paso รัฐ Texas ได้พิมพ์หนังสือยอห์น-โรม 50,000 เล่ม และได้ส่งหนังสือยอห์น-โรมเหล่านั้นมายังประเทศไทยเพื่อใช้ในคริสตจักรต่าง ๆ

การแปลพระคัมภีร์ได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1983 และเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ. 2001 พวกเราได้พิมพ์พระคัมภีร์ ฉบับ คิงเจมส์ 5,000 เล่มในปี ค.ศ. 2003 และได้พิมพ์อีก 10,000 เล่มในปี ค.ศ. 2006 และอีก 10,000 เล่มในปี ค.ศ. 2007 คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์ หรือ พระคัมภีร์ใหม่ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์

สถาบันศึกษาพระคัมภีร์

สถาบันพระคัมภีร์แบ๊บติสได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1988 และได้ให้การศึกษาพระคัมภีร์ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาแบ๊พติสที่มีความเชื่อแบบ Fundamental นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันนี้กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ในกรุงเทพฯ อ.แม่สอด จ.นครพนม จ.นครราชสีมา และจ.สุรินทร์ มีอีกหลายคนกำลังศึกษาอยู่ ทั้งคนที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเต็มเวลากับคริสเตียนอื่น ๆ วิธีศึกษาพระคัมภีร์ในสถาบัน ๆ คือ ข้อต่อข้อ และศึกษาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาจบภายใน 3 ปี ช่วยอธิษฐานเผื่อคณะอาจารย์และพวกนักศึกษาว่า จะมีอีกหลายคนเตรียมชีวิตไว้สำหรับการรับใช้พระเจ้า

การศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์

การศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่มีชื่อว่า "ความสว่างแห่งชีวิต" ได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1983 โดยมีเพียง 3 บทเรียน ในขณะนี้ได้เติบโตเป็น 5 หลักสูตร และมี 102 บทเรียน 4 หลักสูตรแรกมีคำสอนเกี่ยวกับการรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ แล้วหลักสูตรสุดท้ายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียน และเป็นการศึกษาสำหรับผู้ที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว มีคนลงทะเบียนศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์มากกว่า 2,800 คน และมีคนจบการศึกษามากกว่า 900 คน ผลอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ก็คือมีคนรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ 780 คน

การแจกใบปลิว

พระเจ้าทรงอวยพรการแจกใบปลิวในประเทศไทย เป็นไปได้สำหรับคนคนหนึ่งที่จะแจกใบปลิวในกรุงเทพฯ 1,000 ใบต่อชั่วโมง! คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับใบปลิว และมีหลายคนติดต่อมาเพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการแจกใบปลิวในปี ค.ศ. 1978 ได้แจกมากกว่า 2.5 ล้านใบทั่วประเทศไทย และมีคนติดต่อมามากกว่า 7,200 คน ช่วยอธิษฐานว่า พระเจ้าจะทรวอวยพรการแจกใบปลิวต่อไป