ไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์

Thai KJV Audio New Testament

สนับสนุนโดย
The Thailand Home Page

และ
The Audio Power

คำแนะนำสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้ และคัดลอกไปยังแผ่นซีดี


คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ซีดีที่มีไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์
(60 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)มัทธิว / Matthew [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

มาระโก / Mark [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ลูกา / Luke [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ยอห์น / John [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

กิจการ / Acts [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

โรม / Romans [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1 โครินธ์ / 1 Corinthians [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

2 โครินธ์ / 2 Corinthians [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

กาลาเทีย / Galatians [1] [2] [3] [4] [5] [6]

เอเฟซัส / Ephesians [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ฟีลิปปี / Philippians [1] [2] [3] [4]

โคโลสี / Colossians [1] [2] [3] [4]

1 เธสะโลนิกา / 1 Thessalonians [1] [2] [3] [4] [5]

2 เธสะโลนิกา / 2 Thessalonians [1] [2] [3]

1 ทิโมธี / 1 Timothy [1] [2] [3] [4] [5] [6]

2 ทิโมธี / 2 Timothy [1] [2] [3] [4]

ทิตัส / Titus [1] [2] [3]

ฟีเลโมน / Philemon [1]

ฮีบรู / Hebrews [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ยากอบ / James [1] [2] [3] [4] [5]

1 เปโตร / 1 Peter [1] [2] [3] [4] [5]

2 เปโตร / 2 Peter [1] [2] [3]

1 ยอห์น / 1 John [1] [2] [3] [4] [5]

2 ยอห์น / 2 John [1]

3 ยอห์น / 3 John [1]

ยูดาส / Jude [1]

วิวรณ์ / Revelation [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope