กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 เปโตร 5 / 1 Peter 5

[1] [2] [3] [4] [5]

จงเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระคริสต์
5:1 ข้าพเจ้าจึงเตือนสติบรรดาผู้ปกครองซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเช่นกัน และเป็นพยานถึงบรรดาความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และเป็นผู้เข้าส่วนแห่งสง่าราศีที่จะถูกเปิดเผยด้วย

Be Ready for Christ's Coming
5:1 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:

5:2 จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกท่าน โดยเอาใจใส่ดูแลฝูงแกะนั้น ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เพื่อทรัพย์สิ่งของอันเป็นมลทิน แต่ด้วยใจพร้อม

5:2 Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly; not for filthy lucre, but of a ready mind;

5:3 และไม่ใช่เหมือนเป็นพวกเจ้านายที่อยู่เหนือทายาททั้งหลายของพระเจ้า แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น

5:3 Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock.

5:4 และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ พวกท่านจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ไม่ร่วงโรยเลย

5:4 And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.

5:5 เช่นกัน พวกท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ใช่แล้ว จงให้พวกท่านทุกคนยอมอยู่ใต้บังคับต่อกันและกัน และจงคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจ ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อต้านคนเหล่านั้นที่ทะนงตัว และประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจลง

5:5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.

5:6 เหตุฉะนั้น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกย่องพวกท่านขึ้นในเวลาอันควร

5:6 Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:

5:7 โดยละบรรดาความกระวนกระวายของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยพวกท่าน

5:7 Casting all your care upon him; for he careth for you.

5:8 จงมีสติสัมปชัญญะ จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าปฏิปักษ์ของพวกท่าน คือพญามาร ดุจสิงโตที่คำราม เดินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

5:9 จงต่อต้านมันอย่างมั่นคงในความเชื่อนั้น โดยรู้อยู่ว่า บรรดาความยากลำบากแบบเดียวกันก็สำเร็จในพี่น้องทั้งหลายของพวกท่านที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกัน

5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.

5:10 แต่ขอให้พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ผู้ได้ทรงเรียกพวกเราให้เข้าในสง่าราศีอันนิรันดร์ของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ หลังจากที่พวกท่านได้ทนทุกข์อยู่หน่อยหนึ่งแล้ว โปรดทำให้พวกท่านดีพร้อม ให้ตั้งมั่นคง ให้มีกำลังมากขึ้น ให้พวกท่านหนักแน่นไม่คลอนแคลน

5:10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

5:11 ขอสง่าราศีและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ เอเมน

5:11 To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

5:12 โดยสิลวานัส พี่น้องสัตย์ซื่อคนหนึ่งแก่พวกท่าน ตามที่ข้าพเจ้าเชื่อนั้น ข้าพเจ้าได้เขียนมาอย่างย่อ ๆ โดยเตือนสติ และเป็นพยานว่านี่แหละคือพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้า ซึ่งพวกท่านก็ยืนหยัดอยู่ในพระคุณนั้น

5:12 By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting, and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand.

5:13 คริสตจักรที่เมืองบาบิโลน ซึ่งถูกเลือกสรรไว้พร้อมกับพวกท่าน ฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน และมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังพวกท่านด้วย

5:13 The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you; and so doth Marcus my son.

5:14 พวกท่านจงทักทายปราศรัยกันและกันด้วยการจุบแห่งความรัก ขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เอเมน

5:14 Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope