กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 เปโตร 3 / 1 Peter 3

[1] [2] [3] [4] [5]

ภรรยาที่เป็นคริสเตียนจงเชื่อฟังสามีที่ยังไม่เชื่อ เพื่อช่วยนำสามีให้มาถึงความรอด
3:1 เช่นกัน พวกท่าน ภรรยาทั้งหลาย จงนบนอบเชื่อฟังสามีของพวกท่าน เพื่อว่า ถ้าคนหนึ่งคนใดไม่เชื่อฟังพระวจนะ พวกเขา โดยปราศจากพระวจนะนั้น จะได้ถูกจูงใจโดยการประพฤติของภรรยาด้วย

Christian Wives to Obey Unsaved Husbands and so Win Them
3:1 Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;

3:2 ขณะที่พวกเขาสังเกตดูการประพฤติอันบริสุทธิ์ของพวกท่าน พร้อมด้วยความยำเกรง

3:2 While they behold your chaste conversation coupled with fear.

3:3 ซึ่งการประดับกายของพวกท่านนั้น อย่าให้เป็นการประดับภายนอก ของการถักผม และของการสวมใส่เครื่องทองคำ หรือของการนุ่งห่มเครื่องแต่งกาย

3:3 Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel;

3:4 แต่จงให้เป็นมนุษย์แห่งจิตใจที่ซ่อนไว้ ในสิ่งที่ไม่รู้เสื่อมสลาย คือเครื่องประดับแห่งจิตใจที่อ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยม ซึ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีราคามาก

3:4 But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.

3:5 ด้วยว่าตามอย่างนี้ ในครั้งโบราณบรรดาสตรีผู้บริสุทธิ์ก็เช่นกัน ผู้ซึ่งได้วางใจในพระเจ้า ได้ประดับกายของตนเอง โดยนบนอบเชื่อฟังสามีของตน

3:5 For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands:

3:6 เหมือนนางซาราห์ได้เชื่อฟังอับราฮัม โดยเรียกท่านว่านาย พวกท่านก็เป็นลูกหลานของนาง ตราบใดที่พวกท่านประพฤติดี และไม่หวาดกลัวพร้อมด้วยการตกตะลึงใด ๆ

3:6 Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement.

3:7 เช่นกัน พวกท่าน สามีทั้งหลาย จงอาศัยอยู่กับพวกนางตามความรู้ โดยให้เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึ่งเป็นภาชนะที่อ่อนแอกว่า และเหมือนเป็นคู่ทายาทของพระคุณแห่งชีวิตด้วยกัน เพื่อบรรดาคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวาง

3:7 Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.

จงกระทำการดี
3:8 สุดท้ายนี้ พวกท่านทุกคนจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จงรักกันฉันพี่น้อง จงมีความสงสาร จงมีความสุภาพนอบน้อม

Do Good
3:8 Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

3:9 อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้าย หรืออย่าด่าตอบแทนการด่า แต่ตรงกันข้ามจงอวยพร โดยรู้อยู่ว่าพวกท่านถูกเรียกให้กระทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพรเป็นมรดก

3:9 Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.

3:10 เพราะว่า ‘ผู้ที่จะรักชีวิตและเห็นวันทั้งหลายที่ดี จงให้ผู้นั้นระงับลิ้นของตนไว้จากความชั่วร้าย และระงับริมฝีปากของตนไว้เพื่อริมฝีปากนั้นจะไม่กล่าวคำอุบายใด ๆ เลย

3:10 For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

3:11 จงให้เขาหลีกหนีความชั่วร้ายและกระทำความดี จงให้เขาแสวงหาความสงบสุขและติดตามความสงบสุขนั้น

3:11 Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.

3:12 เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูบรรดาคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สดับฟังบรรดาคำอธิษฐานของพวกเขา แต่พระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งต่อสู้กับคนทั้งหลายที่ทำความชั่วร้าย’

3:12 For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.

3:13 และผู้ใดเล่าเป็นคนที่จะทำร้ายพวกท่านได้ ถ้าพวกท่านเป็นผู้ติดตามสิ่งที่ดี

3:13 And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?

3:14 แต่และถ้าพวกท่านทนทุกข์เพราะเห็นแก่ความชอบธรรม พวกท่านก็เป็นสุข และอย่ากลัวคำขู่ของพวกเขา และอย่าเดือดร้อนใจเลย

3:14 But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled;

3:15 แต่จงเคารพยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าในใจของพวกท่าน และจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะให้คำตอบแก่ทุกคนที่ถามพวกท่านถึงเหตุผลแห่งความหวังที่มีอยู่ในพวกท่าน ด้วยความอ่อนสุภาพและความยำเกรง

3:15 But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:

3:16 โดยมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี เพื่อในขณะที่เขาเหล่านั้นพูดใส่ร้ายพวกท่าน เหมือนใส่ร้ายบรรดาคนกระทำความชั่วร้าย พวกเขาจะได้มีความละอาย ที่กล่าวหาการกระทำดีของพวกท่านในพระคริสต์อย่างเป็นเท็จ

3:16 Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ.

3:17 เพราะว่า ถ้าพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเช่นนั้น การที่พวกท่านทนความทุกข์ยากเพราะการทำดีก็ดีกว่าทนทุกข์เพราะการทำชั่ว

3:17 For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well doing, than for evil doing.

พระคริสต์โดยเดชพระวิญญาณได้เทศนาโดยทางโนอาห์
3:18 ด้วยว่า พระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานครั้งเดียวเพื่อบาปทั้งหลายเช่นกัน ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงนำพวกเราไปถึงพระเจ้า โดยทรงถูกทำให้ถึงแก่ความตายในเนื้อหนัง แต่ทรงถูกทำให้มีชีวิตขึ้นโดยพระวิญญาณ

Christ, by the Holy Spirit, Preached through Noah
3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:

3:19 โดยพระวิญญาณเช่นกัน พระองค์ได้เสด็จไปและประกาศแก่บรรดาจิตวิญญาณที่ติดคุกอยู่

3:19 By which also he went and preached unto the spirits in prison;

3:20 ซึ่งแต่ก่อนไม่ได้เชื่อฟัง ขณะเมื่อครั้งหนึ่งความอดกลั้นพระทัยของพระเจ้าได้รอคอยในวันเวลาของโนอาห์ ขณะนาวานั้นกำลังถูกจัดเตรียม ซึ่งในนาวานั้นมีน้อยคน คือแปดชีวิตที่ได้รอดจากน้ำ

3:20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.

3:21 บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เป็นภาพจำลองของการช่วยพวกเราให้รอดเช่นกัน (ไม่ใช่การเอาความโสโครกแห่งเนื้อหนังออกไป แต่เป็นคำตอบของใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจำเพาะพระเจ้า) โดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์

3:21 The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:

3:22 ผู้ได้เสด็จเข้าในสวรรค์แล้ว และสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และบรรดาผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์เดชทั้งหลายได้ถูกทำให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์แล้ว

3:22 Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope