กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 เปโตร 1 / 1 Peter 1

[1] [2] [3] [4] [5]

ถึงคริสเตียนชนชาติยิวในแคว้นต่าง ๆ
1:1 เปโตร อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาคนแปลกถิ่นที่กระจัดกระจายไปทั่วแคว้นปอนทัส แคว้นกาลาเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้นบิธีเนีย

To Christian Jews in Many Provinces
1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

1:2 ผู้ถูกเลือกสรรไว้แล้วตามการทรงทราบล่วงหน้าของพระเจ้าพระบิดา โดยทางการชำระตั้งไว้ให้บริสุทธิ์ของพระวิญญาณ มาสู่การเชื่อฟัง และการประพรมโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่พวกท่านเถิด

1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.

1:3 สาธุการแด่พระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ผู้ซึ่งตามพระเมตตาอันบริบูรณ์ของพระองค์ได้โปรดให้พวกเราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ความหวังอันมีชีวิตอยู่ โดยการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์จากความตาย

1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

1:4 เพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่า และปราศจากมลทิน และที่ไม่ร่วงโรย ซึ่งได้ถูกจองไว้ในสวรรค์เพื่อพวกท่าน

1:4 To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,

1:5 ผู้ถูกพิทักษ์รักษาโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยทางความเชื่อไปสู่ความรอด ซึ่งพร้อมที่จะถูกเปิดเผยในยุคสุดท้าย

1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.

1:6 ในความรอดนั้นพวกท่านปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าบัดนี้ชั่วขณะหนึ่ง ถ้าจำเป็น พวกท่านหนักใจโดยทางการถูกทดลองนานาประการ

1:6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:

1:7 เพื่อการลองดูความเชื่อของพวกท่าน ซึ่งประเสริฐยิ่งกว่าทองคำที่พินาศไปได้ ถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นถูกทดลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดการสรรเสริญ เกียรติและสง่าราศี ในการปรากฏของพระเยซูคริสต์

1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ:

1:8 ผู้ซึ่งยังไม่ได้เห็น พวกท่านก็รักอยู่ ถึงแม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ยังเชื่ออยู่ พวกท่านปีติยินดีด้วยความชื่นบานเหลือที่จะกล่าวได้ และเต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศี

1:8 Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory:

1:9 โดยได้รับผลสุดท้ายแห่งความเชื่อของพวกท่าน คือความรอดแห่งจิตวิญญาณของพวกท่าน

1:9 Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.

บรรดาผู้ที่ได้รับการดลใจให้เขียนพระคัมภีร์เดิม ไม่เข้าใจทุกสิ่งที่พวกท่านเขียนเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของพระคริสต์
1:10 เกี่ยวกับความรอดนั้นพวกศาสดาพยากรณ์ก็ได้ไต่ถามและสืบค้นอย่างขยันขันแข็ง ผู้ซึ่งได้พยากรณ์เกี่ยวกับพระคุณซึ่งจะมายังพวกท่าน

Inspired Old Testament Writers Did Not Understand All They Wrote concerning Christ's Suffering
1:10 Of which salvation the prophets have enquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you:

1:11 โดยสืบค้นสิ่งที่หรือลักษณะแห่งเวลาที่พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ทรงสถิตอยู่ในพวกเขา ได้ทรงสำแดงไว้ เมื่อพระวิญญาณนั้นได้ทรงเป็นพยานล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานต่าง ๆ ของพระคริสต์ และถึงสง่าราศีที่จะตามมา

1:11 Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.

1:12 ก็โปรดเปิดเผยแก่คนเหล่านั้นว่า ไม่ใช่สำหรับพวกเขาเอง แต่สำหรับพวกเรา พวกเขาจึงได้ปรนนิบัติในสิ่งเหล่านั้น ซึ่งบัดนี้ถูกรายงานแก่พวกท่านโดยคนเหล่านั้นที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านแล้ว ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่โปรดประทานจากสวรรค์ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นพวกทูตสวรรค์ปรารถนาที่จะพินิจดู

1:12 Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์
1:13 เหตุฉะนั้น จงเตรียมจิตเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี จงมีสติสัมปชัญญะ และมีความหวังจนถึงที่สุดปลายสำหรับพระคุณที่จะโปรดประทานแก่พวกท่าน ในการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์

Be Ye Holy
1:13 Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

1:14 เหมือนบุตรทั้งหลายที่เชื่อฟัง โดยพวกท่านเองไม่กระทำตามบรรดาราคะตัณหาแต่เก่าก่อนในความโฉดเขลาของพวกท่าน

1:14 As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:

1:15 แต่พระองค์ผู้ซึ่งได้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์ฉันใด พวกท่านก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติทุกอย่างฉันนั้น

1:15 But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;

1:16 ด้วยว่าได้เขียนไว้แล้วว่า ‘พวกเจ้าจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์’

1:16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

1:17 และถ้าพวกท่านร้องทูลต่อพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาตามการกระทำของทุกคนโดยปราศจากการเห็นแก่หน้าผู้ใด จงใช้เวลาแห่งการอยู่อาศัยชั่วคราวของพวกท่านในโลกนี้ด้วยความยำเกรง

1:17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear:

1:18 เพราะพวกท่านทราบว่า พวกท่านมิได้ถูกไถ่ไว้ด้วยสิ่งทั้งหลายที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทองคำ จากการประพฤติอันหาสาระไม่ได้ของพวกท่าน ซึ่งได้รับเป็นประเพณีจากบรรพบุรุษของพวกท่าน

1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers;

1:19 แต่ด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์ ดุจเลือดของลูกแกะที่ปราศจากตำหนิและปราศจากจุดด่างพร้อย

1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:

1:20 ผู้ซึ่งแท้จริงแล้วได้ทรงถูกแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนการวางรากฐานของโลก แต่ได้ทรงปรากฏพระองค์ในยุคสุดท้ายเหล่านี้ เพื่อพวกท่าน

1:20 Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,

1:21 ผู้ซึ่งโดยพระองค์นั้นก็เชื่อในพระเจ้า ผู้ได้ทรงบันดาลพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย และได้ประทานสง่าราศีแก่พระองค์ เพื่อความเชื่อและความหวังของพวกท่านจะดำรงอยู่ในพระเจ้า

1:21 Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.

1:22 โดยเห็นว่าพวกท่านได้ชำระจิตใจของพวกท่านให้บริสุทธิ์แล้ว ในการเชื่อฟังความจริงโดยทางพระวิญญาณ จนมีความรักต่อพวกพี่น้องอย่างจริงใจ พวกท่านก็จงรักซึ่งกันและกันด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างกระตือรือร้น

1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:

1:23 โดยได้บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากเมล็ดที่จะเปื่อยเน่าเสีย แต่จากเมล็ดอันไม่รู้เปื่อยเน่า โดยพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งมีชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิตย์

1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.

1:24 เพราะว่า ‘บรรดาเนื้อหนังก็เป็นเหมือนต้นหญ้า และบรรดาสง่าราศีของมนุษย์ก็เป็นเหมือนดอกไม้แห่งทุ่งหญ้า ต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไป และดอกไม้นั้นก็ร่วงโรยไป

1:24 For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:

1:25 แต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าคงทนอยู่เป็นนิตย์’ และนี่คือพระวจนะซึ่งโดยข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศแก่พวกท่าน

1:25 But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope