กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โคโลสี 4 / Colossians 4

[1] [2] [3] [4]


4:1 นายทั้งหลาย จงให้แก่เหล่าทาสของพวกท่านสิ่งซึ่งยุติธรรมและเท่าเทียมกัน โดยรู้ว่าพวกท่านมีนายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วย

4:1 Masters, give unto your servants that which is just and equal; knowing that ye also have a Master in heaven.

หน้าที่ของคริสเตียน
4:2 จงขะมักเขม้นในการอธิษฐาน และจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยการขอบพระคุณ

Christian Duties
4:2 Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;

4:3 โดยที่พร้อมกันนี้อธิษฐานเผื่อพวกเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะได้โปรดเปิดประตูแห่งการกล่าวไว้ให้พวกเรา เพื่อที่จะกล่าวข้อลึกลับของพระคริสต์ ซึ่งเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าอยู่ในเครื่องพันธนาการด้วย

4:3 Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:

4:4 เพื่อข้าพเจ้าจะได้ให้ข้อลึกลับนั้นปรากฏ ตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้น

4:4 That I may make it manifest, as I ought to speak.

4:5 จงดำเนินในสติปัญญาต่อคนทั้งหลายที่อยู่ภายนอก จงฉวยโอกาส

4:5 Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.

4:6 จงให้วาจาของพวกท่านประกอบด้วยพระคุณอยู่เสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อพวกท่านจะทราบว่าพวกท่านควรตอบทุกคนอย่างไร

4:6 Let your speech be alway with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.

พี่น้องคริสเตียนในกรุงโรมที่อยู่กับเปาโล
4:7 ทีคิกัสจะแจ้งให้พวกท่านทราบถึงทุกข์สุขทั้งปวงของข้าพเจ้า ผู้เป็นน้องชายที่รัก และเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อ และเป็นเพื่อนร่วมงานในองค์พระผู้เป็นเจ้า

Christians in Rome with Paul
4:7 All my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother, and a faithful minister and fellowservant in the Lord:

4:8 ผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งไปหาพวกท่านก็เพราะเหตุนี้เอง เพื่อเขาจะทราบถึงทุกข์สุขของพวกท่าน และจะได้ปลอบประโลมใจของพวกท่าน

4:8 Whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate, and comfort your hearts;

4:9 พร้อมกับโอเนสิมัส ผู้เป็นน้องชายที่รักและสัตย์ซื่อ ผู้ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่าน เขาทั้งสองจะแจ้งให้พวกท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งกระทำอยู่ที่นี่

4:9 With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known unto you all things which are done here.

4:10 อาริสทารคัส ผู้เป็นนักโทษร่วมกับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน พร้อมกับมาระโก ลูกชายของน้องสาวบารนาบัส (เรื่องมาระโกนั้น พวกท่านได้รับคำสั่งต่าง ๆ แล้วว่า ถ้าเขามาหาพวกท่าน ก็จงรับรองเขา)

4:10 Aristarchus my fellowprisoner saluteth you, and Marcus, sister's son to Barnabas, (touching whom ye received commandments: if he come unto you, receive him;)

4:11 และเยซูที่มีชื่อว่า ยุสทัส ซึ่งพวกเขาอยู่ในคณะที่เข้าสุหนัต คนเหล่านี้เท่านั้นเป็นเพื่อนร่วมทำการของข้าพเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็นผู้ที่ปลอบประโลมใจของข้าพเจ้า

4:11 And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision. These only are my fellowworkers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me.

4:12 เอปาฟรัส ผู้ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่าน เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน โดยทำงานหนักด้วยใจร้อนรนเผื่อพวกท่านในบรรดาการอธิษฐานอยู่เสมอ เพื่อพวกท่านจะยืนอยู่เป็นผู้ใหญ่และสมบูรณ์ครบถ้วนในพระประสงค์ทั้งสิ้นของพระเจ้า

4:12 Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.

4:13 ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขามีความกระตือรือร้นมากเพื่อพวกท่าน และคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองเลาดีเซีย และคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองฮิเอราบุรี

4:13 For I bear him record, that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis.

4:14 ลูกาแพทย์ที่รักกับเดมาสทักทายปราศรัยพวกท่าน

4:14 Luke, the beloved physician, and Demas, greet you.

4:15 ขอฝากความคิดถึงมายังพวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองเลาดีเซียกับนิมฟัส และคริสตจักรซึ่งอยู่ในบ้านของเขา

4:15 Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas, and the church which is in his house.

4:16 และเมื่อจดหมายฝากฉบับนี้ถูกอ่านในท่ามกลางพวกท่านแล้ว จงทำให้จดหมายฝากฉบับนี้ถูกอ่านในคริสตจักรของชาวเลาดีเซียด้วย และพวกท่านจงอ่านจดหมายฝากที่มาจากเมืองเลาดีเซียเช่นกัน

4:16 And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans; and that ye likewise read the epistle from Laodicea.

4:17 และจงกล่าวแก่อารคิปปัสว่า “จงเอาใจใส่ต่อการรับใช้ซึ่งท่านได้รับในองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ท่านจะกระทำให้สำเร็จ”

4:17 And say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfil it.

4:18 คำแสดงความคิดถึงนี้เป็นด้วยลายมือของข้าพเจ้า เปาโล ขอจงระลึกถึงเครื่องพันธนาการของข้าพเจ้า ขอให้พระคุณดำรงอยู่กับพวกท่านเถิด เอเมน [เขียนจากกรุงโรมถึงชาวโคโลสี ส่งโดยทีคิกัสและโอเนสิมัส]

4:18 The salutation by the hand of me Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen. [Written from Rome to Colossians by Tychicus and Onesimus.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope