กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โคโลสี 2 / Colossians 2

[1] [2] [3] [4]

สติปัญญาและความรู้ทั้งปวงอยู่ในพระคริสต์
2:1 เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้พวกท่านทราบว่า ข้าพเจ้าสู้อุตส่าห์มากเพียงไรเพื่อพวกท่าน และเพื่อคนเหล่านั้นที่เมืองเลาดีเซีย และเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าในเนื้อหนัง

All Wisdom and Knowledge in Christ
2:1 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh;

2:2 เพื่อใจของพวกเขาจะได้รับการปลอบประโลม โดยถูกผูกพันกันในความรัก และให้ถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นแห่งความมั่นใจอันเต็มเปี่ยมแห่งความเข้าใจ ไปสู่การรับรู้เกี่ยวกับข้อลึกลับของพระเจ้าและของพระบิดาและของพระคริสต์

2:2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;

2:3 ในพระองค์บรรดาทรัพย์สินแห่งสติปัญญาและความรู้ทรงถูกปิดซ่อนไว้

2:3 In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.

2:4 และข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ เกรงว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะล่อลวงพวกท่านด้วยถ้อยคำที่ชวนเชื่อ

2:4 And this I say, lest any man should beguile you with enticing words.

2:5 เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่อยู่กับพวกท่านฝ่ายเนื้อหนัง แต่ข้าพเจ้าก็อยู่กับพวกท่านฝ่ายจิตวิญญาณ โดยปีติยินดีและเฝ้าดูความเป็นระเบียบของพวกท่าน และความมั่นคงแห่งความเชื่อของพวกท่านในพระคริสต์

2:5 For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.

2:6 เหตุฉะนั้นตามที่พวกท่านได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาแล้วอย่างไร ก็ให้พวกท่านดำเนินในพระองค์อย่างนั้น

2:6 As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him:

2:7 โดยได้ถูกหยั่งรากลงและถูกก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์แล้ว และถูกตั้งให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อนั้นตามที่พวกท่านได้รับการสอนมาแล้วนั้น จึงเต็มล้นอยู่ในนั้นด้วยการขอบพระคุณ

2:7 Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.

จงหลีกเลี่ยงธรรมเนียมต่าง ๆ และปรัชญาของมนุษย์
2:8 จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดทำให้พวกท่านตกเป็นเหยื่อโดยทางหลักปรัชญาและคำล่อลวงอันไม่มีสาระ ตามธรรมเนียมของมนุษย์ ตามหลักการต่าง ๆ ของโลก และไม่ใช่ตามพระคริสต์

Avoid Traditions and Philosophies of Men
2:8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

2:9 เพราะว่าในพระองค์นั้นความเป็นพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ในแง่ร่างกาย

2:9 For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.

2:10 และพวกท่านก็ครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้ทรงเป็นศีรษะแห่งบรรดาเทพผู้ครอบครองอาณาจักรและเทพผู้มีอำนาจ

2:10 And ye are complete in him, which is the head of all principality and power:

ถูกฝังไว้กับพระคริสต์ ในบัพติศมา
2:11 ในพระองค์นั้น พวกท่านก็ได้รับการเข้าสุหนัตเช่นกันด้วยการเข้าสุหนัตที่มิได้กระทำด้วยมือมนุษย์ โดยที่พวกท่านได้ถอดทิ้งกายแห่งบาปทั้งหลายของเนื้อหนังเสีย โดยการเข้าสุหนัตของพระคริสต์

Buried in Baptism
2:11 In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ:

2:12 ได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในบัพติศมา ซึ่งในบัพติศมานั้นพวกท่านได้เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ด้วย โดยทางความเชื่อนั้นแห่งการกระทำกิจของพระเจ้า ผู้ได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย

2:12 Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead.

2:13 และพวกท่าน โดยที่ตายแล้วในบาปทั้งหลายของพวกท่าน และการไม่เข้าสุหนัตแห่งเนื้อหนังของพวกท่าน พระองค์ได้ทรงให้มีชีวิตด้วยกันกับพระองค์ โดยโปรดยกโทษการละเมิดทั้งสิ้นของพวกท่านแล้ว

2:13 And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses;

พระราชบัญญัติแห่งพิธีต่าง ๆ ถูกตรึงไว้ที่กางเขนแล้ว
2:14 โดยทรงลบทิ้งลายมือแห่งกฎต่าง ๆ ที่เคยต่อต้านพวกเรา ซึ่งได้ขัดแย้งต่อพวกเรา และได้ทรงเอามันออกไปเสียให้พ้น โดยทรงตรึงมันไว้ที่กางเขนของพระองค์

Ceremonial Laws Nailed to the Cross
2:14 Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;

2:15 และโดยทรงปลดบรรดาเทพผู้ครอบครองอาณาจักรและบรรดาเทพผู้มีอำนาจเสีย พระองค์ได้ทรงประจานพวกเขาอย่างเปิดเผย โดยทรงมีชัยเหนือพวกเขาในกางเขนนั้น

2:15 And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

2:16 เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดปรับโทษพวกท่านในเรื่องการกิน หรือในการดื่ม หรือในเรื่องการถือเทศกาล หรือวันขึ้นหนึ่งค่ำ หรือวันสะบาโตทั้งหลาย

2:16 Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:

2:17 ซึ่งเป็นเงาของสิ่งต่าง ๆ ที่จะมาภายหลัง แต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์

2:17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.

จงหลีกเลี่ยงหลักการฝ่ายโลก
2:18 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงพวกท่านเรื่องบำเหน็จของพวกท่านในการจงใจถ่อมตัวลงและการนมัสการพวกทูตสวรรค์ โดยก้าวก่ายเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นที่เขาไม่ได้เห็น โดยถูกทำให้ผยองขึ้นอย่างไร้สาระด้วยความคิดฝ่ายเนื้อหนังของเขา

Avoid Rigid Rules
2:18 Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,

2:19 และไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะ ซึ่งจากศีรษะนั้นกายทั้งหมด โดยบรรดาข้อต่อและเอ็นต่าง ๆ ได้รับการบำรุงเลี้ยงและผูกพันกัน จึงได้เจริญขึ้นด้วยการเจริญขึ้นของพระเจ้า

2:19 And not holding the Head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God.

2:20 ดังนั้น ถ้าพวกท่านตายกับพระคริสต์พ้นจากหลักการต่าง ๆ ของโลกแล้ว เหตุไฉนราวกับว่าพวกท่านยังอยู่ฝ่ายโลก พวกท่านจึงยอมอยู่ใต้บังคับกฎต่าง ๆ

2:20 Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,

2:21 (“อย่าแตะต้อง” “อย่าชิม” “อย่าจับเอาไว้”

2:21 (Touch not; taste not; handle not;

2:22 ซึ่งทั้งหมดนี้จะพินาศไปพร้อมกับการใช้งาน) ตามบรรดาบทบัญญัติและหลักคำสอนต่าง ๆ ของมนุษย์

2:22 Which all are to perish with the using;) after the commandments and doctrines of men?

2:23 แน่ทีเดียว สิ่งเหล่านี้ดูท่าทีมีสติปัญญาในการเต็มใจนมัสการ และการถ่อมตัวลง และการละเลยร่างกาย ไม่ให้เกียรติอันใดเลยต่อการสนองความต้องการของเนื้อหนัง

2:23 Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope