กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โคโลสี 1 / Colossians 1

[1] [2] [3] [4]

คำคำนับแห่งความยินดีของเปาโล
1:1 เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์โดยพระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธีน้องชายของพวกเรา

Paul's Joyful Greeting
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,

1:2 เรียน บรรดาวิสุทธิชนและพี่น้องที่สัตย์ซื่อในพระคริสต์ ณ เมืองโคโลสี ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของพวกเรา และพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับพวกท่านเถิด

1:2 To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

1:3 พวกเราขอบพระคุณพระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา โดยอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอ

1:3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,

1:4 ตั้งแต่พวกเราได้ยินถึงความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูคริสต์ และเรื่องความรักซึ่งพวกท่านมีต่อบรรดาวิสุทธิชน

1:4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints,

1:5 เรื่องความหวังซึ่งสะสมไว้สำหรับพวกท่านในสวรรค์ ซึ่งเมื่อก่อนพวกท่านเคยได้ยินมาแล้วในพระวจนะแห่งความจริงของข่าวประเสริฐ

1:5 For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel;

1:6 ซึ่งได้มายังพวกท่าน เหมือนอย่างที่ข่าวประเสริฐนั้นได้เข้ามาในทั่วทั้งโลก และเกิดผล เหมือนกับที่ข่าวประเสริฐได้เกิดผลในพวกท่านด้วย ตั้งแต่วันที่พวกท่านได้ยินข่าวประเสริฐนั้น และได้รู้จักพระคุณของพระเจ้าในความจริง

1:6 Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:

1:7 เหมือนอย่างที่พวกท่านได้เรียนจากเอปาฟรัส เพื่อนร่วมงานที่รักของพวกเราเช่นกัน ผู้เป็นผู้รับใช้อันสัตย์ซื่อของพระคริสต์เพื่อพวกท่าน

1:7 As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is for you a faithful minister of Christ;

1:8 ผู้ได้แจ้งให้พวกเราทราบถึงความรักของพวกท่านในพระวิญญาณด้วย

1:8 Who also declared unto us your love in the Spirit.

คำอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี
1:9 เพราะเหตุนี้เองพวกเราก็เหมือนกัน ตั้งแต่วันที่พวกเราได้ยินเรื่องนี้ ก็ไม่ได้หยุดในการอธิษฐานเพื่อพวกท่าน และปรารถนาให้พวกท่านเต็มไปด้วยความรู้แห่งพระประสงค์ของพระองค์ ในบรรดาสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ

Paul's Prayer for Colossian Saints
1:9 For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

1:10 เพื่อพวกท่านจะได้ดำเนินอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามบรรดาความชอบ โดยให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ของพระเจ้า

1:10 That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;

1:11 ถูกเสริมกำลังด้วยอานุภาพทั้งสิ้น ตามฤทธิ์เดชอันเปี่ยมด้วยสง่าราศีของพระองค์ จนเกิดบรรดาความเพียรและความอดกลั้นด้วยความปีติยินดี

1:11 Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;

1:12 โดยถวายคำขอบพระคุณแด่พระบิดา ผู้ซึ่งทรงทำให้เราทั้งหลายสมควรที่จะเป็นผู้เข้าส่วนแห่งมรดกของบรรดาวิสุทธิชนในความสว่าง

1:12 Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:

1:13 พระองค์ผู้ได้ทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากอำนาจแห่งความมืด และได้ทรงย้ายพวกเราเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์

1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:

1:14 ในพระบุตรนั้น พวกเราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือการโปรดยกบาปทั้งหลาย

1:14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:

พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
1:15 พระองค์ผู้ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ไม่ทรงประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

Christ, the Head of the Church
1:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:

1:16 เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งที่อยู่ในท้องฟ้าและที่อยู่ในแผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและสิ่งซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ครองบัลลังก์ หรือเป็นผู้ครองอาณาจักร หรือเป็นบรรดาเทพผู้ครอบครองอาณาจักร หรือเป็นบรรดาเทพผู้มีอำนาจ สรรพสิ่งทั้งสิ้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์

1:16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

1:17 และพระองค์ทรงเป็นอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงก็ดำรงอยู่โดยพระองค์

1:17 And he is before all things, and by him all things consist.

1:18 และพระองค์ทรงเป็นศีรษะแห่งกายคือคริสตจักร พระองค์ผู้ทรงเป็นที่เริ่มต้น เป็นบุตรหัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อในสรรพสิ่งทั้งปวงพระองค์จะได้ทรงเป็นเอก

1:18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.

1:19 ด้วยว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาที่ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นจะดำรงอยู่ในพระองค์

1:19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;

สันติสุขและการคืนดีกันมาโดยพระคริสต์
1:20 และหลังจากทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์แล้ว โดยพระองค์เพื่อทำให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระองค์เอง โดยพระองค์นั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลกหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในท้องฟ้า

Peace and Reconciliation through Christ
1:20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.

1:21 และพวกท่าน ซึ่งเมื่อก่อนเคยถูกทำให้เหินห่างกันและเป็นศัตรูในความคิดของพวกท่านโดยการงานชั่วต่าง ๆ ถึงอย่างนั้นบัดนี้ พระองค์โปรดให้คืนดีกันแล้ว

1:21 And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled

1:22 ในพระกายแห่งเนื้อหนังของพระองค์โดยทางความตาย เพื่อจะได้ถวายพวกท่านให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิและไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์

1:22 In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:

1:23 ถ้าพวกท่านดำเนินต่อไปในความเชื่อนั้นซึ่งถูกวางรากฐานและตั้งมั่นอยู่ และไม่โยกย้ายไปจากความหวังแห่งข่าวประเสริฐ ซึ่งพวกท่านได้ยินแล้ว และซึ่งได้ถูกประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ ซึ่งในข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าเปาโลถูกตั้งให้เป็นผู้รับใช้คนหนึ่ง

1:23 If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;

พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ภายใน
1:24 ซึ่งบัดนี้ข้าพเจ้ามีความปีติยินดีในบรรดาความทุกข์ยากของข้าพเจ้าเพื่อพวกท่าน และในการทำให้ส่วนที่ยังขาดอยู่ของบรรดาความเจ็บปวดรวดร้าวของพระคริสต์นั้นให้สำเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้า เพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์ ซึ่งก็คือคริสตจักร

Christ Dwells Within
1:24 Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church:

1:25 ซึ่งข้าพเจ้าได้ถูกตั้งให้เป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของคริสตจักร ตามการมอบหมายพันธกิจของพระเจ้าซึ่งได้ทรงมอบให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อพวกท่าน เพื่อทำให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จ

1:25 Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;

1:26 คือข้อความลึกลับซึ่งถูกปิดซ่อนไว้จากหลายยุคสมัยและหลายชั่วอายุนั้น แต่บัดนี้ได้โปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์แล้ว

1:26 Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:

1:27 ผู้ซึ่งพระเจ้าจะโปรดให้ทราบว่า อะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีของข้อลึกลับนี้ในท่ามกลางคนต่างชาติ ซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในพวกท่าน อันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศี

1:27 To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:

1:28 พระองค์ผู้นั้นแหละพวกเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนโดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง เพื่อพวกเราจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยซูคริสต์

1:28 Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:

1:29 เพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงทำงานหนักด้วย โดยต่อสู้อยู่ตามการกระทำกิจของพระองค์ ผู้ทรงกระทำกิจอยู่ในตัวข้าพเจ้าอย่างทรงฤทธิ์

1:29 Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope