กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กาลาเทีย 6 / Galatians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


6:1 พี่น้องทั้งหลาย ถ้าคนหนึ่งคนใดถูกครอบงำอยู่ในบาป พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายวิญญาณ จงช่วยคนนั้นกลับตั้งตัวใหม่ในจิตใจแห่งความอ่อนสุภาพ โดยพิจารณาตัวท่านเอง เกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วย

6:1 Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.

จงแบกภาระซึ่งกันและกัน
6:2 ท่านทั้งหลายจงแบกภาระของกันและกัน และโดยการนั้นจึงทำให้พระราชบัญญัติของพระคริสต์สำเร็จ

Bear Each Other's Burden
6:2 Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.

6:3 เพราะว่าถ้าคนหนึ่งคนใดถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ เมื่อเขาไม่เป็นอะไรเลย คนนั้นก็หลอกลวงตัวเอง

6:3 For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.

6:4 แต่จงให้ทุกคนพิสูจน์การงานของตนเอง และเขาก็จะมีความปีติยินดีในตัวเขาเองแต่ผู้เดียว และไม่ใช่ในผู้อื่น

6:4 But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.

6:5 เพราะว่าทุกคนจะแบกภาระของตนเอง

6:5 For every man shall bear his own burden.

ผู้สอนควรได้รับเจือจานจากผู้รับคำสอน
6:6 จงให้คนที่รับคำสอนในพระวจนะแล้ว แจกจ่ายสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนนั้น

Those Who Teach to Be Supplied by Those Taught
6:6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.

การเกี่ยวเก็บหลังจากการหว่านสองแบบ
6:7 อย่าถูกหลอกลวงเลย พระเจ้าทรงถูกเยาะเย้ยไม่ได้ เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่คนหนึ่งคนใดหว่านลง เขาก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นเช่นกัน

Reaping After Patient Watering
6:7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

6:8 ด้วยว่าคนที่หว่านแก่เนื้อหนังของตน ก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่คนที่หว่านแก่พระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น

6:8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

6:9 และอย่าให้พวกเราอ่อนล้าในการกระทำดี เพราะว่าพวกเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร ถ้าพวกเราไม่ถอดใจ

6:9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.

6:10 เหตุฉะนั้นขณะที่พวกเรามีโอกาส ให้พวกเรากระทำดีต่อคนทั้งปวง โดยเฉพาะต่อคนทั้งหลายผู้ที่อยู่ในครอบครัวแห่งความเชื่อ

6:10 As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.

คำสรุปของเปาโล
6:11 พวกท่านก็เห็นตัวอักษรที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า ตัวใหญ่ขนาดไหน

Paul's Conclusion
6:11 Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.

6:12 ทุกคนที่ปรารถนาได้หน้าในเนื้อหนัง พวกเขาบังคับท่านทั้งหลายให้เข้าสุหนัต เกรงว่าพวกเขาจะถูกข่มเหงเพราะเหตุกางเขนของพระคริสต์เท่านั้น

6:12 As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.

6:13 ด้วยว่าคนเหล่านั้นผู้ที่เข้าสุหนัตแล้วก็มิได้รักษาพระราชบัญญัติเหมือนกัน แต่ปรารถนาที่จะให้ท่านทั้งหลายเข้าสุหนัต เพื่อพวกเขาจะได้อวดในเนื้อหนังของท่านทั้งหลาย

6:13 For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.

6:14 แต่ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้าอวดเลย นอกจากในกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ซึ่งโดยพระองค์นั้นโลกถูกตรึงไว้แล้วสำหรับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงไว้แล้วสำหรับโลก

6:14 But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.

6:15 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้น การเข้าสุหนัต หรือการไม่เข้าสุหนัต หาเป็นประโยชน์อันใดไม่ แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นต่างหาก

6:15 For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.

คำอำลาของเปาโล
6:16 และสำหรับทุกคนที่ดำเนินตามกฎนี้ สันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่พวกเขา และแก่อิสราเอลนั้นของพระเจ้า

Paul's Farewell
6:16 And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.

6:17 ตั้งแต่นี้ไป ขออย่าให้ผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลย เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยเครื่องหมายเหล่านั้นของพระเยซูเจ้าฝังอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าแล้ว

6:17 From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.

6:18 พี่น้องทั้งหลาย ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา จงสถิตอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุงโรม]

6:18 Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. [To the Galatians written from Rome.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope