กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กาลาเทีย 5 / Galatians 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

การพึ่งในพระราชบัญญัติก็ทำให้ขาดจากพระคริสต์และหลุดไปจากพระคุณ
5:1 เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นในเสรีภาพซึ่งโดยเสรีภาพนั้นพระคริสต์โปรดให้เราทั้งหลายเป็นไทแล้ว และอย่าเข้าเทียมกับแอกแห่งการเป็นทาสอีกเลย

Christ's Mission of No Value if Men Justified by Circumcision
5:1 Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

5:2 ดูเถิด ข้าพเจ้าเปาโลขอกล่าวแก่พวกท่านว่า ถ้าพวกท่านเข้าสุหนัต พระคริสต์จะไม่ทรงทำประโยชน์อันใดแก่พวกท่านเลย

5:2 Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.

5:3 ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ทุกคนที่เข้าสุหนัตอีกว่า เขาเป็นลูกหนี้ที่จะต้องกระทำตามพระราชบัญญัติทั้งสิ้น

5:3 For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.

5:4 พระคริสต์ย่อมไม่ได้มีผลอันใดต่อพวกท่านเลย ผู้ใดก็ตามในพวกท่านที่เป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบัญญัติ พวกท่านก็หล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว

5:4 Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.

5:5 เพราะว่า โดยพระวิญญาณพวกเรารอคอยความหวังแห่งความชอบธรรมโดยความเชื่อ

5:5 For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.

5:6 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้น การเข้าสุหนัต หรือการไม่เข้าสุหนัต หาเป็นประโยชน์อันใดไม่ แต่ความเชื่อซึ่งกระทำกิจโดยความรักต่างหาก

5:6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.

5:7 พวกท่านได้วิ่งแข่งดีอยู่แล้ว ใครเล่าได้ขัดขวางพวกท่านที่พวกท่านไม่ควรเชื่อฟังความจริง

5:7 Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?

5:8 การเกลี้ยกล่อมอย่างนี้ไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลาย

5:8 This persuasion cometh not of him that calleth you.

5:9 เชื้อขนมเพียงนิดหน่อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อน

5:9 A little leaven leaveneth the whole lump.

5:10 ข้าพเจ้ามีความไว้เนื้อเชื่อใจในพวกท่านโดยทางองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า พวกท่านจะไม่มีความคิดอย่างอื่นเลย แต่คนที่รบกวนพวกท่านนั้นจะต้องแบกรับการพิพากษาของตน ไม่ว่าเขาเป็นใครก็ตาม

5:10 I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.

5:11 และตัวข้าพเจ้า พี่น้องทั้งหลาย ถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาให้เข้าสุหนัต เหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่า ถ้าเช่นนั้นการเป็นเหตุให้ขุ่นเคืองของกางเขนนั้นก็ถูกทำให้สิ้นสุดลงแล้ว

5:11 And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.

5:12 ข้าพเจ้าปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่รบกวนพวกท่านถูกตัดออกเสียเลย

5:12 I would they were even cut off which trouble you.

5:13 ด้วยว่า พี่น้องทั้งหลาย พวกท่านถูกเรียกให้มาสู่เสรีภาพ เพียงแต่อย่าใช้เสรีภาพให้เป็นโอกาสสำหรับเนื้อหนัง แต่จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักเถิด

5:13 For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

5:14 เพราะว่า พระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นก็ถูกทำให้สำเร็จจริงในคำ ๆ เดียว คือในคำบัญชานี้ ‘เจ้าจงรักเพื่อนบ้านของเจ้าเหมือนตนเอง’

5:14 For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

5:15 แต่ถ้าพวกท่านกัดและกินซึ่งกันและกัน จงระวังให้ดีเกรงว่าพวกท่านจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงโดยกันและกัน

5:15 But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.

การดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ สงครามระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณ
5:16 แล้วข้าพเจ้าขอบอกอย่างนี้ว่า จงดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ และพวกท่านจะไม่สนองตัณหาของเนื้อหนัง

Walk in the Spirit; Warfare between Flesh and Spirit
5:16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.

5:17 เพราะว่าเนื้อหนังมีตัณหาต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง และทั้งสองฝ่ายนี้อยู่ตรงกันข้ามกัน ดังนั้นพวกท่านจึงกระทำบรรดาสิ่งที่พวกท่านปรารถนากระทำไม่ได้

5:17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.

5:18 แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำพวกท่าน พวกท่านก็ไม่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ

5:18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.

5:19 บัดนี้การงานทั้งหลายของเนื้อหนังนั้นก็ปรากฏแล้ว ซึ่งคือสิ่งเหล่านี้ การเล่นชู้ การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก

5:19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,

5:20 การนับถือรูปเคารพ การใช้เวทมนตร์ การเกลียดชังกัน การวิวาทกัน การอิจฉาริษยากัน การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน การไม่ลงรอยกัน การถือความเห็นของตนเป็นใหญ่

5:20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,

5:21 การอิจฉากัน การฆาตกรรม การเมาเหล้า การสำมะเลเทเมา และการอื่น ๆ ในทำนองนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เตือนท่านทั้งหลายเกี่ยวกับพวกมันก่อนหน้านี้แล้ว เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าได้เตือนพวกท่านในอดีตที่ผ่านมาว่า คนทั้งหลายที่กระทำบรรดาสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก

5:21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

ผลของพระวิญญาณ
5:22 แต่ผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความอ่อนโยน ความดี ความเชื่อ

Fruit of the Spirit
5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,

5:23 ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องสิ่งเหล่านี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย

5:23 Meekness, temperance: against such there is no law.

5:24 และคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนเสียแล้ว พร้อมกับความอยากต่าง ๆ และบรรดาตัณหา

5:24 And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.

5:25 ถ้าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ในพระวิญญาณ ก็ให้พวกเราดำเนินในพระวิญญาณด้วย

5:25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.

5:26 อย่าให้พวกเราปรารถนาศักดิ์ศรีอันไร้สาระ อย่ายั่วโทสะกัน อย่าอิจฉาริษยากันเลย

5:26 Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope